دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
قرص پروپرانولول 10 برای چیست

دانلود کنید

قرص پروپرانولول 10 برای چیست

دارو داروی پروپرانولول چیست؟ کاربرد و عوارض مصرف پروپرانولول توسط تحریریه مجله دکترتو - 1397/12/03 63

. d-pos -sha i g-classic { posi io : ela ive; heigh : 20px; } . d-pos -sha i g { ma gi -lef : -3px; ma gi - igh : -3px; z-i dex: 2; whi e-space: ow ap; opaci y: 0; } . d-pos -sha i g. d-social-show-all { whi e-space: o mal; } . d-js-loaded . d-pos -sha i g { -webki - a si io : opaci y 0.3s; a si io : opaci y 0.3s; opaci y: 1; } . d-pos -sha i g-classic + . d-pos -sha i g { ma gi - op: 15px; /* espo sive po ai pho e */ } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-classic + . d-pos -sha i g { ma gi - op: 8px; } } . d-pos -sha i g- op { ma gi -bo om: 30px; } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g- op { ma gi -bo om: 20px; } } . d-pos -sha i g-bo om { bo de -s yle: solid; bo de -colo : #ededed; bo de -wid h: 1px 0; paddi g: 21px 0; ma gi -bo om: 42px; } . d-pos -sha i g-bo om . d-pos -sha i g { ma gi -bo om: -7px; } . d-pos -sha i g-visible, . d-social-sha i g-hidde { display: i li e-block; } . d-social-sha i g-hidde ul { display: o e; } . d-social-show-all . d-pulldow -fil e -lis { display: i li e-block; } . d-social- e wo k, . d-social-ha dle { posi io : ela ive; display: i li e-block; ma gi : 0 3px 7px; heigh : 40px; mi -wid h: 40px; fo -size: 11px; ex -alig : ce e ; ve ical-alig : middle; } . d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps- o ex . d-social-ha dle . d-social-bu -ico { bo de - op- igh - adius: 2px; bo de -bo om- igh - adius: 2px; } . d-social- e wo k { colo : #000; ove flow: hidde ; } . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op-lef - adius: 2px; bo de -bo om-lef - adius: 2px; } . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - op- igh - adius: 2px; bo de -bo om- igh - adius: 2px; } . d-social- e wo k:hove { opaci y: 0.8 !impo a ; } . d-social-ha dle { colo : #444; bo de : 1px solid #e9e9e9; bo de - adius: 2px; } . d-social-ha dle . d-social-bu - ex { fo -weigh : 700; } . d-social-ha dle . d-social-bu - ex :befo e { backg ou d-colo : #000; opaci y: 0.08; } . d-social-sha e- ex { ma gi - igh : 18px; } . d-social-sha e- ex :befo e, . d-social-sha e- ex :af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : 100%; wid h: 0; heigh : 0; bo de -s yle: solid; } . d-social-sha e- ex :befo e { bo de -wid h: 9px 0 9px 11px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #e9e9e9; } . d-social-sha e- ex :af e { bo de -wid h: 8px 0 8px 10px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #fff; } . d-social-bu - ex , . d-social-bu -ico { display: i li e-block; posi io : ela ive; } . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 13px; paddi g- igh : 13px; li e-heigh : 40px; z-i dex: 1; } . d-social-bu -ico i { posi io : ela ive; op: -1px; ve ical-alig : middle; } . d-social-bu - ex { ma gi -lef : -6px; paddi g-lef : 12px; paddi g- igh : 17px; li e-heigh : 40px; } . d-social-bu - ex :befo e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 12px; lef : 0; wid h: 1px; heigh : 16px; backg ou d-colo : #fff; opaci y: 0.2; z-i dex: 1; } . d-social-ha dle i, . d-social-facebook i, . d-social- eddi i, . d-social-li kedi i, . d-social- umbl i, . d-social-s umbleupo i, . d-social-vk i, . d-social-vibe i { fo -size: 14px; } . d-social- eleg am i { fo -size: 16px; } . d-social-mail i, . d-social-li e i, . d-social-p i i { fo -size: 15px; } . d-social-ha dle . d-ico -sha e { op: -1px; lef : -1px; } . d-social- wi e . d-ico - wi e { fo -size: 12px; } . d-social-pi e es . d-ico -pi e es { fo -size: 13px; } . d-social-wha sapp . d-ico -wha sapp { fo -size: 18px; } . d-social- eddi . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 12px; } . d-social- eddi . d-ico - eddi { lef : -1px; } . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 12px; } . d-social- eleg am . d-ico - eleg am { lef : -1px; } . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-s umbleupo . d-ico -s umbleupo { lef : -2px; } . d-social-digg . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-digg . d-ico -digg { lef : -2px; fo -size: 17px; } . d-social-vk . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-vk . d-ico -vk { lef : -2px; } . d-social- ave . d-ico - ave { lef : -1px; fo -size: 16px; } . d-social-expa d- abs i { op: -2px; lef : -1px; fo -size: 16px; } @media (mi -wid h: 767px) { . d-social-li e, . d-social-vibe { display: o e; } } . d-ps-bg . d-social- e wo k { colo : #fff; } . d-ps-bg . d-social-facebook . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-facebook . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #516eab; } . d-ps-bg . d-social- wi e . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- wi e . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #29c5f6; } . d-ps-bg . d-social-pi e es . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #ca212a; } . d-ps-bg . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #7bbf6a; } . d-ps-bg . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- eddi . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #f54200; } . d-ps-bg . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-bg . d-social-digg . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-bg . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-p i . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #333; } . d-ps-bg . d-social-li kedi . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #0266a0; } . d-ps-bg . d-social- umbl . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- umbl . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #3e5a70; } . d-ps-bg . d-social- eleg am . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #179cde; } . d-ps-bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #ee4813; } . d-ps-bg . d-social-vk . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-vk . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #4c75a3; } . d-ps-bg . d-social-li e . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-li e . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #00b900; } . d-ps-bg . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-vibe . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #5d54a4; } . d-ps-bg . d-social- ave . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- ave . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #3ec729; } . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k { colo : #fff; } . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { li e-heigh : 38px; bo de -wid h: 1px; bo de -s yle: solid; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de -lef -wid h: 0; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { backg ou d-colo : #000; opaci y: 0.08; } . d-ps-bo de . d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - igh -wid h: 0; } . d-ps-bo de . d-ps-paddi g . d-social- e wo k. d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { bo de - igh -wid h: 1px; } . d-ps-bo de -g ey . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -g ey . d-social-bu - ex { bo de -colo : #e9e9e9; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-facebook . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-facebook . d-social-bu - ex { bo de -colo : #516eab; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- wi e . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- wi e . d-social-bu - ex { bo de -colo : #29c5f6; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-pi e es . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { bo de -colo : #ca212a; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { bo de -colo : #7bbf6a; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eddi . d-social-bu - ex { bo de -colo : #f54200; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-digg . d-social-bu - ex { bo de -colo : #000; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-p i . d-social-bu - ex { bo de -colo : #333; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li kedi . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { bo de -colo : #0266a0; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- umbl . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- umbl . d-social-bu - ex { bo de -colo : #3e5a70; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eleg am . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { bo de -colo : #179cde; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { bo de -colo : #ee4813; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vk . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vk . d-social-bu - ex { bo de -colo : #4c75a3; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li e . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li e . d-social-bu - ex { bo de -colo : #00b900; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu - ex { bo de -colo : #5d54a4; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu - ex { bo de -colo : #3ec729; } . d-ps-ico -bg . d-social-bu -ico { heigh : 100%; bo de -colo : a spa e !impo a ; } . d-ps-ico -bg . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { colo : #fff; } . d-ps-ico -bg . d-social-facebook . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #516eab; } . d-ps-ico -bg . d-social- wi e . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -bg . d-social-pi e es . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #ca212a; } . d-ps-ico -bg . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -bg . d-social- eddi . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #f54200; } . d-ps-ico -bg . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ico -bg . d-social-digg . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-ico -bg . d-social-p i . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #333; } . d-ps-ico -bg . d-social-li kedi . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #0266a0; } . d-ps-ico -bg . d-social- umbl . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -bg . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #179cde; } . d-ps-ico -bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #ee4813; } . d-ps-ico -bg . d-social-vk . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -bg . d-social-li e . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #00b900; } . d-ps-ico -bg . d-social-vibe . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -bg . d-social- ave . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #3ec729; } . d-ps-ico -bg . d-social-bu - ex { ma gi -lef : -3px; } . d-ps-ico -bg . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : calc(100% + 1px); wid h: 0; heigh : 0; bo de -s yle: solid; bo de -wid h: 9px 0 9px 11px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #000; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { paddi g-lef : 20px; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-ico -a ow. d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :af e { lef : 100%; } . d-ps-ico -a ow . d-social-facebook . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #516eab; } . d-ps-ico -a ow . d-social- wi e . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -a ow . d-social-pi e es . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #ca212a; } . d-ps-ico -a ow . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -a ow . d-social- eddi . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #f54200; } . d-ps-ico -a ow . d-social-mail . d-social-bu -ico :af e , . d-ps-ico -a ow . d-social-digg . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #000; } . d-ps-ico -a ow . d-social-p i . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #333; } . d-ps-ico -a ow . d-social-li kedi . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #0266a0; } . d-ps-ico -a ow . d-social- umbl . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -a ow . d-social- eleg am . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #179cde; } . d-ps-ico -a ow . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #ee4813; } . d-ps-ico -a ow . d-social-vk . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -a ow . d-social-li e . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #00b900; } . d-ps-ico -a ow . d-social-vibe . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -a ow . d-social- ave . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #3ec729; } . d-ps-ico -a ow . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico :af e { display: o e; } . d-ps-ico -colo . d-social-facebook . d-social-bu -ico { colo : #516eab; } . d-ps-ico -colo . d-social- wi e . d-social-bu -ico { colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -colo . d-social-pi e es . d-social-bu -ico { colo : #ca212a; } . d-ps-ico -colo . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico { colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -colo . d-social- eddi . d-social-bu -ico { colo : #f54200; } . d-ps-ico -colo . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ico -colo . d-social-digg . d-social-bu -ico { colo : #000; } . d-ps-ico -colo . d-social-p i . d-social-bu -ico { colo : #333; } . d-ps-ico -colo . d-social-li kedi . d-social-bu -ico { colo : #0266a0; } . d-ps-ico -colo . d-social- umbl . d-social-bu -ico { colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -colo . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { colo : #179cde; } . d-ps-ico -colo . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { colo : #ee4813; } . d-ps-ico -colo . d-social-vk . d-social-bu -ico { colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -colo . d-social-li e . d-social-bu -ico { colo : #00b900; } . d-ps-ico -colo . d-social-vibe . d-social-bu -ico { colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -colo . d-social- ave . d-social-bu -ico { colo : #3ec729; } . d-ps- ex -colo . d-social-bu - ex { fo -weigh : 700; } . d-ps- ex -colo . d-social-facebook . d-social-bu - ex { colo : #516eab; } . d-ps- ex -colo . d-social- wi e . d-social-bu - ex { colo : #29c5f6; } . d-ps- ex -colo . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { colo : #ca212a; } . d-ps- ex -colo . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { colo : #7bbf6a; } . d-ps- ex -colo . d-social- eddi . d-social-bu - ex { colo : #f54200; } . d-ps- ex -colo . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps- ex -colo . d-social-digg . d-social-bu - ex { colo : #000; } . d-ps- ex -colo . d-social-p i . d-social-bu - ex { colo : #333; } . d-ps- ex -colo . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { colo : #0266a0; } . d-ps- ex -colo . d-social- umbl . d-social-bu - ex { colo : #3e5a70; } . d-ps- ex -colo . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { colo : #179cde; } . d-ps- ex -colo . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { colo : #ee4813; } . d-ps- ex -colo . d-social-vk . d-social-bu - ex { colo : #4c75a3; } . d-ps- ex -colo . d-social-li e . d-social-bu - ex { colo : #00b900; } . d-ps- ex -colo . d-social-vibe . d-social-bu - ex { colo : #5d54a4; } . d-ps- ex -colo . d-social- ave . d-social-bu - ex { colo : #3ec729; } . d-ps- ex -colo . d-social-expa d- abs . d-social-bu - ex { colo : #b1b1b1; } . d-ps- o ex . d-social-bu -ico { wid h: 40px; } . d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { display: o e; } . d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 17px; paddi g- igh : 17px; } . d-ps-paddi g . d-social-ha dle . d-social-bu -ico { wid h: 40px; } . d-ps-paddi g . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 16px; } . d-ps-paddi g . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 13px; } . d-ps-paddi g . d-social-vk . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 14px; } . d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 13px; } . d-ps- ou ded . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op-lef - adius: 100px; bo de -bo om-lef - adius: 100px; } . d-ps- ou ded . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - op- igh - adius: 100px; bo de -bo om- igh - adius: 100px; } . d-ps- ou ded. d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op- igh - adius: 100px; bo de -bo om- igh - adius: 100px; } . d-ps- ou ded . d-social-expa d- abs { bo de - adius: 100px; } . d-ps-ba . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(0, 0, 0, 0.31); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(0, 0, 0, 0.31); } . d-ps-ba . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-ba . d-social-digg . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.28); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.28); } . d-ps-ba . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-p i . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.2); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.2); } . d-ps-big . d-social-bu -ico { display: block; li e-heigh : 60px; } . d-ps-big . d-social-bu -ico . d-ico -sha e { wid h: au o; } . d-ps-big . d-social-ha dle . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-big . d-social-sha e- ex . d-social-bu -ico { wid h: 90px; } . d-ps-big . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { wid h: 60px; } @media (max-wid h: 767px) { . d-ps-big . d-social-sha e- ex { display: o e; } } . d-ps-big . d-social-facebook i, . d-ps-big . d-social- eddi i, . d-ps-big . d-social-mail i, . d-ps-big . d-social-li kedi i, . d-ps-big . d-social- umbl i, . d-ps-big . d-social-s umbleupo i { ma gi - op: -2px; } . d-ps-big . d-social-facebook i, . d-ps-big . d-social- eddi i, . d-ps-big . d-social-li kedi i, . d-ps-big . d-social- umbl i, . d-ps-big . d-social-s umbleupo i, . d-ps-big . d-social-vk i, . d-ps-big . d-social-vibe i, . d-ps-big . d-social-sha e- ex i { fo -size: 22px; } . d-ps-big . d-social- eleg am i { fo -size: 24px; } . d-ps-big . d-social-mail i, . d-ps-big . d-social-li e i, . d-ps-big . d-social-p i i { fo -size: 23px; } . d-ps-big . d-social- wi e i, . d-ps-big . d-social-expa d- abs i { fo -size: 20px; } . d-ps-big . d-social-wha sapp i, . d-ps-big . d-social- ave i { fo -size: 26px; } . d-ps-big . d-social-pi e es . d-ico -pi e es { fo -size: 21px; } . d-ps-big . d-social- eleg am . d-ico - eleg am { lef : 1px; } . d-ps-big . d-social-s umbleupo . d-ico -s umbleupo { lef : -2px; } . d-ps-big . d-social-digg . d-ico -digg { lef : -1px; fo -size: 25px; } . d-ps-big . d-social-vk . d-ico -vk { lef : -1px; } . d-ps-big . d-social- ave . d-ico - ave { lef : 0; } . d-ps-big . d-social-bu - ex { ma gi -lef : 0; paddi g- op: 0; paddi g-lef : 17px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k, . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-ha dle { heigh : 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k { wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-sha e- ex . d-social-bu -ico { li e-heigh : 40px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex { display: block; li e-heigh : 1; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social- e wo k, . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-ha dle { heigh : 90px; fo -size: 13px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social- e wo k { mi -wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu -ico { bo de -bo om-lef - adius: 0; bo de - op- igh - adius: 2px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g. d-ps-ba . d-social-bu -ico { -webki -box-shadow: o e; box-shadow: o e; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu - ex { display: block; paddi g-bo om: 17px; li e-heigh : 1; bo de - op-lef - adius: 0; bo de - op- igh - adius: 0; bo de -bo om-lef - adius: 2px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs i { li e-heigh : 90px; } . d-ps- ogap { ma gi -lef : 0; ma gi - igh : 0; } . d-ps- ogap . d-social- e wo k, . d-ps- ogap . d-social-ha dle { ma gi -lef : 0; ma gi - igh : 0; bo de - adius: 0; } . d-ps- ogap . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps- ogap . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - adius: 0; } . d-ps- ogap . d-social-expa d- abs { bo de - adius: 0; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { heigh : 100%; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :befo e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 0; lef : 0; wid h: 100%; heigh : 100%; backg ou d-colo : gba(0, 0, 0, 0.31); } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { paddi g-lef : 17px; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-mail . d-social-bu -ico :befo e, . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-digg . d-social-bu -ico :befo e { backg ou d-colo : gba(255, 255, 255, 0.2); } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-p i . d-social-bu -ico :befo e { backg ou d-colo : gba(255, 255, 255, 0.1); } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-s yle1 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle3 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle5 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle14 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle16 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex { display: o e !impo a ; } } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-s yle2 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle4 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle6 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle15 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle17 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle18 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle19 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle20 . d-social-sha e- ex { display: o e !impo a ; } } Wha sApp Teleg am Li kedi Twi e Facebook Email

پروپرانولول چیست و چه کاربردی دارد؟ نام تجاری دارو: ایندرال نام رایج دارو: پروپرانولول – P op a olol داروی پروپرانولول یک مسدودکننده‌ی بتا است. که برای درمان فشار خون بالا، ضربان قلب نامنظم، رعشه و لرزش و شرایطی از این دست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو پس از حمله‌ی قلبی برای بهبود شانس بقا استفاده می‌شود. همچنین داروی پروپرانولول برای جلوگیری از سردردهای میگرنی و درد قفسه‌ی سینه (آنژین قلبی) کاربرد دارد. کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از سکته‌ی مغزی و حملات قلبی و درمان مشکلات کلیوی کمک می‌کند. جلوگیری از درد قفسه‌ی سینه می‌تواند به بهبود توانایی شما در تمرینات ورزشی کمک کند. پروپرانولول برای درمان فشار خون بالا، ضربان قلب نامنظم، رعشه و لرزش، جلوگیری از سردردهای میگرنی و درد قفسه‌ی سینه (آنژین قلبی) کاربرد دارد. نحوه‌ی عملکرد داروی پروپرانولول عملکرد پروپرانولول به شکل جلوگیری از فعالیت بعضی مواد شیمیایی در بدن (مانند اپی‌نفرین) که بر روی قلب و عروق خونی تاثیر می‌گذارد است که این عمل‌کرد باعث کاهش ضربان قلب، فشار خون و فشار قلب می‌شود. نحوه‌ی مصرف پروپرانولول و دوز مصرفی این دارو را به صورت خوراکی و طبق دستور دکتر (معمولا دو تا چهار بار در روز)‌ مصرف کنید. داروی پروپرانولول را بعد از هر وعده‌ی غذا مصرف کنید. در صورتی که تجویز دکتر چهار عدد در یک روز بود یک عدد را پیش از خواب استفاده کنید. اگر از شکل شربت داروی پروپرانولول استفاده می‌کنید آن را با پیمانه‌ی مخصوص میل کنید. در صورت استفاده از قاشق‌های غذاخوری خانگی ممکن است بیش‌تر یا کم‌تر از دوز مقرر مصرف کنید. دوز مصرف داروی پروپرانولول به سن، وضعیت بیماری، و پاسخگویی بدن شما به درمان بستگی دارد. برای تاثیرگذاری بیش‌تر این دارو را به طور مرتب مصرف کنید. به یاد داشته باشید هر روز در ساعت معینی از دارو استفاده کنید. حتی اگر بعد از مصرف چندین باره‌ی داروی پروپرانولول احساس خوبی داشتید طبق تجویز دکتر قلب به مصرف آن ادامه دهید. نکات مهم : همان‌طور که گفته شد این دارو برای درمان درد قفسه‌ی سینه و دردهای میگرنی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نباید هنگام بروز درد مصرف شود. در این موارد می‌توانید با مشورت پزشک خود یا دکتر داروخانه از داروهای دیگری استفاده کنید. مانند قرص‌های نیتروگلیسرین به صورت زیرزبانی برای درمان درد قفسه‌ی سینه. و سوماتریپتان برای سردردهای میگرنی استفاده کنید. اگر برای کاهش کلسترول از داروهای خاصی مانند رزین‌های انقیاد اسید صفرا از قبیل کلستیرامین و کولستیپولاستفاده می کنید، داروی پروپرانولول را حداقل یک ساعت قبل یا چهار ساعت بعد از این داروها مصرف کنید. در صورتی که داروی پروپرانولول را برای درمان فشار خون بالا استفاده می‌کنید ممکن است یک تا دو هفته زمان ببرد تا دارو تاثیرگذاری خودش را به طور کامل نشان دهد. اگر وضعیت بیماری شما وخیم‌تر شد. به عنوان مثال فشار خون‌تان افزایش یافت یا درد قفسه‌ی سینه یا دردهای میگرنی‌تان بدتر شد. موضوع را با دکتر خود در میان بگذارید. پروپرانولول عوارض جانبی پروپرانولول از جمله عوارض جانبی داروی پروپرانولول موارد زیر است: سرگیجه احساس سبکی در سر و احساس خستگی همچنین در صورت ادامه‌دار شدن یا وخیم‌تر شدن عوارضی مانند موارد زیر ممکن است رخ دهد: تهوع و استفراغ درد معده تغییرات بینایی مشکل در خواب و دیدن رویاهای غیرمعمول. نکته ی مهم: داروی پروپرانولول می‌تواند فشار خون را در دست‌ها و پاها کاهش دهد و باعث شود احساس سرما کنید. مصرف سیگار ممکن است این اثر را شدیدتر کند. در این مواقع لباس گرم بپوشید و از مصرف دخانیات پرهیز کنید. درصورتی که پزشک داروی پروپرانولول را برای شما تجویز کرده است مطمئن باشید فوائد آن بیش از مضراتش بوده است. همچنین لازم است بدانید اکثر افرادی که داروی پروپرانولول را مصرف کرده اند، عوارض جدی این دارو را تجربه نکرده اند. عوارض جانبی جدی: در صورتی که هر کدام از این عوارض غیر محتمل اما جدی را مشاهده کردید به پزشک خود اطلاع دهید: آبی شدن انگشتان و پنجه‌ها. تغییرات روحی و روانی مثل افسردگی. بی‌حسی و سوزن سوزن شدن دست‌ها و پاها. بروز یا وخیم‌تر شدن علائم نارسایی‌های قلبی مانند تنگی نفس، تورم پاها، خستگی غیر عادی. افزایش ناگهانی و غیر عادی وزن. ضربان قلب بسیار آهسته. غش کردن. کاهش توان جنسی. افزایش تشنگی. افزایش دفعات دفع ادرار. کبود شدگی خون‌ریزی. علائم عفونت مانند تب و گلودرد مداوم. درد و تورم مفاصل. واکنش آلرژیک: لازم است بدانید که واکنش آلرژیک جدی در مورد داروی پروپرانولول نادر است. واکنش آلرژیک جدی ای مانند موارد زیر است:  علائم پوستی خارش تورم (مخصوصا در صورت، زبان و گلو) گیجی شدید و اختلال تنفسی در این صورت سریعا از مرکز فوریت های پزشکی کمک بگیرید. [ale b _li k=”h ps://doc o e o.com” b _ ex =”مشاوره با پزشک”]توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد و به هیچ وجه جایگزین توصیه‌های پزشک نیست. برای مصرف دارو، آگاهی از عوارض جانبی، تداخل دارویی و موارد مرتبط دیگر لازم است حتما به پزشک متخصص مراجعه کنید.[/ale ] موارد احتیاط مصرف پروپرانولول پیش از مصرف داروی پروپرانولول در صورتی که به این دارو یا به سایر داروهای مسدودکننده‌ی گیرنده‌ی آدرنرژیک بتا مانند متوپرولول حساسیت دارید. موضوع را با پزشک یا دکتر داروخانه در میان بگذارید. داروی پروپرانولول ممکن است شامل ترکیبات غیر فعالی باشد. که موجب بروز حساسیت یا مشکلات دیگر بشود. برای اطلاعات بیش‌تر با دکتر داروخانه صحبت کنید. سوابق پزشکی: پیش از مصرف این دارو تمامی سوابق پزشکی خود را با پزشک خود یا دکتر داروخانه در میان بگذارید. از جمله‌ی این سوابق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: مشکلات تنفسی مانند آسم، برونشیت و بیماری انسداد ریوی نارسایی‌های قلبی انواع مختلفی از مشکلات ریتم قلب مثل برادی‌کاردی، سندرم ولف پارکینسون وایت، بلوک اتریواستاتیک درجه‌ی دوم یا سوم پر کاری تیروئید بیماری‌های کلیوی بیماری‌های کبد مشکلات گردش خون مانند سندرم رینود انواع خاصی از تومور مانند فئوکروموسیتوما اختلالات روحی و روانی مانند افسردگی بیماری‌های خاص عصبی و عضلانی مانند میاستنی گراویس واکنش‌های شدید آلرژیک دیابت و داروی پروپرانولول: اگر به دیابت مبتلا هستید ممکن است مصرف این دارو، ضربان قلب شدیدی که موقع افت قند خون دارید نشان ندهد. سایر علائم قند خون پایین مانند سرگیجه یا عرق کردن تحت تاثیر این دارو قرار نمی‌گیرند. همچنین مصرف داروی پروپرانولول می‌تواند کنترل قند خون‌تان را مشکل کند. قند خون خود را به طور منظم اندازه‌گیری کنید و نتیجه را با پزشک در میان بگذارید. در صورت وجود علائم قند خون بالا مانند تشنگی و ادرار بیش از حد فورا پزشک خود را در جریان بگذارید. زیرا ممکن است نیاز به وفق دادن داروهای دیابت با وضعیت موجود، انجام تمرینات ورزشی خاص یا رژیم غذایی داشته باشید. نکات مهم: داروی پروپرانولول ممکن است موجب گیجی، ناهوشیاری، تاری دید شما بشود. الکل و ماری جوآنا این حالات را تشدید می کند. از رانندگی و فعالیت‌هایی که نیاز به هوشیاری دارند، تا زمانیکه در هوشیاری کامل به سر ببرید اجتناب کنید. هنگام مصرف دیفن هیدرامین از خوردن الکل پرهیز کنید. و در صورت مصرف ماری جوآنا با پزشک خود صحبت کنید. برای کاهش خطر سرگیجه و عدم تعادل به‌آرامی از جای‌تان بلند شوید. شکل شربت داروی پروپرانولول ممکن است حاوی الکل باشد. در صورتی که به الکل اعتیاد داشته یا دارید یا اگر به بیماری‌های کبدی دچار هستید؛ نگه داشتن جانب احتیاط توصیه می‌شود. در مورد استفاده از این محصول با خیال راحت از پزشک خود یا دکتر داروخانه سوال کنید. قبل از هر گونه جراحی با پزشک یا دندان‌پزشک خود درباره‌ی مصرف این دارو صحبت کنید. بارداری و داروی پروپرانولول: در دوران بارداری تنها در صورت لزوم از این دارو استفاده کنید. نوزادانی که در معرض این دارو قرار گرفته‌اند ممکن است با وزن کم، قند خون پایین، تنفس و ضربان قلب آهسته متولد شوند. درمورد خطرات و مزایای داروی پروپرانولول با پزشک خود صحبت کنید. این دارو از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل می‌شود. پیش از مصرف آن با پزشک خود مشورت کنید. [ eadmo e li k=”h ps://doc o e o.com/blog/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d8%ae%d9%88/” i le=”آشنایی با انواع قرص خواب” eadmo e_ ex =”بیشتر بخوانید:”] تداخلات دارویی تداخلات دارویی ممکن است عملکرد و تاثیر داروی پروپرانولول را تغییر دهد. یا باعث افزایش ریسک بروز عوارض جانبی آن شود. این مقاله شامل تمامی تداخلات دارویی ممکن، نیست لذا لیست تمامی داروهای مصرفی تان را باپزشک یا داروساز در میان بگذارید و بدون صلاحدید پزشک شروع به مصرف، قطع یا تغییر دوز داروی پروپرانولول نفرمایید. بعضی از محصولاتی که ممکن است با داروی پروپرانولول تداخل دارویی ایجاد کنند عبارت‌اند از: مسدودکننده‌های آلفا مانند پرازوسین آلومینیم هیدروکسید آنتی‌کولینرژیک‌ها مانند آتروپین و هیوسین کلرپرومازین داروهایی که بر آنزیم‌های کبدی اثر گذاشته و پروپرانولول را از بدن شما می‌زدایند، مانند سایمتیدین و هوفاریقون. بازدارنده‌های بازجذب سروتین مثل فلوکستین، پاروکستین و فلووکسامین. مهارکننده‌های آنزیم پروتئاز HIV مثل ریتوناویر، ریفامایسین‌ها از جمله ریفابوتین. داروهای دیگری که برای درمان فشار خون بالا به کار می‌روند مانند کلونیدین، هیدرالازین، متیل دوپا. اپی‌نفرین فینگولیمود هالوپریدول داروهای دیگری که برای درمان بیماری‌های قلبی استفاده می‌شوند مانند دیگوکسین، دیزوپرامید، پروپافنون و کینیدین. مفلوکین ریزاتریپتان تئوفیلین تیوریدازین هورمون‌های تیروئید مانند لووتیروکسین وارفارین نکات مهم: بعضی از محصولات از موادی تشکیل شدند که می‌توانند موجب افزایش فشار خون یا ضربان قلب شما شوند. به دکتر داروخانه بگویید از چه داروهایی استفاده می‌کنید و نحوه‌ی استفاده‌ی صحیح آن‌ها را سوال کنید. داروی پروپرانولول ممکن است نتیجه‌ی آزمایش‌های پزشکی خاصی را مانند آزمون غربال‌گری گلوکوم آزمایش‌های استرس قلبی و عروقی که با استفاده از آربوتامین انجام می‌شود تحت تاثیر قرار دهد. اطمینان حاصل کنید که پزشکان و مسئولین آزمایش‌گاه در جریان استفاده‌ی شما از داروی پروپرانولول هستند. علائم اوردوز داروی پروپرانولول اگر فردی بیش از اندازه از داروی پروپرانولول استفاده کرده بود و دچار علائمی مانند بیهوش شدن یا مشکل در تنفس شد با فوریت‌های پزشکی تماس بگیرید. داروی خود را با دیگران به اشتراک نگذارید. نکات مهم در مصرف: تغییر در شیوه‌ی زندگی مانند داشتن برنامه‌هایی برای کاهش استرس، ورزش و تغییر در رژیم غذایی ممکن است اثربخشی این دارو را افزایش دهد. با پزشک یا دکتر داروخانه در مورد تغییراتی که ممکن است برای شما مفید باشد صحبت کنید. هنگام مصرف داروی پروپرانولول فشار خون و ضربان قلب خود را به طور منظم بررسی کنید و نتایج آن را با پزشک خود در میان بگذارید. اگر دوز مصرفی داروی پروپرانولول را فراموش کردید، در اولین زمان ممکن آن را مصرف کنید. اما اگر نزدیک به مصرف دوز بعدی، به یاد آوردید که دارو را مصرف نکرده‌اید ،نیازی به مصرف دو برابر داروی پروپرانولول نیست؛ فقط دوز مقرر را مصرف کنید. برای نگهداری صحیح داروی پروپرانولول آن را در دمای اتاق و به دور از حرارت و رطوبت و دور از دسترس کودکان قرار دهید. همچنین دارو را در حمام نگهداری نفرمایید. توجه داشته باشید که داروی منقضی شده را مصرف نکنید. [ad o a e g oup=”2″] منبع: WebMD

فهرست مطالب قرص پرانول برای چیست ؟ پروپرانولول یا داروی درمان تپش قلب متعلق به گروهی از داروها می باشد که با عنوان بتا بلوکرها شناخته می شوند. پرانول برای درمان بسیاری از شرایط مختلف پزشکی استفاده می شود و بر روی قلب و رگ های خونی کار می کند. قرص پروپرانولول پروپرانولول فعالیت قلب شما را با متوقف کردن پیام ارسالی توسط برخی از اعصاب به قلب تان کنترل می نماید. این کار با مسدود کردن مناطق کوچکی به نام گیرنده های بتا آدرنرژیک صورت می گیرد که در آن پیام ها توسط قلب شما دریافت می گردد. در نتیجه، قلب شما ضربان را آهسته تر و با نیروی کمتری خواهد داشت. قرص پروپرانولول برای چیست؟ اگر شما دارای فشار خون بالا (هایپرتانسیون) می باشید، قرص پروپرانولول اجازه می دهد تا فشار خون در رگ های خونی تان کاهش یابد و به پیشگیری از ریتم غیر طبیعی سریع قلب (آریتمی) کمک می کند؛ چرا که قلب شما با استفاده از انرژی کمتری کار می کند. قرص پرانول به کاهش درد قفسه سینه ناشی از آنژین صدری و همچنین به محافظت قلب پس از حمله قلبی کمک کند. موارد مصرف قرص پرانول ۱۰ قرص پروپرانولول ۱۰ برای کمک به کاهش علائم جسمی اضطراب، مانند ضربان قلب سریع و لرزش نیز تجویز می شود. علائم شبیه به این موارد هم در افراد با پرکاری غده تیروئید تجربه می گردد. پروپرانولول به سرعت این نوع از علائم را تسکین می دهد. همچنین این بتا بلاکر معمولا برای کمک به جلوگیری از میگرن تجویز می گردد. قرص پرانول ۱۰ یا پرانول ۲۰ می تواند برای افرادی که درمان های دیگری برای میگرن دریافت کرده اند و نامناسب بوده، مفید واقع شود.   عوارض قرص پروپرانول شایع ترین عوارض جانبی پروپرانولول عبارتند از: آهسته تر شدن ضربان قلب تغییر در میل یا عملکرد جنسی اسهال خشکی چشم ریزش مو حالت تهوع ضعف یا خستگی اگر چه عوارض قرص پروپرانول خفیف هستند ولی ممکن است ظرف چند روز یا چند هفته از بین بروند. عوارض زیاد خوردن قرص پروپرانولول جدی‌تر است. با شدیدتر و یا بهبود نیافتن آنها، پزشک یا داروساز خود را مطلع سازید. اگر شما تجربه هر یک از این عوارض جانبی جدی را داشتید، با پزشک خود تماس بگیرید. اگر نشانه های شما به طور خطرناکی تهدید کننده زندگی هستند و یا اگر شما فکر می کنید در حال تجربه یک حالت اورژانس پزشکی می باشید، با ۱۱۵ تماس بگیرید. از جمله واکنشهای آلرژیک و عوارض زیاد خوردن قرص پروپرانولول عبارتند از: جوش های پوستی خارش کهیر تورم صورت، لبها، یا زبان مشکلات تنفسی تغییرات در قند خون سردی دست یا پاها مشکلات خواب یا دیدن کابوس پوست خشک، پوسته پوسته شدن توهم گرفتگی عضلانی یا ضعف ضربان قلب آهسته تورم قوزک پا افزایش وزن ناگهانی استفراغ قرص پروپرانولول می تواند با دیگر داروها، داروهای گیاهی و یا حتی ویتامین هایی که شما مصرف می کنید، تداخل داشته باشد. به عنوان نمونه مصرف پرانول با داروهای زیر ممکن است تداخل ایجاد کند. ۱- داروهایی برای درمان مشکلات ریتم قلب آمیودارون b e ylium کینیدین دیزوپرامید e cai ide mo icizi e فلکاینید پروپافنون پروکائین آمید دیگوکسین اگر شما در حال مصرف این داروها با هم هستید مراقب عوارض قرص پروپرانول جدی باشید! مصرف داروها برای درمان مشکلات ریتم قلب با پروپرانولول ممکن است باعث عوارض جانبی بیشتری شود. این موارد عبارتند از ریتم پایین تر قلب، کاهش فشار خون و یا حتی انسداد قلب. ۲- داروی درمان فشار خون کلونیدین اگر شما در حال تغییر از کلونیدین به پروپرانول می باشید، دوز کلونیدین شما باید به آرامی کاهش یافته و پروپرانولول باید به آرامی در طی چند روز افزایش یابد. این کار برای جلوگیری از عوارض جانبی مانند کاهش فشار خون می باشد. ۳- داروهای فشار خون (بتا بلوکرها) اسبوترول (Sec al) آتنولول (Te o mi ) بیوپرولول (Zebe a) کارتئولول) Ca ol) اسمولول (B evibloc) متوپرولول (Lop esso ، Top ol XL) نادولول (Co ga d) ebivolol به (Bys olic) سوتالول هرگز پروپرانولول را با مسدود کننده بتای دیگری استفاده نکنید؛ چرا که می تواند ضربان قلب شما را بیش از حد کاهش دهد. ۴- داروهای فشار خون (مهار کننده های ACE) لیزینوپریل انالاپریل اگر شما در حال مصرف مهارکننده ACE با پروپرانول می باشید، آن را با احتیاط استفاده کنید. مصرف این داروها با هم می تواند باعث کاهش فشار خون به میزانی کمتر از حالت طبیعی گردد. هم چنین مصرف زیاد پروپرانولول عوارض جانبی جبران ناپذیری خواهد داشت. ۵- داروهای فشار خون (بلوکرهای کانال کلسیم) دیلتیازم اگر شما در حال مصرف این دارو با پروپرانولول می باشید اینکار را با احتیاط انجام دهید. استفاده این داروها با هم می تواند باعث ریتم قلبی به شدت پایین، نارسایی قلبی و انسداد قلبی شود. ۶- داروهای فشار خون (آلفا بلوکرها) پرازوسین ترازوسین دوکسازوسین اگر شما در حال مصرف این دارو با پرانول می باشید، اینکار را با احتیاط انجام دهید. آنها ممکن است باعث  کاهش فشار خون، غش، یا افت بسیار سریع فشار خون در هنگام سر پا ایستادن شود. ۷- داروهای بی حس کننده ( بیهوشی) لیدوکائین بوپیواکائین mepivicai e اگر شما در حال مصرف این داروها با پروپرانولول۱۰ می باشید اینکار را با احتیاط انجام دهید. پروپرانول ممکن است چگونگی پاک شدن این داروها را از بدن شما تحت تاثیر قرار دهد. اگر شما پرانول مصرف می کنید پزشک ممکن است آزمایش خون را برای بررسی میزان وجود این داروها در بدن شما تجویز کند. ۸- داروی درمان مالاریا و عوارض قرص پروپرانول مفلوکوئین اگر شما در حال گرفتن مفلوکوئین با پروپرانولول می باشید، اینکار را با احتیاط انجام دهید. استفاده این داروها با هم می تواند باعث مشکلات ریتم قلبی و توقف عملکرد درست قلب شما گردد. ۹- داروهای مورد استفاده برای افزایش ضربان قلب و فشار خون اپی نفرین دوبوتامین ایزوپروتونول این داروها را با پرانول از جمله پرانول ۱۰ مصرف نکنید چرا که سبب اختلال در عملکرد یکدیگر خواهند شد. این به این معنی است که هیچ یک از آنها عمل نخواهند کرد. ۱۰- C izo i ib از استفاده این دارو با پرانول اجتناب کنید چرا که می تواند ضربان قلب شما را به شدت کاهش دهد. ۱۱- فنوتیازین و عوارض قرص پروپرانول مصرف این داروها با پروپرانولول باید با احتیاط صورت گیرد. فنوتیازین ها ممکن است مقدار طول عمری که پروپرانولول۱۰ بدن تان را ترک می کند را کاهش دهند. ۱۲- داروهای درمان آسم تئوفیلین آمینوفیلین شما نباید این داروها را با پروپرانولول مصرف کنید. پروپرانول می تواند مدت زمانی که طول می کشد تا این داروها از بدن شما دفع شوند را کاهش و در نتیجه خطر ابتلا به عوارض جانبی را افزایش دهد. ۱۳- داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAIDs) دیکلوفناک (Ca aflam) e odolac فنوپروفن ((Nalfo flu bip ofe ایبوپروفن (موترین) ایندومتاسین (ایندوسین) کتوپروفن کتورولاک (Sp ix، از To adol) meclofe ama e مفنامیک اسید (Po s el) ملوکسیکام (Mobic) abume o e ناپروکسن (Nap osy ) اکساپروزین (Dayp o) پیروکسیکام (Felde e) سولینداک (Cli o al) تولمتین این داروها ممکن است با کاهش فشار خون، اثر پروپرانولول۱۰ را کاهش دهند. فشار خون شما باید تحت نظارت قرار گیرد و اگر شما این داروها را مصرف می کنید، ممکن است نیاز به تغییر دوز پروپرانول داشته باشد. ۱۴- داروی رقیق کننده خون وارفارین پروپرانولول می تواند مقدار وارفارین را در بدن شما افزایش دهد. این کار می تواند زمان خونریزی شما را افزایش دهد. اگر شما را پروپرانولول مصرف می کنید دوز وارفارین شما ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد. ۱۵- داروی درمان زخم معده سایمتیدین سایمتیدین می تواند سطح پروپرانولول را در خون شما افزایش دهد. این می تواند عوارض جانبی بیشتری ایجاد کند. ۱۶- آنتی اسیدها با آلومینیوم هیدروکسید این داروها ممکن است اثر پروپرانولول را کاهش دهند. در صورت لزوم پزشک دوز پروپرانول شما را تغییر خواهد داد. آیا قرص پروپرانولول خواب آور است؟ یکی از عوارض قرص پرانول ۱۰ امکان خواب آلودگی آن است. عوارض جانبی اصلی پروپرانولول احساس سرگیجه یا خستگی، سردی دست‌ها یا پاها، مشکلات خواب و کابوس است. این عوارض معمولاً خفیف و کوتاه مدت هستند. مصرف همزمان آلپرازولام و پروپرانول مصرف همزمان آلپرازولام و پروپرانول ممکن است اثرات افزایشی در کاهش فشار خون داشته باشند. با مصرف همزمان این دو قرص شما ممکن است سردرد، سرگیجه، سبکی سر، غش کردن و یا تغییر نبض یا ضربان قلب را تجربه کنید. این عوارض جانبی به احتمال زیاد در ابتدای درمان، به دنبال افزایش دوز و یا پس از قطع درمان مجدداً مشاهده می شود. اگر این علائم را پیدا کردید و بعد از چند روز از بین نرفت یا دردسرساز شد، به پزشک خود اطلاع دهید. تا زمانی که بدانید مصرف هزمان این دو دارو چگونه روی شما تأثیر می گذارند و چه عوارضی دارند، از رانندگی یا کار با ماشین آلات خطرناک خودداری کنید و هنگام برخاستن از حالت نشسته یا خوابیده احتیاط کنید. مهم است که در مورد سایر داروهای مصرفی از جمله ویتامین ها و گیاهان به پزشک خود بگویید. استفاده از هیچ دارویی را بدون صحبت قبلی با پزشک قطع نکنید. هشدارهای لازم قرص پروپرانولول الف- هشدار برای قطع درمان پرانول مصرف قرص پروپرانولول ۱۰ را بدون مشورت با پزشک خود برای اولین بار متوقف نکنید. توقف پروپرانولول به طور ناگهانی می تواند در ریتم قلب و فشار خون تغییر ایجاد کرده، درد قفسه سینه را بدتر نموده و یا باعث یک حمله قلبی شود. روش قطع قرص پروپرانول باید محتاطانه انجام گیرد. پزشکتان برای کمک به جلوگیری از به وجود آمدن این عوارض به آرامی دوز دارویی شما را در طول چند هفته کاهش می دهد. ب- هشدار خواب آلودگی پرانول این دارو می تواند باعث گیجی شود. رانندگی نکنید و از راه اندازی ماشین آلات و یا انجام هر گونه فعالیتی که نیاز به هوشیاری دارد تا زمانی که شما از میزان تاثیر گذاری دارو مطمئن نشده اید، خودداری کنید. پ- افراد با شوک کاردیوژنیک اگر شما دچار این شرایط می باشید، از پروپرانول ۱۰ استفاده نکنید. از آنجا که پروپرانولول نیروی ضربان قلب تان را کاهش می دهد، می تواند این وضعیت را بسیار بدتر کند. ت- افراد با ضربان قلب آهسته تر از حالت نرمال اگر شما مبتلا به این شرایط هستید، شما نباید پروپرانولول استفاده کنید. این دارو می تواند سرعت ضربان قلب شما را حتی بیشتر پایین آورده، که می تواند خطرناک باشد. ث- افراد مبتلا به بلوک قلبی درجه اول اگر شما دارای این شرایط می باشید، نباید قرص پرانول مصرف کنید. پروپرانولول نیروی ضربان قلب تان را کاهش داده، که می تواند انسداد قلب شما را بدتر سازد. د- افراد مبتلا به آسم اگر شما مبتلا به این شرایط هستید، شما نباید پروپرانولول مصرف نمایید. این دارو می تواند آسم را بدتر کند. ذ- افراد مبتلا به درد شدید قفسه سینه قطع یکباره پروپرانولول می تواند درد قفسه سینه شما را بدتر کند. ر- افراد مبتلا به نارسایی قلبی اگر شما مبتلا به نارسایی قلبی هستید نباید این دارو را مصرف کنید. از آنجا که پرانول نیروی ضربان قلب شما را کاهش می دهد، می تواند نارسایی قلبی را تشدید سازد. اما اگر شما یک سابقه نارسایی قلبی داشته اید، داروهای نارسایی قلبی مصرف می کنید و تحت نظارت دقیق پزشک خود قرار دارید، پروپرانولول ممکن است مفید باشد. ز- افراد مبتلا به سندرم ولف پارکینسون وایت این وضعیت پزشکی می تواند ریتم طبیعی قلب را کمتر کند. درمان این بیماری با پروپرانولول ممکن است فشار خون را بیش از حد کاهش دهد. درمان با تنظیم ضربان قلب از طریق پیس میکر ممکن است لازم باشد. س- افراد مبتلا به دیابت پروپرانول می تواند باعث کاهش قند خون (هیپوگلیسمی) شود. همچنین ممکن است نشانه هایی از کاهش قند خون، مانند ریتم طبیعی قلب بالاتر، عرق کردن و لرزش را بپوشاند. اگر شما مبتلا به دیابت می باشید، به خصوص اگر شما انسولین یا سایر داروهای دیابت را مصرف می کنید که می تواند قند خون را کاهش دهد این دارو را با احتیاط مورد استفاده قرار دهید. ش- افراد مبتلا به تیروئید بیش فعال پروپرانولول می تواند علائم تیروئید بیش فعال (پرکاری تیروئید)، مانند ضربان قلب را بالاتر از حد نرمال بپوشاند. اگر شما به طور ناگهانی مصرف پروپرانولول را قطع کنید، پرکاری تیروئید، علائم شما را می تواند بدتر سازد، یا ممکن است شما را به یک بیماری به نام طوفان تیروئید دچار سازد. ص- افراد مبتلا به برونشیت مزمن یا آمفیزم به طور کلی، اگر شما مشکلات تنفسی داشته باشید، نباید پروپرانولول مصرف کنید. این می تواند بیماری ریوی شما را تشدید سازد. ض- افرادی که برنامه عمل جراحی بزرگی دارند اگر شما درحال آماده شدن برای جراحی می باشید، پزشکتان را از مصرف پروپرانولول مطلع سازید. این دارو می تواند چگونگی واکنش قلبی شما به بیهوشی عمومی و جراحی را تغییر دهد. ح- افراد مبتلا به گلوکوم قرص پروپرانولول و بصورت مایع ممکن است فشار را در چشم شما کاهش دهد. هنگامی که شما مصرف پروپرانول را قطع می کنید، ممکن است فشار در چشم افزایش یابد. خ- افراد مبتلا به آلرژی اگر شما واکنش های آلرژیک شدیدی داشته اید که باعث آنافیلاکسی شده اند، آلرژی شما ممکن است هنگامی که قرص پرانول مصرف می کنید، بدتر شود. قرص پروپرانولول ۱۰ ممکن است برخی از اثرات اپی نفرین را مسدود کند. ج- افراد با خونریزی کنترل نشده یا شوک اگر شما دچار خونریزی، شوک و یا مشکل جدی که در آن ارگانها به اندازه کافی خون دریافت نمی کنند، شده اید، مصرف پروپرانولول ممکن است برای درمان این شرایط بخوبی عمل نکند. این امر به ویژه در درمان فئوکروموسیتوم که یک تومور در غده آدرنال است، مصداق دارد. دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوگرافی در تهران برای پرسش و پاسخ از دکتر روی لینک پرسش از دکتر کلیک کنید. لطفا امتیاز دهید با توجه به شرایط کرونا چنانچه امکان مراجعه حضوری به مطب و یا کلینیک پزشک های متخصص برای شما امکان پذیر نیست، می توانید در هر کجای ایران که هستید از طریق لینک زیر درخواست ویزیت در منزل را داشته باشید. ویزیت در منزل دکتر محمدحسین نجفی اشتراک گذاری در eleg am اشتراک گذاری در wha sapp اشتراک گذاری در facebook اشتراک گذاری در email مشاهده همه مقاله‌ها در این مقاله مطالعه می‌کنید: مطالب مفید رژیم غذایی در بیماران قلبی آیا آپنه خواب نشان دهنده بیماری قلبی است؟ هر آنچه در مورد تنگی نفس عصبی باید بدانید نحوه مصرف آسپیرین (آ اس آ) سیستم پرسش و پاسخ ثبت سوال جدید برای ثبت پرسش خود از دکتر می توانید از این قسمت استفاده کنید.پاسخ شما تا 5روز از طریق پیامک و ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. پیگیری سوال قبل برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید. دسته سوال را انتخاب فرمایید. تپش قلبفشار خونپلاکت خونآنژیوگرافیآنژیوپلاستیداروشناسیگرفتگی عروقضربان شکمیگشادی میترالدرد قفسه سینهگرفتگی عروق پابیماری قلبی نوزادانافتادگی دریچه میترالاسکن هسته ای قلبسایر بیماری های قلبسوزش و تیرکشیدن قلبجراحی قلبحمله قلبی موضوع سوال را انتخاب فرمایید. ثبت سوال جدید تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید C l را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل p g, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.) © همیارسیستم va impo a _q = ew A ay(); va hamya _faq_ equi ed_email = " o"; پرسش‌های مرتبط (257 پرسش) دسته مورد نظر را انتخاب فرمایید.پرسش‌های مرتبطنمایش تمام پرسش‌هانمایش پرسش‌های دسته تپش قلبنمایش پرسش‌های دسته فشار خوننمایش پرسش‌های دسته پلاکت خوننمایش پرسش‌های دسته آنژیوگرافینمایش پرسش‌های دسته آنژیوپلاستینمایش پرسش‌های دسته داروشناسینمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروقنمایش پرسش‌های دسته ضربان شکمینمایش پرسش‌های دسته گشادی میترالنمایش پرسش‌های دسته درد قفسه سینهنمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروق پانمایش پرسش‌های دسته بیماری قلبی نوزاداننمایش پرسش‌های دسته افتادگی دریچه میترالنمایش پرسش‌های دسته اسکن هسته ای قلبنمایش پرسش‌های دسته سایر بیماری های قلبنمایش پرسش‌های دسته سوزش و تیرکشیدن قلبنمایش پرسش‌های دسته جراحی قلبنمایش پرسش‌های دسته حمله قلبینمایش پرسش‌های دسته سایر سوالات مائده سه شنبه ۱۳ مهر ۰( 4 روز پیش) تعداد بازدید: 0 مشاهده پرسش باعرض سلام من لرزش دست دارم البته گاهی اوقات نه همیشه توحالت عادی استرس ندارم ولی موقع انجام کارای آزمایشگاهی اگه دچار لرزش دست بشم بادیدن این لرزش مظطرب میشم ولرزش بدتر میشه ....یک روز پرانول 10 مصرف کردم لرزش نداشتم ولی خیلی خواب آلود شدم وفشارخونم کم شدسنگین میتونستم پاشم....نمیدونم بازم مصرف بکنم یا اگه میشه قرص دیگه ای برای کنترل لرزش دست استفاده کرد؟نصفش میتونه مانع لرزش بشه ؟ دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۳ مهر ۰( 4 روز پیش) بهتربنش همین پرانول است اگر اثر ندارد یک متخصص مغز و اعصاب ببیند Abbas سه شنبه ۱۳ مهر ۰( 4 روز پیش) تعداد بازدید: 2 مشاهده پرسش سلام.آقای دکتر پدر من ۶۵ سالشه و کرونا داشته ۲ هفته هم تو آی سی یو بوده و ریش درگیریش بالا بود .الان یک هفته هست خونه هست بدنش مدتی که بیمارستان بود خیلی ضعیف شد الان وضعیت تنفسیش بهتر شده اما خیلی توان فعالیت و حرکت نداره هنوز.اضطراب و استرس و تپش قلب تا ضربان ۱۴۰ داره و یکی از دوستان که متخصص قلب هستن بهش قرص پروپرانولول ۱۰ روزی دو عدد تجویز کردن سابقه ناراحتی قلبی هم نداشته خواستم ببینم مصرف این قرص مشکلی نداره؟؟ممنون دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۳ مهر ۰( 4 روز پیش) نه اشکالی ندارد می توانند استفاده کنند مهتا پنجشنبه ۱۸ شهریور ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 21 مشاهده پرسش سلام من پریروز در دو وعده قرص پرانول ۱۰ خوردم و دیروز هر هشت ساعت. اگر امروز نخورم مشکلی پیش میاد؟ دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۱۸ شهریور ۰( 1 ماه پیش) مشکلی ندارد سارا دوشنبه ۱ شهریور ۰( 1 ماه پیش) تعداد بازدید: 24 مشاهده پرسش سلام خسته نباشید. من ۶ هفته پیش کرونا گرفتم و از هفته سوم سرگیجه و منگی سر اومد سراغم بتاهیستین و سیناریزین مصرف میکنم اما به دلیل درد پشت سر و ضعف پا و بررسی علت بیشتز به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردم که بعد از بررسی مشکلی نبود اما به دلیل بالا بودن ضربان قلبم و اضطرابم بهم پروپرانول دادن که روی کاهش سرگیجه هم تاثیر داشت. ۳ روز میشه دلرم میخورم اما داره کم خوابم میکنه و ضعف میاره دیشب کابوس میدیدم. بدنمم یخورده از تو میلرزه. ضمنا من ریه ام هم تو کرونا درکیر شده بود ۲۵ درصد که بعد از درمان هنوز سی تی ندادم. پرانول ۱۰ رو صبح و ظهر میخورم میخواستم ببینم ۱- برای کم خوابیم چه کنم؟ ۲- برای ریه مشکلی نداره؟ دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۱ شهریور ۰( 1 ماه پیش) بهتر است یک بار بعد کرونا برای چکاپ قلبی اکو کنید. الپرازولام برای خواب خوب است البته پروپرانولول می تواند خودش عامل کابوس باشد میثاق یکشنبه ۶ تیر ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 63 مشاهده پرسش سلام .وقتتون بخیر دکتر عزیز، آقای دکتر من در روز مصاحبه برای جلوگیری از استرس و تپش قلب میخوام یک عدد قرص پروپرانول۲۰ میلی مصرف کنم ،،و احتمال دارد در همان روز یا روز بعد تست اعتیاد ازم گرفته شود میخواستم بدونم خوردن قرص پروپرانول باعث مثبت شدن تست اعتیاد میشه یا نه ،سابقه مصرف قرص پروپرانول رو هم تا حالا نداشتم،،اقای دکتر لطفا کمکم کنید دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۶ تیر ۰( 3 ماه پیش) نه اثری روی تست اعتیاد ندارد فاطمه جمعه ۲۸ خرداد ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 74 مشاهده پرسش من افتادگی دریچه میترال دارم و تپش قلب دارم و تیرکشیدن قلب هم دارم من ۲ ماه یا ۳ ماه از قرص پروپرانول۱۰ استفاده کردم اونم روزانه استفاده نمیکردم الان یکسال بیشتر استفاده نکردم و الان تیرکشیدن قلب احساس میکنم دارم۲۲ روز دیگه جراحی دارم برای برداشتن توده چربی و کیست سینه دارم توسط دستگاه ویزر لیپو خواستم بدونم توی جراحی من با مشکل مواجه نمیشم؟؟آیا برای برطرف کردن تیرکشیدن قلب برگردم دوباره قرص پروپرانول مصرف کنم ؟ دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۸ خرداد ۰( 3 ماه پیش) اصلا هیچ خطری ندارد جراحی را انجام بدهید و پرانول را بخورید محمد۶ جمعه ۲۸ خرداد ۰( 3 ماه پیش) تعداد بازدید: 54 مشاهده پرسش سلام دکتر. عزیز. من بخاطر استرسم که باعث شد ضربان و. فشارم بالا بره یک قرص پرانول ۱۰ مصرف کردمالان در حالت سکون ضربانم تا ۴۹-۵۰ پایین اومدهولی وقتی تحرک دارم و. راه میرم تا ۷۰ میرسهکمی سرم احساس سبکی میکنهنگرانم این ضربان پایین ناشی از قرص خطرناک نباشهاز استرس میترسم بخابم ضربانم از اینم پایین تر بیاد دکتر محمد حسین نجفی جمعه ۲۸ خرداد ۰( 3 ماه پیش) نه اصلا خطری ندارد نگرانش نباشید بخاطر مصرف داروست مرادی پنجشنبه ۲۰ خرداد ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 67 مشاهده پرسش سلام آقای دکتر. وقتتون بخیر.من یک ساله که از زایمانم میگذره، ماه دوم بارداری یه روز در حد چهارپنج دقیقه تپش قلب داشتم که منو فرستادن واسه اکوی قلب. پرولاپس خفیف دریچه ی میترال داشتم و گفتن تنگی خفیف دریچه ی آئورت. بهم گفتن تا این حدش برای همه طبیعیه. و در آخر اینکه چندین بار دکتر قلبم تاکید کردن که قلبتون سالمه.و چندین بار بعد از اکو نوار قلب از من گرفتن و گفتن مشکلی نداره. از اون روز به بعد یه استرس وحشتناکی گاه و بیگاه به من وارد میشه که قابل کنترل نیست. همه ی دکترا تشخیص فشار استرسی رو دادن. حتی هولتر فشار هم نصب کردم. ولی فشار خونم بعد از اینهمه مدت خوب نشده. معمولا بین 12تا13/8هستش.ولی با خوردن پرانول 10، نرمال میشه فشارم.یه نکته ی دیگه اینکه با قرصایی مثل متورال و یا حتی بیزوپرولول 2/5 فشار خونم خیلی پایین میاد. من موندم نمیدونم قضیه ی فشار خونم چجوریه؟ همش حس میکنم فشارم بالاست میشه راهنمائیم کنید که باید چیکار کنم؟آقای دکتر من سه چهارماهه که دارم نصف سرترالین رو میخورم و حالم خیلی بهتر از قبله. دکتر محمد حسین نجفی سه شنبه ۱۸ خرداد ۰( 4 ماه پیش) هولتر فشار چه نشان داد مرادی سه شنبه ۱۸ خرداد ۰( 4 ماه پیش) دکترم بعد از خوندن برگه بهم گفتن فشار شما ربطی به نمک و غذا و... نداره. فشار استرسیه، و اینکه فشار بارداری خیلی شایع هستش و قابل کنترل. و برام متیل دوپا تجویز کردن. در طول بارداری داخل منزل فشارم نرمال بود،اما برای چک آپ که میرفتم معمولا فشارم 14، 15بود. دکتر محمد حسین نجفی چهارشنبه ۱۹ خرداد ۰( 4 ماه پیش) نصف سرترالین را بخورید و پروپرانولول را ادامه بدهید فشارها کمی بالا هستند وری منشا اضطرابی دارند در کل مورد خطرناک و نگران کننده ای نیست مرادی چهارشنبه ۱۹ خرداد ۰( 4 ماه پیش) ممنون از لطف شما دکتر محمد حسین نجفی پنجشنبه ۲۰ خرداد ۰( 4 ماه پیش) سلامت باشید نمایش سایر 4 پاسخ لیلا یکشنبه ۱۶ خرداد ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 64 مشاهده پرسش سلام دکتر ببخشید دختر من برای آزمون خیلی استرس داره می تونم نصف پراپرانولول ۱۰ قبل آزمون بهش بدم روز امتحان باعث خواب آلودگیش نمی شه؟ دکتر محمد حسین نجفی یکشنبه ۱۶ خرداد ۰( 4 ماه پیش) نه اصلا خواب آلودگی نمی آورد سارا دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۰( 4 ماه پیش) تعداد بازدید: 81 مشاهده پرسش سلام اقای دکار من مدتی تحت فشار روحی بودم و بعد ی روز پاشدم دیدم قلبم تپش و لرش بدن از داخل دارم و حدود یک هفته بودش مشاوره میرفتم گفت پروپراندل بی ضرره ۲۰ صب ۲۰شب بخورحدود یک ماه بیشتر خوردمبعد خودم کردمش۱۰ صب۱۰ شب بعد این اواخرک دارهمیشه ۳ ماه شد فقط ۱۰شب حدود یک شب یا دو شبه نخوردم گفتم قط کنم امروز صب پاشدم با حالت تهوع اسهال حالت غش وضعف لرزش نامحسوش و ضربان قلب شدید پاهام یخ اصلا حال خیلی بدی. منم سریع نصف پروپرانول ۱۰ خوردم من مدتیه معدهم مشکل پیدا کرده جوریکه چتدین کیلو بخاطر غذا نخوردن کم کردم حالا نمیدونم این حالم بخاطر معدم بود یا قطع یهویی پروپرانول خیلی ناراحتم لطفا بگیدچکنم نمیخوام عادت کنم به قرصاز طرفی علایم بیحسی کمر و لرزش وتپش یدفعه اومد برام. نکنه عادت کردم بگید چکنم لطفا دکتر محمد حسین نجفی دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۰( 4 ماه پیش) اینها علایم قلبی نیستند ببشتر ناشی از اضطراب و استرس هستند خیلی به قلب مربوط نیستند درحال دریافت اطلاعات دسته مورد نظر را انتخاب فرمایید.پرسش‌های مرتبطنمایش تمام پرسش‌هانمایش پرسش‌های دسته تپش قلبنمایش پرسش‌های دسته فشار خوننمایش پرسش‌های دسته پلاکت خوننمایش پرسش‌های دسته آنژیوگرافینمایش پرسش‌های دسته آنژیوپلاستینمایش پرسش‌های دسته داروشناسینمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروقنمایش پرسش‌های دسته ضربان شکمینمایش پرسش‌های دسته گشادی میترالنمایش پرسش‌های دسته درد قفسه سینهنمایش پرسش‌های دسته گرفتگی عروق پانمایش پرسش‌های دسته بیماری قلبی نوزاداننمایش پرسش‌های دسته افتادگی دریچه میترالنمایش پرسش‌های دسته اسکن هسته ای قلبنمایش پرسش‌های دسته سایر بیماری های قلبنمایش پرسش‌های دسته سوزش و تیرکشیدن قلبنمایش پرسش‌های دسته جراحی قلبنمایش پرسش‌های دسته حمله قلبینمایش پرسش‌های دسته سایر سوالات « قبلی 1 2 3 4 5 6 7 ... 26 بعدی » {"@co ex ":"h p:\/\/schema.o g","@ ype":"Comme ","comme Cou ":257,"sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/6000\/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d9%84.h ml?comme -pag=1","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/6000\/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%86%d8%b9-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%82%d8%b1%d8%b5-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d9%84.h ml?comme -pag=1","comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=RAlCM106429","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=RAlCM106429","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=RAlCM106429","da eC ea ed":"2021-09-29T14:02:09+00:00","da eModified":"2021-10-05T13:26:01+00:00"," ame":"لرزش دست","desc ip io ":"باعرض سلام \\ \\ من لرزش دست دارم البته گاهی اوقات نه همیشه \\ \\ توحالت عادی استرس ندارم ولی موقع انجام کارای آزمایشگاهی اگه دچار لرزش دست بشم بادیدن این لرزش مظطرب میشم ولرزش بدتر میشه ....یک روز پرانول 10 مصرف کردم لرزش نداشتم ولی خیلی خواب آلود شدم وفشارخونم کم شدسنگین میتونستم پاشم....نمیدونم بازم مصرف بکنم یا اگه میشه قرص دیگه ای برای کنترل لرزش دست استفاده کرد؟نصفش میتونه مانع لرزش بشه ؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"مائده","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=RAlCM106429","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=RAlCM106429","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=RAlCM106429","da eC ea ed":"2021-10-05T13:26:01+00:00"," ame":"لرزش دست","desc ip io ":"بهتربنش همین پرانول است اگر اثر ندارد یک متخصص مغز و اعصاب ببیند","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":2,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Ea2CX106310","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Ea2CX106310","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Ea2CX106310","da eC ea ed":"2021-09-26T11:07:16+00:00","da eModified":"2021-10-05T13:41:12+00:00"," ame":"تپش قلب بعد از کرونا","desc ip io ":"سلام.آقای دکتر پدر من ۶۵ سالشه و کرونا داشته ۲ هفته هم تو آی سی یو بوده و ریش درگیریش بالا بود .الان یک هفته هست خونه هست بدنش مدتی که بیمارستان بود خیلی ضعیف شد الان وضعیت تنفسیش بهتر شده اما خیلی توان فعالیت و حرکت نداره هنوز.اضطراب و استرس و تپش قلب تا ضربان ۱۴۰ داره و یکی از دوستان که متخصص قلب هستن بهش قرص پروپرانولول ۱۰ روزی دو عدد تجویز کردن سابقه ناراحتی قلبی هم نداشته خواستم ببینم مصرف این قرص مشکلی نداره؟؟ممنون","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"Abbas","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Ea2CX106310","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Ea2CX106310","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Ea2CX106310","da eC ea ed":"2021-10-05T13:41:12+00:00"," ame":"تپش قلب بعد از کرونا","desc ip io ":"نه اشکالی ندارد می توانند استفاده کنند","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":3,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Z8HNH105254","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Z8HNH105254","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Z8HNH105254","da eC ea ed":"2021-09-04T05:05:43+00:00","da eModified":"2021-09-09T09:57:08+00:00"," ame":"پروپرانولول","desc ip io ":"سلام من پریروز در دو وعده قرص پرانول ۱۰ خوردم و دیروز هر هشت ساعت. اگر امروز نخورم مشکلی پیش میاد؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"مهتا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Z8HNH105254","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Z8HNH105254","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=Z8HNH105254","da eC ea ed":"2021-09-09T09:57:08+00:00"," ame":"پروپرانولول","desc ip io ":"مشکلی ندارد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":4,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QK d 104508","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QK d 104508","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QK d 104508","da eC ea ed":"2021-08-18T12:34:24+00:00","da eModified":"2021-08-23T10:53:57+00:00"," ame":"رفع مشکل بیخوابی با مصرف پروپرانول","desc ip io ":"سلام خسته نباشید. من ۶ هفته پیش کرونا گرفتم و از هفته سوم سرگیجه و منگی سر اومد سراغم بتاهیستین و سیناریزین مصرف میکنم اما به دلیل درد پشت سر و ضعف پا و بررسی علت بیشتز به دکتر مغز و اعصاب مراجعه کردم که بعد از بررسی مشکلی نبود اما به دلیل بالا بودن ضربان قلبم و اضطرابم بهم پروپرانول دادن که روی کاهش سرگیجه هم تاثیر داشت. ۳ روز میشه دلرم میخورم اما داره کم خوابم میکنه و ضعف میاره دیشب کابوس میدیدم. بدنمم یخورده از تو میلرزه. ضمنا من ریه ام هم تو کرونا درکیر شده بود ۲۵ درصد که بعد از درمان هنوز سی تی ندادم. پرانول ۱۰ رو صبح و ظهر میخورم میخواستم ببینم ۱- برای کم خوابیم چه کنم؟ ۲- برای ریه مشکلی نداره؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"سارا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QK d 104508","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QK d 104508","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QK d 104508","da eC ea ed":"2021-08-23T10:53:57+00:00"," ame":"رفع مشکل بیخوابی با مصرف پروپرانول","desc ip io ":"بهتر است یک بار بعد کرونا برای چکاپ قلبی اکو کنید. الپرازولام برای خواب خوب است البته پروپرانولول می تواند خودش عامل کابوس باشد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":5,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=022JT102542","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=022JT102542","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=022JT102542","da eC ea ed":"2021-06-25T17:27:39+00:00","da eModified":"2021-06-27T10:25:07+00:00"," ame":"استفاده از قرص پروپرانول","desc ip io ":"سلام .وقتتون بخیر دکتر عزیز، آقای دکتر من در روز مصاحبه برای جلوگیری از استرس و تپش قلب میخوام یک عدد قرص پروپرانول۲۰ میلی مصرف کنم ،،و احتمال دارد در همان روز یا روز بعد تست اعتیاد ازم گرفته شود میخواستم بدونم خوردن قرص پروپرانول باعث مثبت شدن تست اعتیاد میشه یا نه ،سابقه مصرف قرص پروپرانول رو هم تا حالا نداشتم،،اقای دکتر لطفا کمکم کنید","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"میثاق","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=022JT102542","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=022JT102542","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=022JT102542","da eC ea ed":"2021-06-27T10:25:07+00:00"," ame":"استفاده از قرص پروپرانول","desc ip io ":"نه اثری روی تست اعتیاد ندارد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":6,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= Q0qT102263","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= Q0qT102263","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= Q0qT102263","da eC ea ed":"2021-06-18T02:37:57+00:00","da eModified":"2021-06-18T09:37:54+00:00"," ame":"آیا جراحی کردن مشکلی برام پیش نمیاره؟","desc ip io ":"من افتادگی دریچه میترال دارم و تپش قلب دارم و تیرکشیدن قلب هم دارم من ۲ ماه یا ۳ ماه از قرص پروپرانول۱۰ استفاده کردم اونم روزانه استفاده نمیکردم الان یکسال بیشتر استفاده نکردم و الان تیرکشیدن قلب احساس میکنم دارم\\ \\ ۲۲ روز دیگه جراحی دارم برای برداشتن توده چربی و کیست سینه دارم توسط دستگاه ویزر لیپو \\ \\ خواستم بدونم توی جراحی من با مشکل مواجه نمیشم؟؟آیا برای برطرف کردن تیرکشیدن قلب برگردم دوباره قرص پروپرانول مصرف کنم ؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"فاطمه","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= Q0qT102263","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= Q0qT102263","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead= Q0qT102263","da eC ea ed":"2021-06-18T09:37:54+00:00"," ame":"آیا جراحی کردن مشکلی برام پیش نمیاره؟","desc ip io ":"اصلا هیچ خطری ندارد جراحی را انجام بدهید و پرانول را بخورید","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":7,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4c7eo102245","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4c7eo102245","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4c7eo102245","da eC ea ed":"2021-06-17T17:26:41+00:00","da eModified":"2021-06-18T09:36:39+00:00"," ame":"ضربان پایین","desc ip io ":"سلام \\ \\ دکتر. عزیز. من بخاطر استرسم که باعث شد ضربان و. فشارم بالا بره یک قرص پرانول ۱۰ مصرف کردم\\ \\ الان در حالت سکون ضربانم تا ۴۹-۵۰ پایین اومده\\ \\ ولی وقتی تحرک دارم و. راه میرم تا ۷۰ میرسه\\ \\ کمی سرم احساس سبکی میکنه\\ \\ نگرانم این ضربان پایین ناشی از قرص خطرناک نباشه\\ \\ از استرس میترسم بخابم ضربانم از اینم پایین تر بیاد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"محمد۶","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4c7eo102245","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4c7eo102245","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4c7eo102245","da eC ea ed":"2021-06-18T09:36:39+00:00"," ame":"ضربان پایین","desc ip io ":"نه اصلا خطری ندارد نگرانش نباشید بخاطر مصرف داروست","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":8,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","da eC ea ed":"2021-06-07T08:01:21+00:00","da eModified":"2021-06-10T09:04:21+00:00"," ame":"تشخیص فشارخون","desc ip io ":"سلام آقای دکتر. وقتتون بخیر.\\ \\ من یک ساله که از زایمانم میگذره، ماه دوم بارداری یه روز در حد چهارپنج دقیقه تپش قلب داشتم که منو فرستادن واسه اکوی قلب. پرولاپس خفیف دریچه ی میترال داشتم و گفتن تنگی خفیف دریچه ی آئورت. بهم گفتن تا این حدش برای همه طبیعیه. و در آخر اینکه چندین بار دکتر قلبم تاکید کردن که قلبتون سالمه.و چندین بار بعد از اکو نوار قلب از من گرفتن و گفتن مشکلی نداره. از اون روز به بعد یه استرس وحشتناکی گاه و بیگاه به من وارد میشه که قابل کنترل نیست. همه ی دکترا تشخیص فشار استرسی رو دادن. حتی هولتر فشار هم نصب کردم. ولی فشار خونم بعد از اینهمه مدت خوب نشده. معمولا بین 12تا13\/8هستش.ولی با خوردن پرانول 10، نرمال میشه فشارم.\\ \\ یه نکته ی دیگه اینکه با قرصایی مثل متورال و یا حتی بیزوپرولول 2\/5 فشار خونم خیلی پایین میاد. من موندم نمیدونم قضیه ی فشار خونم چجوریه؟ همش حس میکنم فشارم بالاست میشه راهنمائیم کنید که باید چیکار کنم؟\\ \\ آقای دکتر من سه چهارماهه که دارم نصف سرترالین رو میخورم و حالم خیلی بهتر از قبله.","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"مرادی","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":5,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","da eC ea ed":"2021-06-08T09:35:47+00:00"," ame":"تشخیص فشارخون","desc ip io ":"هولتر فشار چه نشان داد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":2,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","da eC ea ed":"2021-06-08T05:36:19+00:00"," ame":"تشخیص فشارخون","desc ip io ":"دکترم بعد از خوندن برگه بهم گفتن فشار شما ربطی به نمک و غذا و... نداره. فشار استرسیه، و اینکه فشار بارداری خیلی شایع هستش و قابل کنترل. و برام متیل دوپا تجویز کردن. در طول بارداری داخل منزل فشارم نرمال بود،اما برای چک آپ که میرفتم معمولا فشارم 14، 15بود.","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"مرادی","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g","u l":""}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":3,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","da eC ea ed":"2021-06-09T09:33:20+00:00"," ame":"تشخیص فشارخون","desc ip io ":"نصف سرترالین را بخورید و پروپرانولول را ادامه بدهید فشارها کمی بالا هستند وری منشا اضطرابی دارند در کل مورد خطرناک و نگران کننده ای نیست","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":4,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","da eC ea ed":"2021-06-09T05:33:39+00:00"," ame":"تشخیص فشارخون","desc ip io ":"ممنون از لطف شما","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"مرادی","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g","u l":""}},{"@ ype":"Comme ","posi io ":5,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=QiQ4o101871","da eC ea ed":"2021-06-10T09:04:21+00:00"," ame":"تشخیص فشارخون","desc ip io ":"سلامت باشید","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":9,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=o6WK9101801","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=o6WK9101801","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=o6WK9101801","da eC ea ed":"2021-06-05T15:53:05+00:00","da eModified":"2021-06-06T09:32:41+00:00"," ame":"سلام","desc ip io ":"سلام دکتر ببخشید دختر من برای آزمون خیلی استرس داره می تونم نصف پراپرانولول ۱۰ قبل آزمون بهش بدم روز امتحان باعث خواب آلودگیش نمی شه؟","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"لیلا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=o6WK9101801","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=o6WK9101801","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=o6WK9101801","da eC ea ed":"2021-06-06T09:32:41+00:00"," ame":"سلام","desc ip io ":"نه اصلا خواب آلودگی نمی آورد","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]},{"@ ype":"Comme ","posi io ":10,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4b ZP100984","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4b ZP100984","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4b ZP100984","da eC ea ed":"2021-05-15T05:48:16+00:00","da eModified":"2021-05-17T11:32:15+00:00"," ame":"قطع قرص پروپرانول","desc ip io ":"سلام اقای دکار من مدتی تحت فشار روحی بودم و بعد ی روز پاشدم دیدم قلبم تپش و لرش بدن از داخل دارم و حدود یک هفته بودش مشاوره میرفتم گفت پروپراندل بی ضرره ۲۰ صب ۲۰شب بخورحدود یک ماه بیشتر خوردمبعد خودم کردمش۱۰ صب۱۰ شب بعد این اواخرک دارهمیشه ۳ ماه شد فقط ۱۰شب حدود یک شب یا دو شبه نخوردم گفتم قط کنم امروز صب پاشدم با حالت تهوع اسهال حالت غش وضعف لرزش نامحسوش و ضربان قلب شدید پاهام یخ اصلا حال خیلی بدی. منم سریع نصف پروپرانول ۱۰ خوردم \\ \\ من مدتیه معدهم مشکل پیدا کرده جوریکه چتدین کیلو بخاطر غذا نخوردن کم کردم حالا نمیدونم این حالم بخاطر معدم بود یا قطع یهویی پروپرانول \\ \\ خیلی ناراحتم لطفا بگیدچکنم نمیخوام عادت کنم به قرصاز طرفی علایم بیحسی کمر و لرزش وتپش یدفعه اومد برام. نکنه عادت کردم بگید چکنم لطفا","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"سارا","image":"h p:\/\/www.g ava a .com\/ava a \/bcffe7ee6adc6dfc72a10e8210a5cefd?s=60&d=mm& =g"},"comme Cou ":1,"comme ":[{"@ ype":"Comme ","posi io ":1,"discussio U l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4b ZP100984","sameAs":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4b ZP100984","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/faq? ead=4b ZP100984","da eC ea ed":"2021-05-17T11:32:15+00:00"," ame":"قطع قرص پروپرانول","desc ip io ":"اینها علایم قلبی نیستند ببشتر ناشی از اضطراب و استرس هستند خیلی به قلب مربوط نیستند","au ho ":{"@ ype":"Pe so "," ame":"دکتر محمد حسین نجفی","image":"h ps:\/\/secu e.g ava a .com\/ava a \/d0ca0087a6a39372a290bb33c7af34a7?s=32&d=mm& =g","u l":"h ps:\/\/d hs ajafi.com\/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1"}}]}]} .a{fill:#277fe5;} محبوب‌ترین مقالات مشاهده همه .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image:u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Does-obesi y-p eve -p eg a cy.jpg");} #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Does-obesi y-p eve -p eg a cy.jpg");} مجله سلامتی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ عوارض افزایش وزن در بارداری اکثر زنان باردار از جمله زنان چاق نوزادان سالمی را به دنیا می آورند، اما درجات بالای چاقی احتمال بروز خطر را بهمراه دارد…. دکتر محمدحسین نجفی #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Blood-suga - ea me -d ug.jpg");} دیابت ۱۱ مهر ۱۴۰۰ بهترین داروی درمان قند خون دیابت، یک مشکل جدی است که بر اثر کاهش ترشح هورمون انسولین از پانکراس و مقاوم شدن سلولهای عضلانی در برابر انسولین ایجاد می… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Pills-fo -Co o a.jpg");} داروها ۹ مهر ۱۴۰۰ آیا قرص زالربان برای کرونا مفید است؟ داروی ریواروکسابان که در کشور ما با نام هایی نظیر زالربان، کلات اوور و آکسابین شناخته می شود این روزها کارکردی جدیدتر و پر… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14142 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14142 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/09/Addiso s-Disease-..jpg");} فشار خون ۷ مهر ۱۴۰۰ بیماری آدیسون غدد فوق کلیوی یا غده های آدرنال، درست در بالای کلیه ها قرار دارند. غدد آدرنال از دو بخش تشکیل شده اند. لایه بیرونی… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14229 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Does-obesi y-p eve -p eg a cy.jpg");} مجله سلامتی ۱۷ مهر ۱۴۰۰ عوارض افزایش وزن در بارداری اکثر زنان باردار از جمله زنان چاق نوزادان سالمی را به دنیا می آورند، اما درجات بالای چاقی احتمال بروز خطر را بهمراه دارد…. دکتر محمدحسین نجفی #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14193 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Blood-suga - ea me -d ug.jpg");} دیابت ۱۱ مهر ۱۴۰۰ بهترین داروی درمان قند خون دیابت، یک مشکل جدی است که بر اثر کاهش ترشح هورمون انسولین از پانکراس و مقاوم شدن سلولهای عضلانی در برابر انسولین ایجاد می… دکتر محمدحسین نجفی #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f: o (.eleme o -mo io -effec s-eleme - ype-backg ou d), #pos -14160 .eleme o -10959 .eleme o -eleme .eleme o -eleme -36ff767f > .eleme o -mo io -effec s-co ai e > .eleme o -mo io -effec s-laye {backg ou d-image: u l("h ps://d hs ajafi.com/wp-co e /uploads/2021/10/Pills-fo -Co o a.jpg");} داروها ۹ مهر ۱۴۰۰ آیا قرص زالربان برای کرونا مفید است؟ داروی ریواروکسابان که در کشور ما با نام هایی نظیر زالربان، کلات اوور و آکسابین شناخته می شود این روزها کارکردی جدیدتر و پر… دکتر محمدحسین نجفی قبلی بعدی

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب