دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
فیلم هندی دوقلوها 2 دوبله فارسی

ببینید

فیلم هندی دوقلوها 2 دوبله فارسی

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=718848, RESOLUTION=862x360","h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=215844, RESOLUTION=344x144","h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=417771, RESOLUTION=574x240","h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=985683, RESOLUTION=1150x480","h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1327834, RESOLUTION=1280x534","h ps:\/\/hw20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '23138466', uid: 'Cuog ', i le: 'دوقلوها 2', use ame: 'pa va eziba', use id: '7588750', visi _c : '1 هزار', se de _ ame: 'pa va eziba', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /23138466-2124__2200.jpg', du a io : '34:09', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '26 خرداد 1399', li k: '/v/Cuog ', cha elId: '7588750', cha elUse ame: 'pa va eziba', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'pa va eziba', }; 34:09 ویدیو بعدی دوقلوها 2 از کانال pa va eziba نرو بعدی 3:44 آهنگ فیلم هندی دوقلوها 2 از کانال آق موویز ( Aq Movies ) 32:03 دوقلوها قسمت ۴۰ از کانال کلبه عموپورنگ 34:23 دوقلوها - قسمت 2 از کانال آرمیسا خانوم 1:00 ارتودنسی دوقلوها | دکتر داودیان از کانال دکتر مسعود داودیان :: متخصص ارتودنسی 37:02 دوقلوها قسمت ۵۳ از کانال کلبه عموپورنگ 34:10 دوقلوها قسمت ۶۶ از کانال کلبه عموپورنگ 37:26 دوقلوها قسمت ۴۸ از کانال کلبه عموپورنگ 34:13 دوقلوها قسمت ۷۰ از کانال کلبه عموپورنگ 33:21 دوقلوها قسمت ۷۱ از کانال کلبه عموپورنگ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22732567-5349-b.jpg"," esumeUID":"ONG1J","du a io ":8749,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =8749&ca ego ies=fu y& cha el=8098713&keywo ds=\u062f\u0648\u0642\u0644\u0648\u0647\u0627&keywo ds= eza&keywo ds= eza mo adzadeh&keywo ds= eza ki g&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =8749&ca ego ies=fu y& cha el=8098713&keywo ds=\u062f\u0648\u0642\u0644\u0648\u0647\u0627&keywo ds= eza&keywo ds= eza mo adzadeh&keywo ds= eza ki g&mimeFeed=hls","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=8098713&cha el_use ame=filmhe di25&p ovide =0&ca _id=IAB1_4&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u062f\u0648\u0642\u0644\u0648\u0647\u0627&keywo ds= eza&keywo ds= eza mo adzadeh&keywo ds= eza ki g","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/ONG1J\/f\/ONG1J.m3u8?k=9a03f"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw13.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw16.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw20.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/3468789221a744a157f4e2a2b956093622732567-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQ0MGZiOThjZjZmNDRiZmI0ZjJjYTY2MzA3NDA0YWQ3IiwiZXhwIjoxNjI3OTMxNDQ0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.xhKfxUMQNcaf8__ cU skKMwxWi kJiPVwlb84sI3OU"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22732567_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _718603", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); دوقلوها 2 112,398 FILM BARTAR 58 دنبال‌ کننده 112,398 بازدید 6,470 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن فیلمی با بازی وارون دهاوان و ژاکلین فرناندز و... کارگردان داوید دهاوان 1 سال پیش طنز # eza # eza mo adzadeh # eza ki g FILM BARTAR 58 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش محمد متین جاودان 2 ماه پیش سلام فصل دیگش نساختین خیلی باحاله اگه ساختید لیگشو به شماره ی 09056071094 پیامک کنید گزارش تخلف u_10479915 3 ماه پیش ازلهازفیلم هندی جاب بودازلهازبامزه بودن بدک نبود گزارش تخلف u_9437691 4 ماه پیش گزارش تخلف u_9437691 4 ماه پیش عالیییی گزارش تخلف u_8618467 5 ماه پیش خلی آیلی بود گزارش تخلف u_9728053 5 ماه پیش عااااالییی گزارش تخلف u_9889688 6 ماه پیش سنگین بود گزارش تخلف X game 6 ماه پیش عالی گزارش تخلف u_7001727 7 ماه پیش عالی گزارش تخلف u_9434146 7 ماه پیش خوبه گزارش تخلف Libi.asma 7 ماه پیش بدکی نبود گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 34:09 دوقلوها 2 pa va eziba 1 هزار بازدید 1 سال پیش 3:44 آهنگ فیلم هندی دوقلوها 2 آق موویز ( Aq Movies ) 9.1 هزار بازدید 7 ماه پیش 32:03 دوقلوها قسمت ۴۰ کلبه عموپورنگ 123 بازدید 2 هفته پیش 34:23 دوقلوها - قسمت 2 آرمیسا خانوم 9.5 هزار بازدید 1 سال پیش 1:00 ارتودنسی دوقلوها | دکتر داودیان دکتر مسعود داودیان :: متخصص ارتودنسی 1.4 هزار بازدید 1 هفته پیش 37:02 دوقلوها قسمت ۵۳ کلبه عموپورنگ 683 بازدید 2 هفته پیش 34:10 دوقلوها قسمت ۶۶ کلبه عموپورنگ 110 بازدید 1 هفته پیش 37:26 دوقلوها قسمت ۴۸ کلبه عموپورنگ 223 بازدید 2 هفته پیش 34:13 دوقلوها قسمت ۷۰ کلبه عموپورنگ 547 بازدید 1 هفته پیش 33:21 دوقلوها قسمت ۷۱ کلبه عموپورنگ 137 بازدید 1 هفته پیش

دانلود رایگان فیلم هندی دوقلوها ۲ با دوبله فارسی Judwaa 2 2017 BluRayفیلم سینمایی دوقلوها ۲ با کیفیت عالی 1080p & 720p & 480pنام فیلم: دوقلوها ۲ – Judwaa 2 | ژانر: اکشن، کمدی | محصول هندوستان | انتشار: 2017زبان: دوبله فارسی + هـندی | مـدت زمان: 02:25:49 | کیفیـت: بلوری BluRayحجم: 2.5 گیگابایت + 1.3 گیگابایت + 712 مگابایت | امتیاز: 3.9 از 10خلاصه داستان: پرم (P em) و راجا (Raja) برادرهای دوقلویی هستند که در هنگام تولد از یکدیگر جدا می شوند، اما از طریق رفلکس ها به یکدیگر متصل هستند. آنها در بزرگسالی مجدداً باهم متحد میشوند و تصمیم میگیرند که ……(دانلود نسخه 1080p با حجم 2.51 گیگابایت) …(دانلود نسخه 720p با حجم 1.34 گیگابایت) …(دانلود نسخه x265 با حجم 781 مگابایت) …(دانلود نسخه 480p با حجم 712 مگابایت) …(صوت دوبله موسسه با حجم 131 مگابایت) [دانلود زیرنویس فارسی]درباره فیلم: فیلم سینمایی دوقلوها ۲ یا جودوا 2 (Judwaa 2) که با نام Twi s 2 نیز شناخته میشود، فیلمی محصول سال ۲۰۱۷ و به کارگردانی دیوید داوان است. قسمت اول این فیلم در سال 1997 منتشر شد. در این فیلم بازیگرانی همچون وارون داوان، ژاکلین فرناندز، تاپسی پانو، انوپم کهیر، راجپال یاداو، پاوان مالهوترا، ویوان بهاتنا، ذاکر حسین، ساچین خدکار، پراکی شاه، اوپاسانا سینق، راجپال یاداو، مانوج جوشی، چارلی کارتر، بِنی بِریال، جانی لور و… ایفای نقش کرده‌اند. این فیلم کاندیدای دریافت پنج جایزه از جشنواره های بین المللی فیلم شده است. نسخه کامل دوبله فارسی دو زبانه این فیلم را هم اکنون میتوانید با لینک مستقیم رایگان از وبسایت دوستی ها با مصرف اینترنت نیم بها دانلود کنید. در حال بارگذاری... va playe I s a ce_1160721 = jwplaye ("jwppp-video-1160721" ); playe I s a ce_1160721.se up({ file: "h ps://play.doos ihaa.com/Tease /Judwaa.2.2017.Official.T aile .mp4", i le: "Judwaa 2 2017", image: "h ps://www.doos ihaa.com/img/uploads/2019/06/Judwaa-2-2017.jpg", ype: "mp4", ga: {}, sha i g: { headi g: "", si es: ['email','facebook',' wi e ','pi e es ',' umbl ','googleplus',' eddi ','li kedi '], code: "" }, wid h: "100%", aspec a io: "16:9", ski : { co olba : { }, imeslide : { }, me us: { }, ool ips: { } }, logo: { file: "h ps://www.doos ihaa.com/img/uploads/2017/05/Logo.p g", posi io : ' op-lef ', li k: "h ps://www.doos ihaa.com/" }, localiza io : { ex Up: "\u0628\u0639\u062f\u06cc", playlis : "\u0644\u06cc\u0633\u062a \u067e\u062e\u0634", }, }); .jw- igh click{display: o e !impo a ;}.jw- i le-p ima y, .jw- i le-seco da y{ ex -alig : igh !impo a }.jw-b eakpoi -5 .jw- ela ed-i em- ex -up .jw- ela ed-i em-desc ip io ,.jw-b eakpoi -5 .jw- ela ed-i em- ex -up .jw- ela ed-i em- i le s o g, .jw-b eakpoi -5 .jw- ela ed-i em- ex -up .jw- ela ed-i em- i le spa { ex -alig : igh ; } .jw-b eakpoi -3 .jw- ela ed-i em- ex -up, .jw-b eakpoi -4 .jw- ela ed-i em- ex -up, .jw-b eakpoi -5 .jw- ela ed-i em- ex -up, .jw-b eakpoi -6 .jw- ela ed-i em- ex -up, .jw-b eakpoi -7 .jw- ela ed-i em- ex -up{ floa : igh ; } .jw- ela ed-i em-g oup{ floa : igh !impo a ; } .jw- ela ed-i em{floa : igh !impo a ;} .jw- ela ed-i em- i le spa { ex -alig : igh ;}برچسب ها Judwaa 2 2017 1080p BluRay, تماشای آنلاین فیلم, جدیدترین فیلمهای بالیوود, دانلود رایگان فیلم Judwaa 2 2017, دانلود زیرنویس فارسی Judwaa 2 2017, دانلود فیلم Judwaa 2 2017, دانلود فیلم جودوا 2 با دوبله فارسی, دانلود فیلم هندی, دانلود نیم بها, دوبله فارسی, سایت دوستی ها, فیلم دوقلوها Judwaa 2 2017 با دوبله فارسی, فیلم سینمایی دوقلوها ۲ دوبله فارسی, فیلم هندی Judwaa 2 2017 با دوبله فارسی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب