دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
نگارش چهارم صفحه 20

ببینید

نگارش چهارم صفحه 20

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = { id: '26949628', uid: 'aHYFN', i le: 'نگارش پایه چهارم - درس 4 صفحه 25-26', use ame: 'Fa hood.Mohammadi', use id: '6830442', visi _c : '3 هزار', se de _ ame: 'آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /26949628-9479__4790.jpg', du a io : '5:36', sda e: '10 ماه پیش', da e_exac : '25 آبان 1399', li k: '/v/aHYFN/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_-_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_4_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_25-26', cha elId: '6830442', cha elUse ame: 'Fa hood.Mohammadi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی' }; va ex Video = { id: '26244337', uid: '3LTFM', i le: 'نگارش درس راز نشانه ها پایه ی چهارم', use ame: 'Reyha eabedi', use id: '8782483', visi _c : '1.3 هزار', se de _ ame: 'Reyha eabedi', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /26244337-7154__2556.jpg', du a io : '10:49', sda e: '11 ماه پیش', da e_exac : '01 آبان 1399', li k: '/v/3LTFM/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_-_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_4_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_25-26', cha elId: '8782483', cha elUse ame: 'Reyha eabedi', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'Reyha eabedi', }; 10:49 ویدیو بعدی نگارش درس راز نشانه ها پایه ی چهارم از کانال Reyha eabedi نرو بعدی 9:59 نگارش درس سوم راز نشانه ها از کانال فیلم های آموزشی چهارم ابتدایی 5:58 آموزش نگارش چهارم دبستان درس سوم راز نشانه ها از کانال سلف آموز 2:40 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 24 از کانال آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 7:38 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 22-23 از کانال آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 10:53 نگارش نشانه خ. (فارسی اول دبستان) از کانال مشق اولی(جانی پور) 5:04 نگارش نشانه ج و کلمات آن (اول دبستان) از کانال مشق اولی(جانی پور) 4:17 آموزش نگارش نشانه ی( د) از کانال Akhlaghi aval shadi 5:05 نگارش نشانه م از کانال فرزانه پاشایی 0:31 شیوه نگارش نشانه ط از کانال Zsefidhaji fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26405567-8864-b.jpg"," esumeUID":"KAZ0j","du a io ":299,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =299&ca ego ies=educa io al&use id=6830442& cha el=6830442&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=&quo ;\u0631\u0627\u0632&keywo ds=\u0646\u0634\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0647\u0627&quo ;&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =299&ca ego ies=educa io al&use id=6830442& cha el=6830442&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u067e\u0627\u06cc\u0647&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u062f\u0631\u0633&keywo ds=&quo ;\u0631\u0627\u0632&keywo ds=\u0646\u0634\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0647\u0627&quo ;&keywo ds=\u0635\u0641\u062d\u0647&keywo ds=\u0646\u06af\u0627\u0631\u0634&keywo ds=\u0686\u0647\u0627\u0631\u0645&keywo ds=\u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062a\u062f\u0631\u06cc\u0633&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/KAZ0j\/f\/KAZ0j.m3u8?k=ebde9"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/26405567_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=182755, RESOLUTION=672x360","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=66502, RESOLUTION=268x144","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=86797, RESOLUTION=448x240","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=229342, RESOLUTION=898x480","h ps:\/\/hw14.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/9585fdf82b5eb74e957f09bb5b24b37126405567-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjA4ZWZmMzBmZjZkYjk5ZGQxMjMxNmRhNjgyOTAxMjRjIiwiZXhwIjoxNjM0MjQ2Mzg2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9. 5QJceYqZXEV6SMATkQaIUQ7zBeNN2GZXFxJS3hTxgY"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _268424", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 20-21 5,343 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 652 دنبال‌ کننده 5,343 بازدید 93 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن نگارش درس 3 راز نشانه ها صفحه 20-21 11 ماه پیش آموزشی # نگارش # چهارم # ابتدایی # آموزش # تدریس # amoozesh # ad is # eb edayi # chaha om # amoozesh # ega esh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 652 دنبال کننده دنبال کردن تدریس درس نگارش چهارم آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 41/7 ذخیره لیست پخش 1 7:56 نگارش پایه چهارم - درس 1 صفحه 11 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 2 6:51 نگارش پایه چهام - درس 1 صفحه 12 و 13 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 3 11:34 نگارش پایه چهارم - درس 2 صفحه 14-15 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 4 8:29 نگارش پایه چهارم - درس 2 صفحه 16-17-18 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 5 2:40 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 24 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 6 7:38 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 22-23 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 4:59 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 20-21 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 8 5:36 نگارش پایه چهارم - درس 4 صفحه 25-26 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 9 5:38 نگارش پایه چهارم - درس 4 صفحه 27-28 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 10 8:54 نگارش پایه چهارم - درس 4 صفحه 29-30 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 11 9:22 نگارش پایه چهارم - درس 5 صفحه 31-32 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 12 5:49 نگارش پایه چهارم - درس 2 صفحه 33-34 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 13 6:12 نگارش پایه چهارم - درس 5 صفحه 35-36 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 14 6:23 نگارش پایه چهارم - درس 6 صفحه 38-39 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 15 8:51 نگارش پایه چهارم - درس 6 صفحه 40-41 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 16 9:59 نگارش پایه چهارم - درس 6 صفحه 42-43 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 17 7:43 نگارش پایه چهارم - درس 7 صفحه 44-45 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 18 8:16 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 7 صفحه 46-47 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 19 2:43 نگارش پایه چهارم - درس 7 صفحه 48 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 20 4:25 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 8 صفحه 50-51-52 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 21 6:29 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 9 صفحه 53-54-55-56 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 22 10:26 نگارش پایه چهام ابتدای - درس 10 صفحه 58-59-60 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 23 15:50 نگارش پایه چهارم - درس 10 صفحه 61-62 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 24 11:55 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 11 صفحه 63-64-65 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 25 9:46 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 11 صفحه 66-67-68 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 26 7:16 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 12 "اتفاق ساده" - صفحه 69-70-71 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 27 13:13 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 12 "اتفاق ساده" صفحه 72-73-74 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 28 8:12 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 13 صفحه 76-77 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 29 9:12 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 13 صفحه 78-79-80 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 30 7:08 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 14 صفحه 81-82-83 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 31 9:00 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 14 صفحه 84-85-86 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 32 7:26 نگارش پایه چهارم ابتدایی - درس 15 صفحه 87-88-89-90 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی ویدیوهای مشابه پخش خودکار 10:49 نگارش درس راز نشانه ها پایه ی چهارم Reyha eabedi 1.3 هزار بازدید 11 ماه پیش 9:59 نگارش درس سوم راز نشانه ها فیلم های آموزشی چهارم ابتدایی 1 هزار بازدید 1 سال پیش 5:58 آموزش نگارش چهارم دبستان درس سوم راز نشانه ها سلف آموز 26.6 هزار بازدید 1 سال پیش 2:40 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 24 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 2.6 هزار بازدید 11 ماه پیش 7:38 نگارش پایه چهارم - درس 3 "راز نشانه ها" صفحه 22-23 آموزش دوره ابتدایی آقای محمدی 1.5 هزار بازدید 11 ماه پیش 10:53 نگارش نشانه خ. (فارسی اول دبستان) مشق اولی(جانی پور) 959 بازدید 8 ماه پیش 5:04 نگارش نشانه ج و کلمات آن (اول دبستان) مشق اولی(جانی پور) 540 بازدید 8 ماه پیش 4:17 آموزش نگارش نشانه ی( د) Akhlaghi aval shadi 1.4 هزار بازدید 11 ماه پیش 5:05 نگارش نشانه م فرزانه پاشایی 796 بازدید 11 ماه پیش 0:31 شیوه نگارش نشانه ط Zsefidhaji 2 هزار بازدید 1 سال پیش

موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از روش پرسش سازی آن را گسترش دهید سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب متنی بنویسید صفحه 20 و 21 کتاب نگارش دهم دسته بندی: مطالب درسی, مطالب سایت 82,503 بازدیدجواب کارگاه نوشتن صفحه ۲۰ و ۲۱ کتاب نگارش دهم موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از روش پرسش سازی آن را گسترش دهید سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب متنی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.صورت کارگاه نوشتن صفحه 20 کتاب نگارش دهمموضوعی را انتخاب و با بهره گیری از روش پرسش سازی آن را گسترش دهید. سپس چند پرسش را از بین آنها انتخاب کنید و با پاسخ سازی مناسب، متنی بنویسید. موضوع : پرسش ها: پرسش انتخاب شده: متن تولیدی: در ادامه مطلب.پاسخ جوابکارگاه نوشتن صفحه 20 و 21 کتاب نگارش دهمموضوع : انسان های اولیهپرسش ها:• آیا انسان های اولیه معنی واقعی زندگی را می فهمیدند؟• آیا آن ها با یکدیگر صحبت می کردند؟• اگر آنها غار پیدا نمی کردند، چه کار می کردند؟• آیا آنها برای یکدیگر اسم انتخاب می کردند؟• آیا در آن زمان همانند امروزه، زن ها به تربیت فرزند و مردها به کار مشغول بودند؟• اگر حیوان وحشی به آنها حمله می کرد، چه می کردند؟• اگر امکانات امروزه را به آنها نشان دهیم، چه می کنند؟• آیا تنها تهدیدات آن زمان، حیوانات وحشی بود؟• چه فرقی بین انسان های اولیه و امروزی وجود دارد؟• آنها چگونه برای خود غذا تهیه می کردند؟• آیا جنگ هم در آن زمان وجود داشت؟پرسش انتخاب شده :• آیا انسان های اولیه معنی واقعی زندگی را می فهمیدند؟• آیا آن ها با یکدیگر صحبت می کردند؟• اگر آنها غار پیدا نمی کردند، چه کار می کردند؟• اگر امکانات امروزه را به آنها نشان دهیم، چه می کنند؟• چه فرقی بین انسان های اولیه و امروزی وجود دارد؟متن تولیدیانسان های اولیه، آیا آنها زندگی سختی داشتند؟بشر همواره علاقه مند بوده است تا درباره انسان های اولیه اطلاعات بیشتری داشته باشند. در واقع که می توان گفت که انسان های امروزی از روی نقاشی روی غارها درباره زندگی انسان های اولیه اطلاعات به دست آورده اند.انسان های اولیه برای خود فرهنگ خاصی داشتند؟ البته یافتن جواب این سوال سخت است ولی امروزه با مطالعه بر روی فسیل ها و اثراتی که آنها از خود به جای می گذاشتند، اطلاعات خوبی در این مورد به دست آوردند. برای مثال ما متوجه شده ایم که آنها با استفاده از نیزه و اشیاء تیز به شکار حیوانات می رفته اند.آنها غار را به عنوان محل زندگی برای خود انتخاب کرده بودند و به عنوان پناهگاه از آن استفاده می کردند. من فکر می کنم انها از خرس ها و یا دیگر حیوانات زندگی در غار را فرا گرفته اند.می گویند که انسان های اولیه قد بسیار بلندی داشته اند زیرا از آنها فسیل هایی یافت شده است که بالای 3 الی 4 متر طول داشته است. برخی می گویند که از آنها فسیل هایی به طول 10 متر نیز پیدا شده است.یکی از سوال هایی که برای من پیش آمده، این است که آیا آن ها با هم رفت و آمد می کردند؟ اگر این کار را می کردند، چگونه بوده است؟ و یا آیا آنها به مسافرت می رفتند؟ پاسخ این سوال، هیچ وقت برایم مشخص نشده است.مطالعه زندگی انسان های اولیه برای ما بسیار مفید است. حتما با خود می گویید چرا؟ اگر نظر من را بخواهید می گویم که با استفاده از اطلاعات زندگی آنها، تجربه هایی کسب می کنیم که باعث بهبود زندگی ما می شود همان طور که خداوند در قرآن می فرماید از زندگی گذشگتگان عبرت بگیرید.پریچهر : موضوع دوم : کتابپرسش ها :۱ : چرا باید کتاب بخوانیم ؟۲ : اجزای کتاب چگونه به وجود می آیند؟۳ : نخواندن کتاب چه ضرر هایی به انسان میرساند ؟۴ : خواندن کتاب چگونه روی زندگی افراد اثر میگذارد ؟۵ : چند نوع کتاب در جهان وجود دارد ؟پرسش انتخاب شده : خواندن کتاب چگونه روی زندگی افراد اثر میگذارد ؟متن تولیدی :مقدمه : اگر زمانی وجود داشته باشد که انسان ها بخواهند از خود دور ، و در عین حال بیشتر به خود نزدیک شوند ، قطعا زمانی است که کتابی سرشار از احساس در دست میگیرند .بدنه : تعداد کتاب های جای گرفته در آغوش قفسه هارا با چشم میشمارم ، دوتا اینور ، چهارتا آنور ، چرا تمامی ندارند؟چشمم را می چرخانم و با نگاهی کلی به این نتیجه میرسم که در حساری از کتاب قرار گرفته ام . نمیدانم چرا ، اما هرگاه دریاهای وجودم تغیان میکنند و به صخره احساسم برخورد میکنند ، به اینجا پناه می آورم ، شاید ، حس زمزمه کردنشان در من آرامش حکم میکنند و چه زیباست آرامشی که علتش چیزی جز چندین کاغذ و تلپاتی ذهن من و نویسنده مورد علاقه ام نیست .شاید هم ، سکوت اینجاست که آرامشم را فراهم میکند و یا ذهن من آنقدر با نویسندگان و کاغذها درآمیخته شده که به کل چیزی جز این مسکن درد هایم نیست ، اما خوشا آن دردی که کتاب تسکین بخشش باشد .نتیجه : اما ، با مرتب کردن ذهنم ، در آخر این دستگیرم میشود که در کنجی نشستن و زمزمه سخن نویسندگان زیر لب ، خوشایند تر از شکستن پنجره ها برای دست یابی به آرامش است .میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟خیربلهبرای دریافت "موضوعی را انتخاب کنید و با بهره گیری از روش پرسش سازی آن را گسترش دهید سپس چند پرسش را از بین آنها برگزینید و با پاسخ سازی مناسب متنی بنویسید صفحه 20 و 21 کتاب نگارش دهم" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید. ناشناس پاسخ داده: 3 هفته قبل 83 لطفا موضوع های زیادی بزارینخوب بود اما حیف کم بودپاسخ به این نظر ناشناس پاسخ داده: 2 هفته قبل 80 دقیقا‌ً ناشناس پاسخ داده: 3 هفته قبل 133 ممنونم ولی میشه موضوع های بیشتر و متفاوتی باشه؟????????پاسخ به این نظر شایان فروز پاسخ داده: 10 ماه قبل 13 بسیارعالیپاسخ به این نظر فاطمه پاسخ داده: 10 ماه قبل 10 گلپاسخ به این نظر امیرحسین عالی پاسخ داده: 11 ماه قبل 5 عالی بود????????پاسخ به این نظر زهرا‌ پاسخ داده: 1 سال قبل 7 عالی????????????پاسخ به این نظر مانلی پاسخ داده: 1 سال قبل 48 خوب بود ولی کاش بیشتر بود‌و‌موضوعات بیشترپاسخ به این نظر نویسنده پاسخ داده: 1 سال قبل 1 کنجی نشستن در اینجا یعنی چه ؟پاسخ به این نظر تهمینه پاسخ داده: 1 سال قبل 6 موضوعی را انتخاب کنید و درباره آن پرسشهایی مناسب طرح نمایید سپس یک پرسش را از بین آنها برگزینید و به آن پاسخ دهید؟لطفا به این سوال پاسخ دهیدپاسخ به این نظر علیرضا هاشمی پاسخ داده: 1 سال قبل 1 خیلی خوب بود ممنونپاسخ به این نظر مانی پاسخ داده: 1 سال قبل 2 خیلی موضوعاتش کمهولی به یه دردی میخورهخودمون باید تغییرش بدیمپاسخ به این نظر ابوالفضل پاسخ داده: 1 سال قبل 15 اره اگه بیشتر بود بهتر میشد ناشناس پاسخ داده: 1 سال قبل 16 کاش موضوع های بیشتری داشت????????پاسخ به این نظر ناشناس پاسخ داده: 1 سال قبل 15 آره کاشکی زهرا پاسخ داده: 1 سال قبل 6 کاش موضوعات بیشتری بود.پاسخ به این نظر حدیثه پاسخ داده: 1 سال قبل 0 فوق العاده بود ممنون میشم از موضوع های دیگه هم استفاده کنید????پاسخ به این نظر نویسنده پاسخ داده: 1 سال قبل -2 به نظرم از موضوعات مختلف استفاده کنید مثلا دریا زمین آب و…پاسخ به این نظر O•❤•.¸✿¸.Has i.¸✿¸.•❤•Oº پاسخ داده: 1 سال قبل -2 بدک نبودولی بازم دمتون گرم????پاسخ به این نظر Eli پاسخ داده: 1 سال قبل 0 بد نبود اما عی کاش موضوها بیشتر بود:'(پاسخ به این نظر نویسنده پاسخ داده: 1 سال قبل -2 قصصپاسخ به این نظر به تو چه ! پاسخ داده: 1 سال قبل 1 خودم از این بهتر می نوشتم >_

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب