دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
هم خانواده غذا کلاس چهارم

هم خانواده غذا کلاس چهارم

هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی دسته بندی : چهارم ابتدایی

هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی هم معنی و متضاد کلمات فارسی چهارم فرمت PDF + لینک دانلود مستقیم قرار گرفت نام درس : فارسی | موضوع : معنی کلمات | نویسنده : گروه سیمین منتشر شده در نمره برتر | پایه و رشته : چهارم ابتدایی هم خانواده درس فارسی چهارم ابتدایی : با توجه به درخواست های بسیاری که در روز های گذشته داشتیم در این مطلب تصمیم گرفتیم تا برای شما دانش آموزان عزیز هم معنی و هم خانواده کلمه های درس فارسی چهارم ابتدایی را جهت دانلود قرار دهیم. مطلب پیشنهادی مدیر: معنی کلمات چهارم | نمونه سوال فارسی چهارم | معنی شعر فارسی چهارم در لینک زیر شما میتوانید هم معنی کلمات درس به درس فارسی چهارم را برای تمام فصل های این کتاب دریافت نمایید.همچنین طبق درخواست های دوستان فایل جدید اضافه شد که دارای تمام کلمات , شعر ها و معنی ها میباشد! بخش دانلود معنی شعر ها - مخالف - متضاد و هم معنی (جدید) دانلود معنی , هم خانواده , متضاد فارسی چهارم دانلود هم معنی کلمات فارسی چهارم

6 h آوریل 2020ali ezaبازدید::20,208[490]نظر

کلمه های هم خانواده

  هم خانواده ي كلمات تابش : تابنده – تابان –تابندگي      //   تصوير : تصاوير –مصور – تصور – صورت   جمع : جامعه – اجتماع – مجموع – جمعيت - جامع / حاصل : تحصيل – محصول – محصل حصول   حفظ : حافظ – محفوظ – محافظ - محفظه     / حس : حساس – محسوس - احساس       حركت : حركات : محرك – تحريك – تحرك - متحرك/   خبر : اخبار – مخبر – مخابره- مخابرات       زحمت : مزاحم – مزاحمت - زحمات    /    سفر : مسافر – مسافرت  تهیإه وتنظیم : خسروی شغل : شاغل – مشغول – اشتغال – مشاغل / علم : عالم – معلوم – تعليم – تعلم – معلم/علوم فكر : افكار – متفكر – فكور – تفكر     /   /    قصد : قاصد – مقصود – مقصد كتاب : مكتوب – كاتب – مكتب        /      كشف : كاشف – اكتشاف – مكتشف اشتياق : شوق – مشتاق – مشوق – تشويق   /   ميلاد : مولود – ولد - ولادت ميراث : ارث – وارث – وراثت – ورثه   /   نظم : ناظم – منظم – تنظيم جز : اجزا – مجزا      /   حق : حقيقت – حقايق – حقوق –حقانيت –تحقيق    اساس : تاسیس - موسس - موسسه کلمات هم خانواده درس بنویسیم چهارم ابتدایی: محل و محله   -    احترام  و محترم فعال  و  فعالیت  -   طفل  و اطفال ولی  و  اولیا   -  فکر  و افکار مدرسه و مدارس   -  حال و احوال معروف و معرف  -  صلح  و مصالحه محیط  و احاطه  -  اختراع  و مخترع حفظ ، حافظ  ، محافظ و محافظت نظم ، ناظم ، منظم و تنظیم عجیب و عجایب  – خارج ، خروج و مخرج عدل ، عادل و عدالت مسئله و مسائل  – لحظه و لحظات ضعیف ، ضعف و ضعفا شجاع و شجاعت  – مرمت و ترمیم صدمه و صدمات – معالجه و علاج هاجر ، مهاجر و هجرت  – منتظر و انتظار غروب ، غرب و مغرب نکته : کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیش تر مواقع  سه حرف مشترک دارند . کلمات هم خانواده در فارسی : ملاک هم خانواده بودن در فارسی بن ماضی و مضارع است . کلمه هایی که بن ماضی و مضارع یکسانی داشته  باشند با هم هم خانواده هستند .   مانند : دانش - دانا - دانشمند - دانا و نکته دان نکته : بعضی از هم خانواده ها درزبان فارسی بن فعلی ندارند . مانند : گل زار - گلستان - گل خو - گلدان - گلنوش - و گل رخ هنرور - هنرمند - هنر دوست - هنری و باهنر بن فعل : به جز ثابت و اصلی فعل که مفهوم انجام کار یا روی دادن حالتی را بیان کند بن فعل گویند .هرفعل دارای دوریشه یا بن است که عبارتند از : بن ماضی : برای پیدا کردن بن ماضی باید تصور کنیم که آن فعل دیروز انجام شده است .سپس شناسه را از آخر آن فعل حذف می کنیم و به باقی مانده ی کلمه بن ماضی می گویند : می روی __________ من دیروز رفتم .( م را حذف می کنیم .____ رفت (  بن ماضی ) می زنی_______ من دیروز علی را زدم ( م را حذف می کینم )  _____ زد ( بن ماضی ) بن مضارع : برای پیدا کردن بن مضارع آن فعل را به صورت امری یا دستوری بیان می کینم سپس حرف ( ب ) را از ابتدا بر می داریم . به آن چه باقی می ماند بن مضارع می گویند. می خوانند _____ بخوان ( ب را حذف می کینم ) خوان ( بن مضارع ) می گویند ________ بگو ( ب را حذف می کینم )  گو ( بن مضارع )    مخالف كلمات ( متضاد ) / هم خانواده ي كلمات مترادف كلمات( هم معني ) مخالف كلمات ( متضاد ) هنرمند =   بي هنر/آمدن =  رفتن  /ارزان = گران  / بي نياز = نيازمند    پست = بلند / تاريك = روشن  / ضعيف = قوي /  كم هوش = باهوش /غمگين = شادمان  /         / ناتوان =توانا/ شب = روز    /  بالا = پايين  /   زشت = زيبا    /جوان = پير   / خشك = خيس/ خنده = گريه  /  خوبي = بدي     /  ترسو = دلير    / محروم = بهره مند   /  خندان = گريان  /  دير = زود     /   راست = دروغ    /  روزانه = شبانه    /   روشنايي = تاريكي /  سياه = سفيد/ گرم = سرد    /  ناشناخته = آشنا   /  بيگانه = آشنا   /  ويران = آباد  /  كم = زياد/ زندگي = مرگ     /   آغاز = پايان   /     جنگ = صلح     / آسان = دشوار   /   ثروتمند = فقير/ به آرامي = به تندي/  ناپسند = پسنديده  / خير = شر / ناجوانمرد = جوانمرد /   بگو = نگو/ تند = آرام    /  سيراب = تشنه   /   كوتاه = بلند    /   كهنه = بلند     /   جديد = كهنه/ دشمنان = دوستان   / جانور اهلي = جانور وحشي / خشك : خيس /  گفت : نگفت            آشنا : نا شناس/     مترادف كلمات.( هم معني ) آخر:     پايان- سرانجام        / ابتداء : اول – آغاز    / كاهل : تنبل -سست آرامگاه :     قبر- گور         /      ابله : نادان – بي خرد    /      ثروت : مال - دارايي آشكار :    نمايان –پديدار /  پاييز : خزان – برگ ريزان     /   حرفه : پيشه – شغل آغاز :     شروع – ابتداء  /      تبسم : خنده - لبخند   /    دانا : دانشمند -عالم آموزگار:  معلم –استاد    /    تصور : انديشه - خيال   /   ماجرا : پيشامد - حادثه آهسته –آرام – يواش     / دانه : بذر – تخم   /    صريح : آشكار - روشن جمع : گروه – دسته     /   پايه :  اساس – بنياد  / آيين : دين - مذهب  جاهل : نادان – بي عقل   /  آرمان : اميد – آرزو /  پروا : ترس -هراس آهنگ : صدا – آواز  /   بچه : كودك –طفل   /  بسيار : زياد - فراوان بامداد : صبح – سحر   /  دلير : شجاع – بي باك  / راز : سر – رمز كهنسال : پير – سالخورده     /  ديار : سرزمين – مرزوبوم  / تحفه : ارمغان – سوغات اجر : مزد –پاداش/   ثمره : ميوه – نتيجه   / بدرود : وداع  -  خدا حافظ  

+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۴ ساعت 18:40 توسط فاطمه خواجه نژاد  | 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب