دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
انیمه جوجوتسو قسمت 16 دوبله فارسی

ببینید

انیمه جوجوتسو قسمت 16 دوبله فارسی

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار fu c io e de Ma ifes () { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); // va = docume .ge Eleme ById('video_ma ifes ').i e HTML; va blobS c = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); e u blobS c; } va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=485332, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=235665, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=333146, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=710996, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1208841, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1974833, RESOLUTION=1920x1080","h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-1080p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"]; va ex PLVideo = { id: '31612158', uid: 'DaPeA', i le: 'انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 17 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise ', use ame: 'A gel99', use id: '8207969', visi _c : '23.4 هزار', se de _ ame: 'A gel99', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /31612158-3239__1286.jpg', du a io : '23:55', sda e: '4 ماه پیش', da e_exac : '08 فروردین 1400', li k: '/v/DaPeA/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88_%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_17_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_-', cha elId: '8207969', cha elUse ame: 'A gel99', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'A gel99' }; va ex Video = { id: '35929834', uid: 'ca6gy', i le: 'چالش soko a انیمه جوجوتسو کایزن', use ame: 'avaafsha ', use id: '8072241', visi _c : '137 ', se de _ ame: 'Avadokh afsha i ad', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /35929834-4449__4881.jpg', du a io : '0:07', sda e: '3 روز پیش', da e_exac : '08 مرداد 1400', li k: '/v/ca6gy/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88_%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86_%D9%81%D8%B5%D9%84_1_%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA_17_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_-', cha elId: '8072241', cha elUse ame: 'avaafsha ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Avadokh afsha i ad', }; 0:07 ویدیو بعدی چالش soko a انیمه جوجوتسو کایزن از کانال Avadokh afsha i ad نرو بعدی 0:16 خلاصه و معرفی انیمه جوجوتسو کایزن (در کپشن) از کانال ₗₒₙₑₗy 0:16 کاسپلی های انیمه جوجوتسو کایزن*_* از کانال ღ(¯`◕‿◕´¯) ♫ ♪ ♫ 私はアニメのオタク好きです ♫ ♪ ♫ (¯`◕‿◕´¯)ღ 23:09 انیمه جوجوتسو کایزن فصل اول قسمت اول از کانال Zomich Game 23:40 انیمه جوجوتسو کایزن قسمت بیست و یکم از کانال ami wz 23:55 انیمه جوجوتسو کایزن قسمت هفدهم از کانال ami wz 1:30 اندینگ انیمه جوجوتسو کایزن به سبک اتک از کانال さゆきりんが 3:19 یک amv زیبا زیبا از انیمه جوجوتسو کایزن از کانال A iPlus 3:34 میکس فوق عالی از انیمه جوجوتسو کایزن از کانال A imeBox 2:53 میکس از انیمه جوجوتسو کایزن از کانال ༒ザフラティア༒❦مایاعی❦رامن (L-_-)Lروزا تیستم fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.f2349e5d770724414c95.bu dle.js?de05452bf05bcb15efb9"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} A gel99 دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/31612124-5871-b.jpg"," esumeUID":"7U c","du a io ":1429,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=8207969&cha el_use ame=A gel99&p ovide =0&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u062c\u0648\u062c\u0648\u062a\u0633\u0648&keywo ds=\u06a9\u0627\u06cc\u0632\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=Juju su&keywo ds=Kaise &keywo ds=\u0646\u0628\u0631\u062f \u062c\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u062c\u0648\u062c\u0648\u062a\u0633\u0648 \u06a9\u0627\u06cc\u0632\u0646 &keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0646\u0628\u0631\u062f \u062c\u0627\u062f\u0648","vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=p e oll&cha el=8207969&cha el_use ame=A gel99&p ovide =0&ca _id=IAB19_2&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u062c\u0648\u062c\u0648\u062a\u0633\u0648&keywo ds=\u06a9\u0627\u06cc\u0632\u0646&keywo ds=\u0641\u0635\u0644&keywo ds=\u0642\u0633\u0645\u062a&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=Juju su&keywo ds=Kaise &keywo ds=\u0646\u0628\u0631\u062f \u062c\u0627\u062f\u0648&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u062c\u0648\u062c\u0648\u062a\u0633\u0648 \u06a9\u0627\u06cc\u0632\u0646 &keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0698\u0627\u067e\u0646\u06cc&keywo ds=\u0627\u0646\u06cc\u0645\u0647 \u0646\u0628\u0631\u062f \u062c\u0627\u062f\u0648","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/7U c\/f\/7U c.m3u8?k=1e052"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"," ype":"video\/mp4","label":"720p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb21.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e18084fb0ed19a20bbbd80d9cabc7cd231612124-1080p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImFlZGE1MjYyZmE1NmQ5MDFlYjFmYjg3ZDc0N2E5MDJkIiwiZXhwIjoxNjI3OTI5NzcxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.R0eGxVl2KkchByOSphT mEZlhUwz4K2m _08j 36Mg"," ype":"video\/mp4","label":"1080p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/31612124_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; if ( ypeof(ma ifes Value) != "u defi ed") { va ewMa ifes U l = e de Ma ifes (); op io s.mul iSRC.u shif ([{ s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob' }]); } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _180004", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 16 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise 19,254 A gel99 11 هزار دنبال‌ کننده 19,254 بازدید 531 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p با کیفیت 1080p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن خلاصه داستان: پسر جوانی به اسم یوجی ایتادوری که به خاطر نجات جان دوست خود، انگشت یک دیو شیطانی، که دارای طلسمی منحوس است را بلعیده و به این ترتیب نفرین وارد روح او میشود. اکنون او برای اینکه بتواند این نفرین را از بدن خود خارج کند به باشگاه مخفی جادوگری پیوسته و 4 ماه پیش کارتون # نبرد جادو # انیمه جوجوتسو کایزن # انیمه # انیمه ژاپنی # انیمه نبرد جادو A gel99 11 هزار دنبال کننده دنبال کردن Taha1388AS 3 هفته پیش باحال بود دمت گرم بوون ساسنسور بزار برن سانسور شده فک کنن یانسوره پا‌ک نکن A gel99 بدون سانسور میزارم بعضی از قسمتا ک مشکل داره خود آپارات پاک میکنه گزارش تخلف Rip_hamidsb 2008-2021 3 هفته پیش دماغ سوخته خریداریم دیگه چه سمی یه ایییییی ایییییی قلبم سمی یکی بهم دستگاه تنفس بده اییییی ایییی قبلم......................................................................... A gel99 خخخخخ گزارش تخلف u_10595677 1 ماه پیش حاجی فاز این تودو رو خریدارم خیلی باحاله داره کتک میخورع ولی لبخند میزنه و از حریفش هم تعریف میکنه خخخ⁦^_^⁩ A gel99 قشنگ بی خیال بی خیال گزارش تخلف u_10539089 4 ماه پیش ولی چرا سانسوره A gel99 دوزبانه میزارم حذف میشه گزارش تخلف u_10539089 4 ماه پیش بد نبود A gel99 ممنون گزارش تخلف صدها محتوای آموزشی، همراه با جدیدترین کارتون‌ها در آپارات کودک ببین ماجراهای پدینگتون - فصل 1 قسمت 47و48 6 ابر قهرمان - فصل 3 قسمت 19 ابی هچر - فصل 1 قسمت 20 غول کش ها - فصل 3 قسمت 13 بن تن - فصل 4 قسمت 34 ماجراهای پونی - فصل 1 قسمت 25 انیمه جوجوتسو کایزن A gel99 24/15 ذخیره لیست پخش 1 23:09 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 1 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 2 23:24 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 2 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 3 23:07 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 3 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 4 23:40 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 4 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 5 23:32 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 5 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 6 22:27 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 6 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 7 23:38 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 7 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 8 22:32 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 8 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 9 23:32 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 9 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 10 23:21 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 10 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 11 23:28 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 11 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 12 22:38 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 12 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 13 23:20 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 13 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 14 23:41 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 15 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 23:49 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 16 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 16 23:55 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 17 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 17 23:47 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 14 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 18 23:54 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 18 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 19 23:40 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 19 دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 20 23:40 انیمه جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت 24 و پایانی دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 21 23:29 انیمه جوجو تساکایزن کایزن فصل 1 قسمت ۲۰ دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 22 23:40 جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت ۲۲دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 23 23:40 جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت ۲۱دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 24 23:40 جوجوتسو کایزن فصل 1 قسمت ۲۴دوبله فارسی - انیمه Juju su Kaise A gel99 ویدیوهای مشابه پخش خودکار 0:07 چالش soko a انیمه جوجوتسو کایزن Avadokh afsha i ad 137 بازدید 3 روز پیش 0:16 خلاصه و معرفی انیمه جوجوتسو کایزن (در کپشن) ₗₒₙₑₗy 151 بازدید 3 هفته پیش 0:16 کاسپلی های انیمه جوجوتسو کایزن*_* ღ(¯`◕‿◕´¯) ♫ ♪ ♫ 私はアニメのオタク好きです ♫ ♪ ♫ (¯`◕‿◕´¯)ღ 1.1 هزار بازدید 5 ماه پیش 23:09 انیمه جوجوتسو کایزن فصل اول قسمت اول Zomich Game 246 بازدید 3 ماه پیش 23:40 انیمه جوجوتسو کایزن قسمت بیست و یکم ami wz 1.7 هزار بازدید 4 ماه پیش 23:55 انیمه جوجوتسو کایزن قسمت هفدهم ami wz 662 بازدید 5 ماه پیش 1:30 اندینگ انیمه جوجوتسو کایزن به سبک اتک さゆきりんが 226 بازدید 2 ماه پیش 3:19 یک amv زیبا زیبا از انیمه جوجوتسو کایزن A iPlus 959 بازدید 2 ماه پیش 3:34 میکس فوق عالی از انیمه جوجوتسو کایزن A imeBox 1.1 هزار بازدید 2 ماه پیش 2:53 میکس از انیمه جوجوتسو کایزن ༒ザフラティア༒❦مایاعی❦رامن (L-_-)Lروزا تیستم 218 بازدید 1 هفته پیش

داستان انیمیشن وان پیس - قسمت 16 گل دی راجر دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت فراوانی بود. زمانیکه دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که وان پیس نام داشت جایی در گرند لاین مخفی شده است. 22 سال پس از مرگ او پسری به نام مونکی تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج برود... داستان انیمیشن وان پیس - قسمت 16 سریال وان پیس به کارگردانی مانشیا ساکای در سال 1999 ساخته شده است. این سریال محصول کشور ژاپن و در ژانر انیمیشن و ماجراجویی می‌باشد. در این سریال مایومی تاناکا، تونی بک، لائورنت ورنین، اکمی اوکامورا , کاپای یاماگوچی به هنرمندی پرداخته‌اند.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب