دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
تاپکی قسمت 307

ببینید

تاپکی قسمت 307

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=571012, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=138319, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=271095, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=811145, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA"]; va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '16525716', uid: 'viWBu', i le: '◀ فیلم اکشن | هیتمن | Hi ma 2007 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد', use ame: 'klipl', use id: '1563409', visi _c : '44.5 هزار', se de _ ame: '✔️✔️ G O D ✔️✔️', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /16525716-9323__4304.jpg', du a io : '1:21:53', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '02 شهریور 1398', li k: '/v/viWBu', cha elId: '1563409', cha elUse ame: 'klipl', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: '✔️✔️ G O D ✔️✔️', }; 1:21:53 ویدیو بعدی ◀ فیلم اکشن | هیتمن | Hi ma 2007 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ نرو بعدی 1:13:45 ◀ فیلم اکشن | مهره | Paw 2013 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:31:35 ◀ فیلم اکشن | سابوتاژ | Sabo age 2014 | دوبله | فیلم سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:44:46 ◀ فیلم اکشن | افسانه | Lege d 2015 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:37:19 فیلم اکشن Ou cas 2014 رانده شده | دوبله | سینمایی | کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:28:18 ◀ فیلم اکشن | مارک 2 | دوبله | فیلم رزمی سینمایی ▶◀◀ کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:42:58 فیلم اکشن Mo he 2017 مادر | دوبله | سینمایی | کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:09:32 فیلم ترسناک دوبله 2019 آرتیک A ik اکشن سینمایی کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 2:03:54 فیلم به نام پدر ( 1993 ) دوبله فارسی اکشن سینمایی هیجانی کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 1:55:11 فیلم خارجی دوبله 2018 کورسک Ku sk اکشن سینمایی کانال گاد از کانال ✔️✔️ G O D ✔️✔️ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} ✔️✔️ G O D ✔️✔️ دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19945531-9070-b.jpg"," esumeUID":"6fT0e","du a io ":2404,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2404&ca ego ies=film&use id=1563409& cha el=1563409&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=|&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=|&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=|&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644&keywo ds=\u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u06a9\u0634\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =2404&ca ego ies=film&use id=1563409& cha el=1563409&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=|&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=|&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=|&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644&keywo ds=\u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u06a9\u0634\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=1563409&cha el_use ame=klipl&p ovide =0&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0632\u0628\u0627\u0646&keywo ds=\u0639\u0634\u0642&keywo ds=|&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=|&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=|&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0647\u0646\u062f\u06cc&keywo ds=\u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646\u0647&keywo ds=|&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644&keywo ds=\u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0627\u06a9\u0634\u0646 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u0632\u06cc\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0633 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f&keywo ds=\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0627\u062f","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/6fT0e\/f\/6fT0e.m3u8?k=b07b1"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as10.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/2704852080269b5804fee00b4ae03c7f19945531-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImYzMDg1Y2NlYzlhMGM4NTcwY2E4NzMyN2Y5MzE1YWJiIiwiZXhwIjoxNjI3NjUzNDY0LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.S-iZMCcpYEps8-8vXIedpF2UBLoBkR- guZEq0d5AA"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19945531_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _605132", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); سریال هندی | زبان عشق | قسمت 307 | دوبله فارسی | فیلم هندی عاشقانه | کانال گاد 81,376 ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 14 هزار دنبال‌ کننده 81,376 بازدید 2,687 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش فیلم # فیلم اکشن کانال گاد # فیلم سینمایی کانال گاد # دوبله کانال گاد # زیر نویس کانال گاد # کانال گاد # ka al god # film akshe ka al god # film si amayi ka al god # doble ka al god # zi evis ka al god ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 14 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_9789630 1 ماه پیش کی میدونه قسمت خوب این فیلم کدومه گزارش تخلف u_10845265 1 ماه پیش عالی بود گزارش تخلف Y0913355743۸ 2 ماه پیش پسر بیاد شاد گزارش تخلف Uodkdkdk 4 ماه پیش واسوندا کجاست دقیقا گزارش تخلف ❤Na ges❤ 4 ماه پیش عجب !!!!!!!!! گزارش تخلف علی آقامحمدی 4 ماه پیش ا مدیر صدای خشی عوضیه ولی بچه ها راس میگه اونا در اصل آدمای خوبی هستن فقط کارگردان سریال بهشون این نقش رو داده گزارش تخلف u_10097970 5 ماه پیش صدای مدیره ، صدای خوشی عوضیه گزارش تخلف Fgiijksjejsksjdjdjsjsjaiii 6 ماه پیش اینا تو فیلم بدجنس هستند ولی به واقعیت مهربان تازه من باید تو رو بکشم اینا که بد جنس نیستند احمقققق خررر گزارش تخلف u_9680582 6 ماه پیش س س س س س سانترا و ش ش ش ش شاردا اگه ببینمت میکشمت گزارش تخلف u_9137559 7 ماه پیش حالم ازسانترا بهم میخوره مردشورشو ببرم فقدم سانترا بیشتر سانترا از شاردا هم بدم میاد از این دیگه نگم گزارش تخلف u_9137559 7 ماه پیش عالیییییییییییییییییی گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:21:53 ◀ فیلم اکشن | هیتمن | Hi ma 2007 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 44.5 هزار بازدید 1 سال پیش 1:13:45 ◀ فیلم اکشن | مهره | Paw 2013 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 38.6 هزار بازدید 1 سال پیش 1:31:35 ◀ فیلم اکشن | سابوتاژ | Sabo age 2014 | دوبله | فیلم سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 45.5 هزار بازدید 1 سال پیش 1:44:46 ◀ فیلم اکشن | افسانه | Lege d 2015 | دوبله | سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 48.2 هزار بازدید 1 سال پیش 1:37:19 فیلم اکشن Ou cas 2014 رانده شده | دوبله | سینمایی | کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 40.8 هزار بازدید 2 سال پیش 1:28:18 ◀ فیلم اکشن | مارک 2 | دوبله | فیلم رزمی سینمایی ▶◀◀ کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 31.4 هزار بازدید 1 سال پیش 1:42:58 فیلم اکشن Mo he 2017 مادر | دوبله | سینمایی | کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 17.2 هزار بازدید 2 سال پیش 1:09:32 فیلم ترسناک دوبله 2019 آرتیک A ik اکشن سینمایی کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 21.2 هزار بازدید 1 سال پیش 2:03:54 فیلم به نام پدر ( 1993 ) دوبله فارسی اکشن سینمایی هیجانی کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 3.5 هزار بازدید 1 سال پیش 1:55:11 فیلم خارجی دوبله 2018 کورسک Ku sk اکشن سینمایی کانال گاد ✔️✔️ G O D ✔️✔️ 10.6 هزار بازدید 1 سال پیش

سریال زبان عشق قسمت 307 دوبله فارسی را از سایت هاب گرام دریافت کنید.دانلود قسمت 307 سریال زبان عشقمرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.با کیفیت 144pبا کیفیت 240pبا کیفیت 360pسریال هندی @ زبان عشق @ قسمت 307 @ دوبله فارسی @ فیلم هندی @ کانال گادمرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمیکنید.با کیفیت 144pبا کیفیت 240pبا کیفیت 360pدانلود قسمت 307 سریال زبان عشقجواب کاربران در نظرات پایین سایتمهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟ بله خیر

مهدی 10 ماه قبل  0  نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن. پاسخ

ارسال پاسخ

1 پاسخ ادمین

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب