دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
مصاحبه سعید معروف

ببینید

دانلود کنید

مصاحبه سعید معروف

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=514174, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/478511be5009c8a90fbcd70940da7f643512169-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAzMmQyYWIyYzQ1ZTVhN2RmNmJmMGEzNmRlMGY4YTcwIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzM4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dAPV 1FxMlJKqpHwfT9LcqVMv KPVyW1-CU3vDd0YZc"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '27115723', uid: 'HxG5D', i le: 'هرگز سعید معروف را عصبانی نکنید !!!', use ame: 'dloogle.com', use id: '6492021', visi _c : '1.9 هزار', se de _ ame: 'دلووگل', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27115723-2981__9680.jpg', du a io : '10:42', sda e: '8 ماه پیش', da e_exac : '30 آبان 1399', li k: '/v/HxG5D', cha elId: '6492021', cha elUse ame: 'dloogle.com', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دلووگل', }; 10:42 ویدیو بعدی هرگز سعید معروف را عصبانی نکنید !!! از کانال دلووگل نرو بعدی 1:05:52 فیت 254 _ بدنساز حرفه ای دنیا چقدر هزینه داره ؟ از کانال فیت 0:25 سعید معروف در نقش جادوگر! از کانال مارشال 10:38 گلچین هنرنمایی های سعید معروف از کانال چشم قرن 0:13 صحنه ی زیبا از والیبال ایران۳ و لهستان۲(جای خالی سعید معروف که ۵ امتیاز بود خودش از کانال m _ epo age 5:03 سعید معروف بهترین پاسور دنیا! از کانال Spo v 10:38 سعید معروف| اعجوبه والیبال در جهان | بسیار دیدنی و با کیفیت از کانال جذاب فیلم 3:58 چرا سعید معروف بهترین پاسور جهانه؟ ببینید تا دلیلشو متوجه‌ بشین از کانال DARHAMBARHAM 10:42 بازی های درخشان سعید معروف بهترین پاسور جهان از کانال DARHAMBARHAM 0:30 حرکت پشم ریزون سعید معروف در دیدار با لهستان در المپیک توکیو از کانال کلیپ های اسپک نمایشی والیبال fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/3512169-6522-b.jpg"," esumeUID":"86Bh7","du a io ":181,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =181&ca ego ies=spo & cha el=654856&keywo ds=\u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647&keywo ds=\u0628\u0627\u0639\u0634\u0642\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645&keywo ds=\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 &keywo ds= \u0639\u0634\u0642\u0642\u0642\u0642\u0642 &keywo ds= \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 &keywo ds=&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =181&ca ego ies=spo & cha el=654856&keywo ds=\u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647&keywo ds=\u0628\u0627\u0639\u0634\u0642\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645\u0645&keywo ds=\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0631\u0648\u0641 &keywo ds= \u0639\u0634\u0642\u0642\u0642\u0642\u0642 &keywo ds= \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 &keywo ds=&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/86Bh7\/f\/86Bh7.m3u8?k=e4a71"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/478511be5009c8a90fbcd70940da7f643512169-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjAzMmQyYWIyYzQ1ZTVhN2RmNmJmMGEzNmRlMGY4YTcwIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzM4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dAPV 1FxMlJKqpHwfT9LcqVMv KPVyW1-CU3vDd0YZc"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/3512169_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _7648", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); مصاحبه باعشقممممممممممم 2,981 eyha eh 2 دنبال‌ کننده 2,981 بازدید 101 دانلود ویدیو با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن البته مال چن وقت پیشه من یه چن وقت نبودم ودلمم نیومد اینو نزارممممممم 5 سال پیش ورزشی # سعید معروف # عشققققق # مصاحبه # # mosahebeh # saeed ma of eyha eh 2 دنبال کننده دنبال کردن Nisay110 2 سال پیش فروش دنبال کننده! بازدید ! و لایک آپارات به همراه تست! برای سفارش به تلگرام ما پیام بفرستید Teleg am:@apa a chi_pv - Cha el:IR_Apa a chi گزارش تخلف masi1380 3 سال پیش دوستان پابجی موبایل باز به کلن و گروه تلگرام ما بپیوندید .me/PUBGMC disco d.gg/CdYfJbJ گزارش تخلف fa emeh479 3 سال پیش سلام دوستان برید توی مسابقه زومیت شرکت کنید گلکسی نوت 8 برنده شید yo .i /No e8Quiz گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:42 هرگز سعید معروف را عصبانی نکنید !!! دلووگل 1.9 هزار بازدید 8 ماه پیش 1:05:52 فیت 254 _ بدنساز حرفه ای دنیا چقدر هزینه داره ؟ فیت 8.5 هزار بازدید 1 روز پیش 0:25 سعید معروف در نقش جادوگر! مارشال 943 بازدید 1 ماه پیش 10:38 گلچین هنرنمایی های سعید معروف چشم قرن 945 بازدید 1 ماه پیش 0:13 صحنه ی زیبا از والیبال ایران۳ و لهستان۲(جای خالی سعید معروف که ۵ امتیاز بود خودش m _ epo age 617 بازدید 1 هفته پیش 5:03 سعید معروف بهترین پاسور دنیا! Spo v 54.3 هزار بازدید 8 ماه پیش 10:38 سعید معروف| اعجوبه والیبال در جهان | بسیار دیدنی و با کیفیت جذاب فیلم 1.3 هزار بازدید 1 ماه پیش 3:58 چرا سعید معروف بهترین پاسور جهانه؟ ببینید تا دلیلشو متوجه‌ بشین DARHAMBARHAM 221 بازدید 1 ماه پیش 10:42 بازی های درخشان سعید معروف بهترین پاسور جهان DARHAMBARHAM 183 بازدید 2 هفته پیش 0:30 حرکت پشم ریزون سعید معروف در دیدار با لهستان در المپیک توکیو کلیپ های اسپک نمایشی والیبال 3.8 هزار بازدید 1 هفته پیش

متن مصاحبه مجله زندگی ایده آل با سعید معروف + عکس مصاحبه جذاب و خواندنی مجله زندگی ایده آل با میر سعید معروف کاپیتان تیم والیبال کشورمان رو در این پست بخوانید. زندگی شخصی سعید معروف شخصیت خاصی دارد و در همان نگاه اول می شود حدس زد با بقیه متفاوت است. زیاد اهل جار و جنجال نیست اما اگر پایش بیفتد شهر را به هم می ریزد. میرسعید معروف دوستان زیادی ندارد اما ما موفق شدیم با یکی از دوستان نزدیکش صحبت کنیم و او از زندگی اش به ما نکته هایی گفت که تا به حال کسی از آنها چیزی نمی دانست؛ پس اگر دوست دارید آقای خاص ورزش ایران را بشناسید با ما همراه باشید سعید عاشق بارسلونا و پلی استیشن بیشتر فوتبال خارجی تماشا می کند و از طرفداران پروپاقرص تیم فوتبال بارسلوناست. چون به بازی های رایانه ای هم علاقه دارد، بخشی از اوقات فراغتش را هم با بازی با کنسول های مختلف می گذراند. معمولا فوتبال بازی می کند و با بارسلونا حریفان را درهم می کوبد! البته اهل کتاب هم هست و بخش زیادی از اوقات فراغتش را هم به کتاب خواندن اختصاص می دهد. پدرش سعید دوست داشت او دکترای فیزیک هسته ای بگیرد سعید به دلیل شرایطی که دارد برای ناهار و شام بیشتر سراغ رستوران می رود. البته خودش عاشق قورمه سبزی و آش رشته ای است که مادرش درست می کند. دایی های سعید کمک ویژه ای به والیبالیست شدن او کرده اند. درواقع دایی کوچکش که بازیکن فولاد ارومیه بود، باعث شد تا او بتواند در والیبال بهتر پیشرفت کند. معروف در کل به دایی های خود ارادت ویژه ای دارد. خودش می گوید، مادرش خیلی درباره والیبال و نحوه بازی اش با او بحث نمی کند اما اگر سرویس خراب کند، مادر او را سرزنش خواهد کرد. اما سعید با شنیدن صدای مادر پای تلفن حسابی شارژ می شود. اگرچه پدرش دوست داشته که پسر دکترای فیزیک هسته ای بگیرد، اما از اینکه سعید اکنون بهترین بازیکنان دنیا شده، خیلی خوشحال است. سفر فیلیپین را هرگز فراموش نمی کند بدترین خاطرات ورزشی سعید معروف مصدومیت شدید از ناحیه مچ پا در بازی های جوانان جهان و ۲۴ ساعت تب ۴۰ درجه در مسابقات جام باشگاه های آسیا با تیم پیکان است. الگوی خاصی در ورزش ندارد ولی همواره علی دایی را به عنوان یک ورزشکار تحسین می کند. در بین سفر هایی که به کشور های خارجی داشته است، سفر به فیلیپین را هیچ گاه فراموش نمی کند! چرا که در آن سفر یک بیماری و حتی قایق سواری را نیز تجربه کرده است. او تلاش می کند وارد هر کاری که می شود بهترین باشد. آرزویش رفتن به خانه خداست اوقات فراغت کمی دارد اما اگر وقت کند به استخر می رود و شنا می کند. خیلی اهل سینما رفتن نیست ولی برنامه های تلویزیونی و به طور ویژه برنامه های ورزشی را نگاه می کند. یکی از آرزوهایش زیارت خانه خدا است. دوپینگ سعید معروف در ورزش توکل به خداوند است؛ البته به بیان خودش تلاش می کند همواره قبل از مسابقه، اگر شده حتی چند ثانیه با مادرش صحبت کند تا انرژی بگیرد. به گفته خودش صدای مادرش به او آرامش و انرژی می دهد. یک خواهر مهربان و یک خواهر زاده کوچک هم دارد. خانواده دوست است و تلاش می کند بیشتر وقتش را با خانواده بگذراند. او اخلاق خیلی خاصی دارد. فوق العاده مغرور اما در مجموع با معرفت است. به موسیقی خیلی علاقه دارد و اگر بتواند می خواهد یک ساز ایرانی یاد بگیرد. فوتبال ایرانی را زیاد نگاه نمی کند اما فوتبال اروپایی ها را از دست نمی دهد و معتقد است تماشا کردن فوتبال جذاب تر از بقیه رشته های ورزشی است! به مارک ساعتش خیلی اهمیت می دهد غذای بیرون از خانه زیاد می خورد. مشتری ثابت رستوران نزدیک خانه شان است. از تجملات بیزار است اما به ساعتش بسیار زیاد اهمیت می دهد و همواره می گوید مرد ها باید ساعت مچی شیک دستشان کنند. کفش های سعید معروف حتما باید اوریجینال باشند. در مجموع می توان گفت سعید معروف آدم مارک بازی است! دست فرمونش چندان خوب نیست! چند سال پیش یک تصادف بد داشت که صدایش زیاد در نیامد و کسی از آن مطلع نشد. رقص با تور والیبال اگر دنیای والیبال تا دیروز به آلن فابیانی فرانسوی و رائول دیه گوی کوبایی می نازید، حالا در کنار رزنده برزیلی و بالاتر از او، این سعید معروف است که با پنجه های هنرمند خود خالق بهترین صحنه ها در لیگ جهانی می شود و سربزنگاه کارهایی می کند که عقل هیچ کس به آن قد نمی دهد! خوش رقصی سعید معروف روی تور جهانی دل همه را برد تا جایی که بلافاصله حرکت کاپیتان ارزشمند تیم ملی والیبال کشورمان در ست سوم بازی اول مقابل روسیه، با کسب ۹۴ درصد آرا به عنوان بهترین صحنه هفته لیگ جهانی شناخته شد. عکس سعید معروف روی جلد مجله زندگی ایده آل معروف در تیم پرستاره ایران سوپر استار است پاسور ۲۹ ساله تیم ملی کشورمان این روزها در اوج پختگی قرار دارد و در تیم پرستاره ایران ستاره ترین است. سعید معروف، این روز ها به چهره اول ورزشی ایران تبدیل شده است؛ بازیکنی که در مقطعی کوتاه و همزمان با موفقیت های پیاپی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی، جام جهانی و بازی های آسیایی و. . . به محبوبیتی شگفت انگیز دست پیدا کرد. پنجه طلای والیبال ایران و جهان در نظرسنجی معتبر سایت «والی وود» که در شبکه اجتماعی فیس بوک انجام شد، در رقابتی نزدیک و مهیج با ۴ تن از بهترین والیبالیست های جهان موفق به کسب عنوان محبوب ترین و بهترین بازیکن از دید کاربران این سایت از سرتاسر جهان شد. او درباره اینکه چگونه به والیبال روی آورده، می گوید: «من از بچگی ورزش می کردم. شهرمان هم در والیبال پیشرفت زیادی دارد. از طرفی هم دایی هایم جهانگیر، نوبخت، خوشبخت و وحید سیدعباسی همه والیبالیست های خوبی بوده و هستند. حالا هم که مربی اند.» وقتی معروف بسکتبالیست و هندبالیست بود سعید معروف در رشته های زیادی سرک کشیده و در برخی از آنها مقام هم آورده است. نفر سوم دوی صحرانوردی آذربایجان، قهرمانی بسکتبال و سومی در هندبال مدارس حاصل فعالیت وی در سایر رشته هاست. در ارومیه مردم عاشق والیبال هستند و باشگاه های بسیاری در زمینه والیبال فعالیت می کنند. مادر، حامی ورزش و پدر حامی تحصیل کاپیتان درباره حمایت پدر و مادر از خود می گوید: «مادرم همیشه حامی من بوده و اجازه می داد همانطور که دلم می خواهد تصمیم بگیرم، اما پدرم خیلی دلش می خواست من درس بخوانم. مخالف ورزش بود اما خب من از آنجا که بچه حرف گوش کنی نیستم، والیبالیست شدم. من دیپلم ریاضی بودم و همیشه جزو شاگرد اول های مدرسه. پدرم دوست داشت من دکترای رشته فیزیک هسته ای بگیرم، اما نشد. از مدرسه نمی زدم اما وقتی پیش دانشگاهی بودم والیبال را جدی تر پیگیری می کردم، به همین خاطر معمولا کلاس ها را تعطیل کرده و می رفتم تمرین. همین مساله باعث شد درسم افت کند. اما بی خیال آن نشدم و در دانشگاه رشته تربیت بدنی خواندم.» به اجبار در پست پاسور ایستاد سعید معروف در سال ۱۳۸۰ وارد تیم ملی نوجوانان و سال ۱۳۸۴ هم رسما عضو تیم ملی بزرگسالان شد. پس از دعوت نشدن علیرضا نادی توسط خولیو ولاسکو، سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران شد. معروف درباره اینکه چرا پست پاسوری را برای خود انتخاب کرده است، می گوید: «اوایل که والیبال بازی می کردم، قدم کوتاه بود. به اجبار در پست پاسور می ایستادم تا اینکه کم کم پاسور شدم. البته والیبال و پاسور بودن جزئی از خانواده ماست و نمی دانم چه صیغه ای است که همه این راه را رفته ایم.» پاسور، ریسک پذیرتر از بقیه ما همه می دانیم که پاسوری، کاری سخت است؛ چراکه مغز تیم به حساب می آید. آرزوی هر مهاجمی در والیبال این است که یک توپ شسته و رفته تحویل بگیرد و امتیاز تحویل دهد. چنین چیزی را سعید معروف می تواند برای مهاجمان مهیا کند؛ یک پاس بی نقص که  چند ثانیه بعد تبدیل به یک امتیاز باارزش می شود. سعید درباره پستش می گوید: «پاسور قدرت ریسک بالاتری نسبت به بقیه بازیکنان در والیبال دارد و به اصطلاح ریسک پذیرتر از دیگر بازیکنان است. در والیبال در همه پست ها باید با هوش بالا کار کرد، ولی پاسور مقوله جدایی است.» گاییچ، پایه گذار موفقیت های والیبال نگاه ها به والیبال ایران در اولین دوره جام ملت های آسیا که با گاییچ حضور داشتیم عوض شد، بااینکه تیم ایران پنجم شد اما همان جا مربیان کره و چین اعلام کردند ایران زنگ خطر را برای شرق آسیا به صدا در آورده است که این قضیه در فیلیپین به اثبات رسید. سعید معروف درباره حضور گاییچ می گوید: «فکر می کنم او پایه گذار موفقیت های ما بود. همه ما به نوعی مدیون او هستیم. البته مرحوم حسین معدنی راه گاییچ را نزدیک تر کرد. او در شروع کار گفته بود چهار سال دیگر ایران جزء تیم های برتر آسیا می شود اما معدنی چهار سال را به دو سال رساند. تیم ما سه بار با کره جنوبی بازی کرد و برد و دو بار آن، معدنی سرمربی تیم بود.» ولاسکو باعث و بانی تغییر ذهنیت  بازیکنان ایران توانست با حسین معدنی به نایب قهرمانی آسیا برسد و پس از آن هم با ولاسکو درخشش تیم در سطح جهان آغاز شد. خیلی ها موفقیت های والیبال را مدیون ولاسکو می دانند. معروف درباره خولیو ولاسکو می گوید: «نقش ولاسکو خیلی زیاد بود آن هم به خاطر اینکه تجربه حضور در لیگ جهانی را داشت و برنامه ریزی هایی که برای تیم کرد بسیار خوب بود. سوای همه اینها ولاسکو باعث و بانی اصلی تغییر ذهنیت بازیکنان بود. او اختیار تام داشت و با تمام انرژی برای ایران کار کرد. کار کردن در روزهای اول با ولاسکو سخت بود اما خیلی زود او به شناخت لازم از همه ما رسید و از لحاظ روانشناسی بسیار خوب روی ایران کار کرد. » ارتباط خوب کواچ باعث بالارفتن انگیزه بازیکنان شد پس از رفتن ولاسکو باز هم موفقیت های ایران ادامه داشت و با آمدن کواچ حتی شرایط تیم بهتر هم شد. معروف در این باره می گوید: «کواچ ارتباط خوبی با بازیکنان- از نظر روانی و کاری برقرار کرد و این ارتباط باعث بالا رفتن انگیزه ملی پوشان شد. از طرفی بازیکنان انگیزه زیادی داشتند تا ثابت کنند موفقیت های تیم ملی فقط محصول عملکرد ولاسکو نبوده و آنها هم زحمت کشیده اند. اینکه ما وابسته به یک نفر باشیم اصلا صورت خوشی ندارد و خوب نیست. شکی نیست که ولاسکو زحمات زیادی در زمان حضورش برای والیبال ایران کشید ولی اگر با رفتن او به مشکل بر می خوردیم قطعا یک جای کارمان اشکال داشت. خوشبختانه بازیکنان ما آنقدر حرفه ای شده اند که در اتحاد تیمی می توانند خود را با دانش مربی هماهنگ کنند. » به جام های انفرادی فکر نمی کند او درباره انتخابش به عنوان باارزش ترین بازیکن می گوید: «خوشبختانه حسنی که تیم ما دارد این است که کسی به کاپ فکر نمی کند و کار گروهی برای ما اهمیت دارد. به همین دلیل کسی به فکر این کاپ یا آن کاپ نیست. چون هرقدر به آن فکر کنی اثر منفی بیشتری می گذارد، در تیمی که نتیجه می گیرد قطعا همه تلاش کرده اند. این دوره من کاپ گرفتم، دوره قبل شخص دیگری بود و در آینده هم کاپ به فرد دیگری خواهد رسید.» پاسوری یک چیز ذاتی است معروف درباره انتخابش به عنوان بهترین پاسور آسیا و ایران می گوید: «در ورزش های گروهی، روی افتخار شخصی نمی توان مانور داد اما چون این عنوان در آسیا حدود ۱۵ سال دست کره، ژاپن و چین بود؛ اهمیت داشت. من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و بهترین پاسور آسیا و جهان از تیم ایران انتخاب شد. همه چیز نتیجه تمرین و پشتکار است ولی پاسوری یک چیز ذاتی است. اگر استعداد نداشته باشی، هرقدر کار کنی و تمرین داشته باشی، جواب نمی دهد. یک چیزهایی هم با تجربه و کار کردن به دست می آید تا پاسور خوبی بشوی. باید اشاره کنم که پاسور، قدرت ریسک بالاتری نسبت به بقیه بازیکنان در والیبال دارد.»   پیشنهاد یک میلیون یورویی اواخر سال ۲۰۱۴ میلادی بود که پیشنهاد خوب زنیت به سعید معروف رسید. سعید در باشگاه شهرداری ارومیه بازی می کرد و برای گرفتن رضایتنامه با مسوولان تیم مذاکراتی انجام داد و درنهایت توانست به پیشنهاد یک میلیون یورویی زنیت کازان پاسخ مثبت دهد. قرارداد معروف با اعلام مسوولان باشگاه زنیت کازان در روز ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ نهایی شد و او به صورت رسمی به تیم والیبال زنیت کازان روسیه پیوست. تصمیمی گرفتیم که دوسر برد باشد او درباره این تصمیمش می گوید: «این تصمیم برای هیچکس ساده نبود. ما باید تصمیمی می گرفتیم که دوسر برد باشد و کسی متضرر نشود. امسال سالی بود که باشگاه شهرداری برای جشن قهرمانی آماده می شد ولی شهردار درنهایت بسیار کمک کرد. نتیجه این شد که تیم بدون من هم به فینال رسید. باشگاه شهرداری و مردم ارومیه با درک شرایطم، کمک کردند تا به والیبال حرفه ای خود توسعه دهم و من جبران خواهم کرد.» ریش جادویی سعید معروف ! شکل و شمایل سعید معروف باعث شد تا در روسیه طرفداران زنیت برای او لقبی مهیا کنند. هواداران به خاطر شباهت او به «ودایم خاموتسکیخ» پاسور و کاپیتان پیشین تیم ملی روسیه، سعید را «ریش جادویی» نامیده اند. معروف بلافاصله پس از حضور در تیم زنیت کازان و بازی برای این تیم، محبوبیت ویژه ای نزد هواداران پیدا کرد. کل شهر او را می شناسند و برای ستاره والیبال ایران احترام ویژه ای قائل هستند. پایان خوش در روسیه او که سال قبل در پایان نیم فصل اول لیگ برتر با قرارداد وسوسه انگیز یک میلیون یورویی ساز رفتن کوک کرد، بالاخره بعداز کش و قوس های زیاد رفت؛ رفت تا در لیگ قهرمانان اروپا و روسیه به جای پاسور فرانسوی برای زنیتی ها بازی کند. هرچند روس ها با کاپیتان تیم ملی والیبال ایران برای دوفصل قرارداد بستند اما بعداز قهرمانی در لیگ اروپا، وقتی برای فصل ۲۰۱۵ -۲۰۱۶ با بازیکنان شان قرارداد می بستند اسمی از سعید معروف در لیست نبود. خیلی ها همان موقع دلیل بیرون ماندن معروف از لیست را به استفاده آنها از دو خارجی در لیگ روسیه ربط دادند و البته الکنو، سرمربی زنیت کازان، هم مت اندرسون آمریکایی را به معروف ترجیح داد. البته بعضی ها فرضیه باندبازی بازیکنان تیم روسی علیه معروف را مطرح کردند؛ آن هم به بهانه سرعت زیاد پاس هایش؛ درحالی که با یک حساب سرانگشتی این ادعا خیلی منطقی به نظر نمی رسد چراکه از بازیکنان حرفه ای بعید است قدرت انعطاف پذیری نداشته باشند، آن هم در تیم حرفه ای زنیت کازان. شاید هم آلکنو ترجیح داده بازیکنانی داشته باشد که تاکتیک ها را ماشینی اجرا کنند، طبق تاکتیک تعریف شده؛ درحالی که سبک بازی انتحاری سعید معروف کمی با سیستم روس ها متفاوت است. با این شرایط سعید معروف که می خواست دنیای حرفه ای ها را تجربه کند، خیلی زود برگشت. او البته دو قهرمانی را با زنیت کازان تجربه کرد؛ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و قهرمانی لیگ روسیه. همین مساله باعث شد تا با گذاشتن عکسی که جام قهرمانی زنیت کازان را به دست دارد در اینستاگرامش بنویسد: «پایان خوش در روسیه با قهرمانی»   عکس جدید سعید معروف ۹۴ اژدها وارد می شود …! منبع مصاحبه : مجله زندگی ایده آل

امتیاز 3.47 ( 62 رای )

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب