دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
سریال خانه کاغذی فصل 3 قسمت 4

ببینید

سریال خانه کاغذی فصل 3 قسمت 4

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=380583, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=110546, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=187786, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=561533, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1072531, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY"]; va ex PLVideo = { id: '21864111', uid: ' 2Ps5', i le: 'دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 5', use ame: 'ROBIST', use id: '7294950', visi _c : '18.2 هزار', se de _ ame: 'فیلمستان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /21864111-5582__5453.jpg', du a io : '48:42', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '14 اردیبهشت 1399', li k: '/v/ 2Ps5/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_5', cha elId: '7294950', cha elUse ame: 'ROBIST', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلمستان' }; va ex Video = { id: '21811186', uid: 'KFfNd', i le: 'دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 3', use ame: 'ROBIST', use id: '7294950', visi _c : '1.1 هزار', se de _ ame: 'فیلمستان', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /21811186-7185__1510.jpg', du a io : '50:35', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '13 اردیبهشت 1399', li k: '/v/KFfNd/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C_%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_5', cha elId: '7294950', cha elUse ame: 'ROBIST', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیلمستان', }; 50:35 ویدیو بعدی دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 3 از کانال فیلمستان نرو بعدی 50:35 سریال خانه کاغذی فصل (1) قسمت سوم همراه با دوبله فارسی از کانال درهم و برهم 42:45 دوبله فارسی سریال Mo ey Heis خانه کاغذی فصل 3 - قسمت 4 از کانال گـــــ ❤ ـــابـــــ ❤ ــــا 41:56 سریال خانه کاغذی(mo ey heis ) فصل 1 قسمت 7 (دوبله فارسی) از کانال کانال رنگارنگ | Ra ga a g Cha el 0:56 سریال خانه کاغذی دوبله فارسی فصل چهارم Mo ey Heis از کانال M Dooble 0:10 کاتاف ۴۰۵ از کانال لات جاده 0:47 جدید ترین تریلر از قسمت آرزو( میرالیکس ) از کانال v 0:17 فقط یه نفر از کانال ❤نیکا ❤ 2:43 از ترسناک ترین فیلم های 2017 "برنده اسکار" از کانال معرفی فیلم و سریال 0:15 کنسرت عشقام://// از کانال •ⓐⓣⓔⓝⓐ• fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} فیلمستان دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/21864095-7997-b.jpg"," esumeUID":"XcNIa","du a io ":2565,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2565&ca ego ies=film& cha el=7294950&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u06a9\u0627\u063a\u0630\u06cc&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0627\u063a\u0630\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0627\u063a\u0630\u06cc \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2565&ca ego ies=film& cha el=7294950&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u06a9\u0627\u063a\u0630\u06cc&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0627\u063a\u0630\u06cc&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0627\u063a\u0630\u06cc \u0641\u0635\u0644 \u0633\u0648\u0645&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/XcNIa\/f\/XcNIa.m3u8?k=a4262"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/af6100ac2b40f972a5946911488a0fbb21864095-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5Nzc5NWQ5YTAyNmFjZjRlNmUzZjk2MjA3OWVlYjFiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzE3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.F6 HmlJx741o91CUasEzcv867JuFT1BMRmq NiklwbY"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/21864095_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _151870", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 4 5,433 فیلمستان 1.6 هزار دنبال‌ کننده 5,433 بازدید 59 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش فیلم # دوبله فارسی سریال خانه کاغذی # سریال # دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم # se ial # se ial # se ial # se ial # se ial # doble fa si se ial kha eh kaghazi # doble fa si se ial kha eh kaghazi fasl sevom فیلمستان 1.6 هزار دنبال کننده دنبال کردن خانه کاغذی فیلمستان 28/23 ذخیره لیست پخش 1 44:41 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 1 فیلمستان 2 51:15 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 10 فیلمستان 3 39:13 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 11 فیلمستان 4 36:28 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 12 فیلمستان 5 53:52 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 13 فیلمستان 6 41:56 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 7 فیلمستان 7 43:01 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 8 فیلمستان 8 40:26 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 9 فیلمستان 9 39:58 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 2 فیلمستان 10 50:35 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 3 فیلمستان 11 51:18 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 4 فیلمستان 12 39:11 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 1 فیلمستان 13 43:25 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 3 فیلمستان 14 44:30 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 4 فیلمستان 15 41:42 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 5 فیلمستان 16 44:21 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 6 فیلمستان 17 37:30 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 7 فیلمستان 18 47:31 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 8 فیلمستان 19 43:26 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل دوم قسمت 9 فیلمستان 20 46:23 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 1 فیلمستان 21 41:06 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 2 فیلمستان 22 48:21 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 3 فیلمستان 42:45 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 4 فیلمستان 24 48:42 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 5 فیلمستان 25 46:01 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 6 فیلمستان 26 37:15 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 7 فیلمستان 27 55:10 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل سوم قسمت 8 فیلمستان 28 42:06 سریال خانه کاغذی فصل چهارم قسمت 6 فیلمستان ویدیوهای مشابه پخش خودکار 50:35 دوبله فارسی سریال خانه کاغذی فصل اول قسمت 3 فیلمستان 1.1 هزار بازدید 1 سال پیش 50:35 سریال خانه کاغذی فصل (1) قسمت سوم همراه با دوبله فارسی درهم و برهم 961 بازدید 1 سال پیش 42:45 دوبله فارسی سریال Mo ey Heis خانه کاغذی فصل 3 - قسمت 4 گـــــ ❤ ـــابـــــ ❤ ــــا 498 بازدید 1 سال پیش 41:56 سریال خانه کاغذی(mo ey heis ) فصل 1 قسمت 7 (دوبله فارسی) کانال رنگارنگ | Ra ga a g Cha el 995 بازدید 1 سال پیش 0:56 سریال خانه کاغذی دوبله فارسی فصل چهارم Mo ey Heis M Dooble 336 بازدید 6 ماه پیش 0:10 کاتاف ۴۰۵ لات جاده 0 بازدید 13 دقیقه پیش 0:47 جدید ترین تریلر از قسمت آرزو( میرالیکس ) v 0 بازدید 13 دقیقه پیش 0:17 فقط یه نفر ❤نیکا ❤ 0 بازدید 14 دقیقه پیش 2:43 از ترسناک ترین فیلم های 2017 "برنده اسکار" معرفی فیلم و سریال 0 بازدید 15 دقیقه پیش 0:15 کنسرت عشقام://// •ⓐⓣⓔⓝⓐ• 0 بازدید 16 دقیقه پیش

خانه کاغذی: فصل 3 قسمت 4 خانه کاغذی فیلیمو  ( 25 نظر ) پخش   فصل ۱فصل ۲فصل ۳فصل ۴ قسمت ۱ خانه کاغذی پخش   قسمت ۲ خانه کاغذی پخش   قسمت ۳ خانه کاغذی پخش   قسمت ۴ خانه کاغذی پخش   قسمت ۵ خانه کاغذی پخش   قسمت ۶ خانه کاغذی پخش   قسمت ۷ خانه کاغذی پخش   قسمت ۸ خانه کاغذی پخش   نوشتن نظر برای نوشتن نظر لطفا وارد شوید. نظرات کاربران حاج‌داوود ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پرفکت????????????❤❤❤ حلیا ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ عاللللییی بهترین فیلمی ک دیدمه راضیه خانی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بهترین سریال دنیا حتما نگاه کنید???? انسا ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ بحترین. فیلم. من. خانه کاغزی رو. از همه. فیلم ها. دیگهه. بیشتتر دوست. دارم علیرضا ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ امید وارم فصل۵ هرچه زود تر ساخته بشه این بهترین سریالی بود که من تا ب حال دیدم Ma iya ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ کل فصل هاش عالین ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ pe fec i oooo صفحه 1 جدیدتر قدیمی‌تر

برنامه بازی ویدیو نصب بازار

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب