دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
انیمه دفترچه مرگ قسمت 2

ببینید

انیمه دفترچه مرگ قسمت 2

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=354795, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=106177, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=179884, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=500393, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=845430, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA"]; va ex PLVideo = { id: '19259251', uid: '7TY p', i le: 'انیمه دفترچه مرگ قسمت 3 با دوبله فارسی', use ame: '1123da ial', use id: '2147773', visi _c : '39.5 هزار', se de _ ame: 'دوک انیمه', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /19259251-1823__3253.jpg', du a io : '23:00', sda e: '1 سال پیش', da e_exac : '27 اسفند 1398', li k: '/v/7TY p/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_3_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '2147773', cha elUse ame: '1123da ial', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'دوک انیمه' }; va ex Video = { id: '35825419', uid: 'C NpD', i le: 'ری اکشن قسمت 16 انیمه Tokyo Reve ge s عجب اتفاق غیر منتظره ای برگام', use ame: 'mh ap', use id: '1357381', visi _c : '319 ', se de _ ame: 'mh12', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35825419-6851__7169.jpg', du a io : '25:58', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '05 مرداد 1400', li k: '/v/C NpD/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%AF_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_3_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C', cha elId: '1357381', cha elUse ame: 'mh ap', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'mh12', }; 25:58 ویدیو بعدی ری اکشن قسمت 16 انیمه Tokyo Reve ge s عجب اتفاق غیر منتظره ای برگام از کانال mh12 نرو بعدی 0:19 میم انیمه‌ای (دفترچه مرگ) از کانال AFRA AND ARIYA GAMER 0:22 تیک تاک :: انیمه دفترچه مرگ :: دفترچه مرگ از کانال 300 تاییم کنید ❤ ♪✫ mo omy akaha a ✫♪ ❤ 23:55 انیمه حمله به تایتان قسمت ۷ دوبله فارسی از کانال A gel99 22:59 انیمه دفترچه مرگ Dea h No e قسمت 2 - دوبله فارسی از کانال PewDiePie 22:57 دفترچه مرگ قسمت 4 از کانال انیمه گروب 22:57 انیمیشن دفترچه مرگ قسمت1 دوبله فارسی از کانال TIGER GAME 0:25 میکس ریوزاکی دفترچه مرگ از کانال u de ale_f isk 0:24 میکس از انیمه حمله به تایتان ها از کانال ꧁❆M⃗I⃗K⃗O⃗꧂ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} دوک انیمه دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19239310-4354-b.jpg"," esumeUID":"xfOsc","du a io ":1379,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1379&ca ego ies=film& cha el=2147773&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u062f\u0641\u062a\u0631\u0686\u0647&keywo ds=\u0645\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u062a\u0627\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0634\u0646&mimeFeed=hls","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =1379&ca ego ies=film& cha el=2147773&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u062f\u0641\u062a\u0631\u0686\u0647&keywo ds=\u0645\u0631\u06af&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0628\u0647 \u062a\u0627\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0647\u0627&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0627\u06a9\u0634\u0646&mimeFeed=hls","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/xfOsc\/f\/xfOsc.m3u8?k=9ba96"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb2.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/20797e26ccadd87b082ff256daae9ea419239310-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjQ0NzU1NzA2MzdlYWRhNzhiNDg1NDYyMzg5MDZhYTJiIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzgwLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.VT3B0cVyzN5O Kl1IOovUHwHWzJhkO3famE jjgpVA"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/19239310_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _933907", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمه دفترچه مرگ قسمت 2 با دوبله فارسی 39,841 دوک انیمه 1.8 هزار دنبال‌ کننده 39,841 بازدید 1,209 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن 1 سال پیش فیلم # انیمه # انیمه حمله به تایتان ها # انیمه اکشن دوک انیمه 1.8 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش Mahsa_88 5 ماه پیش سلام سانسور شده گزارش تخلف u_7962898 8 ماه پیش گزارش تخلف Mohammadjedi 8 ماه پیش چون از دنیای شینیگامی اومده و اونجا هیچ چیز جالبی براش نبوده پس الان هر چیز که ببینه براش جالبه سیب هم اولین چیزیه که دیده و در مرود گوشواره اون همینجوری برا ترس اینا رو انداخته گزارش تخلف بسته برای همیشه گپ کانال:) 9 ماه پیش مغسیییییی گزارش تخلف بسته برای همیشه گپ کانال:) 9 ماه پیش انیمیشن عالی بود ممنون گزارش تخلف wolf1 9 ماه پیش یه سوال چرا ان غول سیاه سیب دوست گوشواره میندازه گزارش تخلف ERFAN LENZO 9 ماه پیش یادش بخیر بچه ها قسمت آخر رو ببینید واقعا چا میخورید ولی ال نباید میمرد لایت که قسمت آخر مرد اه کلا قتطی کردم بیخی ولی از نظر من این بهترین قسمت انیمه دفترچه مرگ بود دمت گرم ال و ان (L , N) گزارش تخلف ERFAN LENZO 9 ماه پیش آه ابم اومد با این قسمت گزارش تخلف ami kiya 13 9 ماه پیش این اینیمه مرکعه که است ولس من خودم انیمه توکیو غول و نبر با تایتان ها و ناروتو شیپودن رو بیشتر دوست دارم گزارش تخلف ´º´•»Ðª乙ªノ l 11 ماه پیش اگه‌میشه انیمه هایی مثله سگ های ولگرد بانگو یا صدای خاموش یا همین انیمه (دفترچه ی مرگ )معرفی کنید گزارش تخلف u_7275715 1 سال پیش من برا بار دوم دارم این انیمه رو میبینم.یکی دفترچه ی مرگ معرکست یکی توکیوغول یکی نبرد با تایتانا یکیم ترور در توکیو. گزارش تخلف انیمه دفترچه مرگ دوک انیمه 31/2 ذخیره لیست پخش 1 23:00 انیمه دفترچه مرگ قسمت 1 با دوبله فارسی دوک انیمه 22:59 انیمه دفترچه مرگ قسمت 2 با دوبله فارسی دوک انیمه 3 23:00 انیمه دفترچه مرگ قسمت 3 با دوبله فارسی دوک انیمه 4 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 4 با دوبله فارسی دوک انیمه 5 23:02 انیمه دفترچه مرگ قسمت 5 با دوبله فارسی دوک انیمه 6 23:01 انیمه دفترچه مرگ قسمت 6 با دوبله فارسی دوک انیمه 7 23:00 انیمه دفترچه مرگ قسمت 7 با دوبله فارسی دوک انیمه 8 22:59 انیمه دفترچه مرگ قسمت 10 با دوبله فارسی دوک انیمه 9 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 11 با دوبله فارسی دوک انیمه 10 22:55 انیمه دفترچه مرگ قسمت 13 با دوبله فارسی دوک انیمه 11 23:05 انیمه دفترچه مرگ قسمت 14 با دوبله فارسی دوک انیمه 12 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 16 با دوبله فارسی دوک انیمه 13 22:58 انیمه دفترچه مرگ قسمت 15 با دوبله فارسی دوک انیمه 14 23:00 انیمه دفترچه مرگ قسمت 12 با دوبله فارسی دوک انیمه 15 22:59 انیمه دفترچه مرگ قسمت 18 با دوبله فارسی دوک انیمه 16 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 20 با دوبله فارسی دوک انیمه 17 19:05 انیمه دفترچه مرگ قسمت 21 با دوبله فارسی دوک انیمه 18 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 22 با دوبله فارسی دوک انیمه 19 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 23 با دوبله فارسی دوک انیمه 20 23:03 انیمه دفترچه مرگ قسمت 24 با دوبله فارسی دوک انیمه 21 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 25 با دوبله فارسی دوک انیمه 22 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 27 با دوبله فارسی دوک انیمه 23 22:58 انیمه دفترچه مرگ قسمت 28 با دوبله فارسی دوک انیمه 24 23:00 انیمه دفترچه مرگ قسمت 29 با دوبله فارسی دوک انیمه 25 22:58 انیمه دفترچه مرگ قسمت 30 با دوبله فارسی دوک انیمه 26 23:00 انیمه دفترچه مرگ قسمت 31 با دوبله فارسی دوک انیمه 27 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 32 با دوبله فارسی دوک انیمه 28 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 34 با دوبله فارسی دوک انیمه 29 22:58 انیمه دفترچه مرگ قسمت 35 با دوبله فارسی دوک انیمه 30 22:57 انیمه دفترچه مرگ قسمت 36 با دوبله فارسی دوک انیمه 31 22:59 انیمه دفترچه مرگ قسمت 19 با دوبله فارسی دوک انیمه ویدیوهای مشابه پخش خودکار 25:58 ری اکشن قسمت 16 انیمه Tokyo Reve ge s عجب اتفاق غیر منتظره ای برگام mh12 319 بازدید 6 روز پیش 0:19 میم انیمه‌ای (دفترچه مرگ) AFRA AND ARIYA GAMER 119 بازدید 4 هفته پیش 0:22 تیک تاک :: انیمه دفترچه مرگ :: دفترچه مرگ 300 تاییم کنید ❤ ♪✫ mo omy akaha a ✫♪ ❤ 698 بازدید 1 ماه پیش 23:55 انیمه حمله به تایتان قسمت ۷ دوبله فارسی A gel99 567 بازدید 4 هفته پیش 22:59 انیمه دفترچه مرگ Dea h No e قسمت 2 - دوبله فارسی PewDiePie 392 بازدید 4 هفته پیش 22:57 دفترچه مرگ قسمت 4 انیمه گروب 101 بازدید 1 ماه پیش 22:57 انیمیشن دفترچه مرگ قسمت1 دوبله فارسی TIGER GAME 156 بازدید 1 ماه پیش 0:25 میکس ریوزاکی دفترچه مرگ u de ale_f isk 179 بازدید 1 ماه پیش 0:24 میکس از انیمه حمله به تایتان ها ꧁❆M⃗I⃗K⃗O⃗꧂ 1.1 هزار بازدید 1 هفته پیش

پخش صدا در حال بارگذاری ویدیو ...

انیمه فوق العاده دفترچه ی مرگ - Dea h No e قسمت 2 ( با زیرنویس فارسی ) انجمن با موزیک

اشتراک‌گذاری ۲۹ نظر ۲۹ نظر گزارش تخلف بیشتر بیشتر لایک‌ها گزارش تخلف ۲۶۶ لایک

انیمه دفترچه ی مرگ قسمت دوم هاردساب فارسی - زیرنویس فارسی . لایک و نظر یادتون نره . , , انیمیشن ، کارتون ، انیمه ، a ime , پلیسی ، تریلر ، ماوراءالطبیعه ، دختر ، پسر ، باحال ، معمایی ، Dea h No e , Desu Nō o و ... ادامه

نظرات Loadi g...

لایک‌ها Loadi g...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب