دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
دانلود فیلم تنها در خانه 2 دوبله فارسی

ببینید

دانلود فیلم تنها در خانه 2 دوبله فارسی

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار va ex PLVideo = { id: '23453292', uid: 'NP KO', i le: 'فیلم اکشن سینمایی تاکسی 1 با دوبله فارسی Taxi 1998', use ame: 'sefe joo ', use id: '6654061', visi _c : '198.9 هزار', se de _ ame: 'سه فنجون', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /23453292-2961__5173.jpg', du a io : '1:06:11', sda e: '8 ماه پیش', da e_exac : '03 دی 1399', li k: '/v/NP KO/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C_1_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_Taxi_1998', cha elId: '6654061', cha elUse ame: 'sefe joo ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'سه فنجون' }; va ex Video = { id: '37134748', uid: 'Is9 q', i le: 'فیلم تنها در خانه 2 دوبله فارسی', use ame: 'Psppp', use id: '10697956', visi _c : '308 ', se de _ ame: 'سپی گیمر 1', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37134748-8922__3564.jpg', du a io : '1:28:27', sda e: '6 روز پیش', da e_exac : '10 شهریور 1400', li k: '/v/Is9 q/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C_1_%D8%A8%D8%A7_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_Taxi_1998', cha elId: '10697956', cha elUse ame: 'Psppp', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'سپی گیمر 1', }; 1:28:27 ویدیو بعدی فیلم تنها در خانه 2 دوبله فارسی از کانال سپی گیمر 1 نرو بعدی 1:53:55 فیت 259 - چقدر بدم بدنساز نشی ؟! از کانال فیت 2:08:23 فیلم سینمایی صدا خاموش دوبله فارسی از کانال ZQhvQjQfQvi 0:42 بهترین دوبله فارسی از کانال ♡میراکلس♡فروزن♡فالو=فالو♡ 10:16 تیتان ها به پیش دوبله فارسی از کانال ba by3450196 1:59:20 فیلم سینمایی پسر بچه و حیولا دوبله فارسی از کانال ZQhvQjQfQvi 0:17 تریلر فیلم سینمایی ریک و مورتی دوبله فارسی از کانال so ic_colo s! 1:52:32 جومانجی دوبله فارسی از کانال ap9147233004pa 1:19:24 فیلم سینمایی اکشن خارجی دوبله فارسی_فیلم اکشن_فیلم خارجی از کانال اریا فیلم وکلیپ 1:40:25 فیلم سینمایی اکشن خارجی دوبله فارسی_فیلم اکشن_فیلم خارجی از کانال اریا فیلم وکلیپ fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.33e2e8156a8255bc607a.bu dle.js?f32b46334b70ff64e748"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18128295-4839-b.jpg"," esumeUID":"RJUTy","du a io ":7201,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =7201&ca ego ies=film& cha el=6654061&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a&keywo ds=\u0639\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=Home&keywo ds=Alo e&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0645\u062f\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =7201&ca ego ies=film& cha el=6654061&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a&keywo ds=\u0639\u0627\u0644\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=Home&keywo ds=Alo e&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc&keywo ds=\u06a9\u0645\u062f\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/RJUTy\/f\/RJUTy.m3u8?k=6eedd"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18128295_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=509528, RESOLUTION=668x360","h ps:\/\/hw3.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=128227, RESOLUTION=266x144","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=250551, RESOLUTION=446x240","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=775529, RESOLUTION=892x480","h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1291084, RESOLUTION=1280x688","h ps:\/\/hw5.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/6da1594ed62e7e8672dcac0207320bab18128295-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImI5NWUwZDY1YzQyNjNiY2U5NWM3MjEzYWVmY2QyZTk4IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDQ5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.dWFQS UFBRAOs 998mJS-VBoZwA08 R49BSV4BLpQx8"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _729325", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); فیلم تنها در خانه ( 2 ) با کیفیت عالی و دوبله فارسی Home Alo e 1992 268,473 سه فنجون 5.7 هزار دنبال‌ کننده 268,473 بازدید 7,242 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن گمشده در نیویورک - یک سال پس از اتفاقات قسمت اول فیلم، خانواده ی مک کالیستر تصمیم می گیرند تا برای تعطیلات کریسمس به میامی بروند. آن ها خود را آماده سفر می کنند و این بار یادشان هست تا کوین را با خود ببرند. اما در فرودگاه کوین به جای پدرش شخص دیگری را دنبال می کند و اشتباهی سوار هواپیمای نیویورک می شود و به نیویورک می رود. در آن جا متوجه می شود که دزدانی که قبلاً می خواستند به خانه اش (در قسمت اول) دستبرد بزنند، از زندان فرار کرده اند و با دیدن کوین به فکر انتقام می افتند. 1 سال پیش فیلم # فیلم # فیلم سینمایی # فیلم خارجی # کمدی # دوبله فارسی # film # doble fa si # komedi # film si amayi # film kha eji # film # film # film si amayi # film # film # film # komedi # film # komedi # film # film # komedi # film سه فنجون 5.7 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش si alo 2 هفته پیش ترامپ تو واقعیت رییس هتله گزارش تخلف u_11449880 3 هفته پیش خیلی کم دوبله شده گزارش تخلف u_11449880 3 هفته پیش من بعد از ۲ سال دیدمش گزارش تخلف BEHNAM.FAKHIMI 1 ماه پیش ترامپ چی میگفت تو هتل خخخخخخخخخخخخخخخ گزارش تخلف طاها وب گیمینگ 1 ماه پیش تو ویکی پدیا نگاه کردم خودش بود گزارش تخلف طاها وب گیمینگ 1 ماه پیش آره داداش منم دیدن ترامپ قبلا بازیگر بوده گزارش تخلف u_8810355 1 ماه پیش داداشم ترامپ هم هست اگه دقت کنین گزارش تخلف u_8810355 1 ماه پیش داداشم ترامپ هم هست اگه دقت کنین گزارش تخلف u_10834448 4 ماه پیش عالیی گزارش تخلف hamechi la d 4 ماه پیش یکم دوبله نداره گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها فیلم های سینمایی سه فنجون 63/44 ذخیره لیست پخش 20 2:19:41 فیلم روزی روزگاری در هالیوود با دوبله فارسی O ce Upo a Time i Hollywood 2019 سه فنجون 21 1:37:06 فیلم سینمایی دورا و شهر گمشده طلا Do a a d he Los Ci y of Gold 2019 سه فنجون 22 1:50:57 فیلم سینمایی جوخه انتحار Suicide Squad 2016 دوبله فارسی سه فنجون 23 1:51:32 فیلم سینمایی مردان ایکس: ققنوس سیاه - دوبله فارسی X-Me : Da k Phoe ix 2019 سه فنجون 24 1:23:59 انیمیشن سینمایی حکومت سوپرمن ها با دوبله فارسی Reig of he Supe me 2019 سه فنجون 25 1:37:47 فیلم اکشن سینمایی ماموریت غیر ممکن 1 دوبله فارسی Missio : Impossible 1996 سه فنجون 26 1:36:34 فیلم اکشن سینمایی ماموریت غیر ممکن 2 دوبله فارسی Missio : Impossible 2000 سه فنجون 27 1:52:46 فیلم اکشن سینمایی ماموریت غیر ممکن 3 دوبله فارسی Missio : Impossible 2006 سه فنجون 28 2:07:34 فیلم اکشن ماموریت غیر ممکن 4: پروتکل شبح - دوبله فارسی Missio : Impossible 2011 سه فنجون 29 2:03:52 فیلم مأموریت غیرممکن 5 ملت یاغی - دوبله Missio : Impossible – Rogue Na io 2015 سه فنجون 30 2:23:02 فیلم اکشن ماموریت غیر ممکن 6 سقوط Missio Impossible Fallou 2018 دوبله فارسی سه فنجون 31 2:43:17 دانلود فیلم سینمایی پدرخوانده 1 با دوبله فارسی The Godfa he 1972 سه فنجون 32 2:50:15 دانلود فیلم پدرخوانده 3 با دوبله فارسی The Godfa he Pa III 1990 سه فنجون 33 1:25:11 دانلود فیلم هندی اکشن انفجار Dhoom 2004 – 1 با دوبله فارسی سه فنجون 34 1:09:20 فیلم اکشن سینمایی هندی انفجار Dhoom 2006 – 2 با دوبله فارسی سه فنجون 35 2:18:13 فیلم اکشن سینمایی هندی انفجار ۳ با دوبله فارسی Dhoom 3 2013 سه فنجون 36 2:31:18 دانلود فیلم هری پاتر 1 سنگ جادو - دوبله فارسی Ha y Po e 1 2001 سه فنجون 37 2:47:04 دانلود فیلم هری پاتر 2 تالار اسرار - با دوبله فارسی Ha y Po e 2 2002 سه فنجون 38 2:18:50 دانلود فیلم هری پاتر 3 زندانی آزکابان - دوبله فارسی Ha y Po e 3 2004 سه فنجون 39 1:58:31 دانلود فیلم هری پاتر 4 جام آتش دوبله فارسی Ha y Po e 4 2005 سه فنجون 40 2:18:10 فیلم هری پاتر ۵ محفل ققنوس – زبان اصلی و زیرنویس فارسی Ha y Po e 5 2007 سه فنجون 41 2:18:33 فیلم هری پاتر 6 شاهزاده دورگه - دوبله فارسی Ha y Po e 6 2009 سه فنجون 42 2:09:00 فیلم هری پاتر 7 یادگاران مرگ - پارت 1 دوبله فارسی Ha y Po e 7 pa 1 2010 سه فنجون 43 1:49:30 فیلم هری پاتر 7 یادگاران مرگ - پارت 2 دوبله فارسی Ha y Po e 7 pa 2 سه فنجون 2:00:01 فیلم تنها در خانه ( 2 ) با کیفیت عالی و دوبله فارسی Home Alo e 1992 سه فنجون 45 1:06:11 فیلم اکشن سینمایی تاکسی 1 با دوبله فارسی Taxi 1998 سه فنجون 46 1:43:39 فیلم تنها در خانه ( 1 ) با کیفیت عالی و دوبله فارسی Home Alo e 1990 سه فنجون 47 2:06:38 دانلود فیلم سینمایی انگل با دوبله فارسی Pa asi e 2019 سه فنجون 48 1:27:51 فیلم رزمی قهرمان با بازی جت لی 2002 He o دوبله فارسی سه فنجون 49 1:09:17 فیلم اکشن نبرد (جنگ) با بازی جت لی و جیسون استتهام 2007 Wa سه فنجون 50 1:22:08 فیلم سینمایی مومیایی 3 با بازی جت لی 2008 با دوبله فارسی سه فنجون 51 1:20:03 فیلم سینمایی هندی تیز مارخان Tees Maa Kha 2010 دوبله فارسی سه فنجون 52 1:43:17 فیلم هندی کمدی برو راهتو برو Chal Chala Chal 2009 دوبله فارسی سه فنجون 53 1:22:08 فیلم سینمایی هندی عشق ناب کشاورز kissa 2009 دوبله فارسی سه فنجون 54 1:37:44 فیلم سینمایی هندی جبار برگشته 2015 دوبله فارسی Gabba is Back سه فنجون 55 1:18:54 فیلم اکشن هندی نترس 2 با دوبله فارسی Daba gg 2 2012 سه فنجون 56 2:32:15 فیلم سینمایی هندی سرزمین مادری 2010 دوبله فارسی سه فنجون 57 1:51:34 فیلم اکشن هندی کریش K ish 2006 دوبله فارسی سه فنجون 58 1:40:31 فیلم هندی عکس Pho og aph 2019 با دوبله فارسی سه فنجون 59 1:35:32 فیلم اکشن هندی ویر با دوبله فارسی Vee 2010 سه فنجون 60 1:24:11 فیلم هندی گایال با دوبله فارسی 2016 ghayal o ce agai سه فنجون 61 2:42:10 فیلم هندی شعله با دوبله فارسی sholay 1975 سه فنجون 62 1:50:43 فیلم اکشن بیل را بکش ( 1 ) با زیرنویس فارسی و کیفیت عالی Kill Bill Vol 1 2003 سه فنجون ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:28:27 فیلم تنها در خانه 2 دوبله فارسی سپی گیمر 1 308 بازدید 6 روز پیش 1:53:55 فیت 259 - چقدر بدم بدنساز نشی ؟! فیت 12.8 هزار بازدید 2 روز پیش 2:08:23 فیلم سینمایی صدا خاموش دوبله فارسی ZQhvQjQfQvi 231 بازدید 4 روز پیش 0:42 بهترین دوبله فارسی ♡میراکلس♡فروزن♡فالو=فالو♡ 214 بازدید 2 روز پیش 10:16 تیتان ها به پیش دوبله فارسی ba by3450196 691 بازدید 5 روز پیش 1:59:20 فیلم سینمایی پسر بچه و حیولا دوبله فارسی ZQhvQjQfQvi 231 بازدید 4 روز پیش 0:17 تریلر فیلم سینمایی ریک و مورتی دوبله فارسی so ic_colo s! 1.1 هزار بازدید 3 روز پیش 1:52:32 جومانجی دوبله فارسی ap9147233004pa 204 بازدید 6 روز پیش 1:19:24 فیلم سینمایی اکشن خارجی دوبله فارسی_فیلم اکشن_فیلم خارجی اریا فیلم وکلیپ 3.9 هزار بازدید 2 هفته پیش 1:40:25 فیلم سینمایی اکشن خارجی دوبله فارسی_فیلم اکشن_فیلم خارجی اریا فیلم وکلیپ 2.7 هزار بازدید 2 هفته پیش

ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '37309413', uid: 'VfjMG', i le: 'فیت 259 - چقدر بدم بدنساز نشی ؟!', use ame: 'fi ', use id: '1236519', visi _c : '12.8 هزار', se de _ ame: 'فیت', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /37309413-3694__5778.jpg', du a io : '1:53:55', sda e: '2 روز پیش', da e_exac : '15 شهریور 1400', li k: '/v/VfjMG', cha elId: '1236519', cha elUse ame: 'fi ', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'فیت', }; 1:53:55 ویدیو بعدی فیت 259 - چقدر بدم بدنساز نشی ؟! از کانال فیت نرو بعدی 0:30 خانه ی صورتی من در ساکورا اسکول! از کانال Mi aclsm i ❦♕ɴɢᴀʀɪɴ P̺͆l̺͆a̺͆y̺͆♕فُےـٱلَوٌفُےـٱلَوٌ❦ 0:35 آموزش ساخت خانه باربی درخواستی از کانال سریال های باربی پرنسس 1:42 طنز ساکورا اسکول با دوبله فارسی از کانال ℳɨЯムcεŁeⓢ ᗰᗩᖇIᑎᗴTTᗴ/ㄥ卂ᗪㄚ 乃ㄩᘜ 4:44 دیانا و روما دوبله فارسی این داستان شغل های دیانا از کانال کیلیپ برتر( کانال را دنبال کنید) 1:23 ماجراهای استیو و الکس قسمت 6 دوبله فارسی از کانال نو اندیشان فردا 1:28:27 فیلم سینمایی تنها در خانه ۲ دوبله فارسی از کانال video kha e 3:03 مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست دوبله فارسی از کانال تریلر فیلم های جدید 1:20 خانه باربی من از کانال آیلا فلاح تبار 10:43 خانه پرسرو صدا قسمت ۴ دوبله فارسی از کانال ابوالفضل fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.33e2e8156a8255bc607a.bu dle.js?f32b46334b70ff64e748"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} آیروفیلم دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18983383-1895-b.jpg"," esumeUID":"jTOMi","du a io ":7246,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =7246&ca ego ies=film&use id=359394& cha el=359394&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0637\u0646\u0632&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0648\u0641\u06cc\u0644\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =7246&ca ego ies=film&use id=359394& cha el=359394&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0637\u0646\u0632&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0648\u0641\u06cc\u0644\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=359394&cha el_use ame= oje&p ovide =Ab oad&ca _id=IAB1_5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645&keywo ds=\u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647&keywo ds=\u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc&keywo ds=\u062f\u0648\u0628\u0644\u0647 \u0641\u0627\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0627\u0646\u0647&keywo ds=\u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0637\u0646\u0632&keywo ds=\u0627\u06cc\u0631\u0648\u0641\u06cc\u0644\u0645","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/jTOMi\/f\/jTOMi.m3u8?k=2d768"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18983383_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]},"messages":{"wai ":"\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0634\u06a9\u06cc\u0628\u0627 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f...","subsc ip io ":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9"," mi f ee":"15 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u0622\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc","off":"\u062e\u0627\u0645\u0648\u0634","dow load":"\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f","quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","au o":"\u062e\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0631","back":"\u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a","sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633","selec Quali y":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Sub i le":"\u0632\u06cc\u0631\u0646\u0648\u06cc\u0633 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u0638\u0631 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","selec Audio":"\u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0635\u062f\u0627","selec Speed":"\u0633\u0631\u0639\u062a \u067e\u062e\u0634","back2pseudo":"\u0627\u06af\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0633 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u06af\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0632 \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","u mu e":"\u0628\u0627 \u0635\u062f\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646","sec":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","skipAd":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0622\u06af\u0647\u06cc","mo e":"\u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631","skipCas ":"\u0631\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062a\u06cc\u062a\u0631\u0627\u0698"," ex Pa ":"\u0642\u0633\u0645\u062a \u0628\u0639\u062f\u06cc"," eload":"\u062a\u0644\u0627\u0634 \u0645\u062c\u062f\u062f","cas i g":"\u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0627\u0632 \u0628\u0633\u062a\u0646 \u06cc\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u0648\u062f\u062f\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","ca No 360":"\u0628\u0627 \u0639\u0631\u0636 \u067e\u0648\u0632\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06f3\u06f6\u06f0 \u062f\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f","se i g":"\u062a\u0646\u0638\u06cc\u0645\u0627\u062a","fo Size":"\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u0647 \u0641\u0648\u0646\u062a","colo ":"\u0631\u0646\u06af"," o e":"\u0647\u06cc\u0686\u06cc","dep essed":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u06cc"," aised":"\u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0633\u0641\u06cc\u062f","backg ou d":"\u067e\u0633 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647","edgeS yle":"\u0646\u062d\u0648\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634"," ese ":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u067e\u06cc\u0634\u0641\u0631\u0636","wa i g":"\u0647\u0634\u062f\u0627\u0631","se si iveCo e ":"\u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0644\u062e\u0631\u0627\u0634 \u0648 \u0622\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a","wa chVideo":"\u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648","play":"\u067e\u062e\u0634","pause":"\u062a\u0648\u0642\u0641","mu e":"\u0628\u06cc \u0635\u062f\u0627","sou d":"\u0635\u062f\u0627"," hea e Mode":"\u062d\u0627\u0644\u062a \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631","pic u eI Pic u e":"\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","fullSc ee ":"\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0635\u0641\u062d\u0647","exi FullSc ee ":"\u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0646","jumpFo wa d":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpFo wa d15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpFo wa d5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0628\u0639\u062f","jumpBack15sec":"\u06f1\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","jumpBack5sec":"\u06f5 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0642\u0628\u0644","ai Play":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","ch omeCas ":"\u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631","f eeSa sTime ":"\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u062a\u0645\u0627\u0645 \u0633\u0627\u0646\u0633","hou ":"\u0633\u0627\u0639\u062a","mi u e":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seco d":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","copyF omCu e Time":"\u06a9\u067e\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0639\u0644\u06cc","playe Ve sio ":"\u0648\u0631\u0698\u0646 \u067e\u0644\u06cc\u0631","sho cu s":"\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0627\u0646\u0628\u0631","a owUp":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0644\u0627","a owDow ":"\u0641\u0644\u0634 \u0631\u0648 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646","volumeUp":"\u0628\u0627\u0644\u0627 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","volumeDow ":"\u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0646 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0646 \u0635\u062f\u0627","close":"\u0628\u0633\u062a\u0646","ope ThisMe u":"\u0628\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0648","s a ":"\u0622\u0645\u0627\u0631","fi s Load":"\u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u06cc\u0645","ba dwid h":"\u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f","ba dwid hG aph":"\u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u067e\u0647\u0646\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u062f"," esolu io ":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a","bi a e":"\u0628\u06cc\u062a \u0628\u0631 \u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647","disco ec ed":"\u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0642\u0637\u0639 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f","basedO Ne Speed":"\u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0639\u062a \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0634\u0645\u0627","episodes":"\u0642\u0633\u0645\u062a\u200c \u0647\u0627","wa chi g":"\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627","cha els":"\u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u0647\u0627","e o s":{"code":"\u0645\u062a\u0623\u0633\u0641\u06cc\u0645\u060c \u0627\u0634\u06a9\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u062e\u0634 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code2":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0646\u062a\u0648\u0646\u06cc\u062f \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0631\u0648 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f\u060c \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f","code3":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647 \u06cc\u0647 \u062e\u0637\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627\u0639\u062b \u0634\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0628\u0634\u0647!"," imeou ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u06a9\u0646\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0641\u0639\u0644\u0627 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0646\u0645 \u067e\u062e\u0634 \u06a9\u0646\u0645!","loadE o ":"\u0634\u0631\u0645\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u06cc\u06a9\u06cc \u067e\u0627\u0634 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06cc\u0645!","defaul ":"\u0645\u062a\u0627\u0633\u0641\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0642\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u062e\u0634 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc\u0645. \u0644\u0637\u0641\u0627 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0686\u0646\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u062f\u0648\u0628\u0627\u0631\u0647 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u06cc\u0627 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f","ba ":"\u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u062a\u062e\u0637\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0628\u0637\u0648\u0631 \u0645\u0648\u0642\u062a \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a"},"colo s":{"whi e":"\u0633\u0641\u06cc\u062f","blue":"\u0622\u0628\u06cc","yellow":"\u0632\u0631\u062f","g ee ":"\u0633\u0628\u0632","cya ":"\u0641\u06cc\u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u06cc","mage a":"\u06cc\u0627\u0633\u06cc"," ed":"\u0642\u0631\u0645\u0632","black":"\u0645\u0634\u06a9\u06cc"," a spa e ":"\u0628\u06cc \u0631\u0646\u06af"}}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=519042, RESOLUTION=668x360","h ps:\/\/as1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=127765, RESOLUTION=266x144","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=253143, RESOLUTION=446x240","h ps:\/\/hw6.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=799563, RESOLUTION=892x480","h ps:\/\/as1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=1344942, RESOLUTION=1280x688","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/e8fb0d4f852c3bd06b945f0f7920fe3218983383-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImNhYzc4YzBjNzBiZjgyOTdlOTBkMGE0OTJmNjE4NmQ3IiwiZXhwIjoxNjMxMTEwMDU5LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.U XDQHNYqVSO9D4-KE7ze4b__Z92yaNRJpSWW k0wxw"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _213672", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); فیلم تنها در خانه 2 :: دوبله فارسی 377,257 آیروفیلم 31.4 هزار دنبال‌ کننده 377,257 بازدید 17,188 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن یک سال از ماجرای فیلم قبلی می گذرد. این بار کوین در شهر نیو یورک گم شده است و دو دزدی که سال پیش به خانه او آمده بودند هم از زندان گریخته و فاصله چندانی با کوین ندارند… 1 سال پیش فیلم # فیلم سینمایی # دوبله فارسی # تنها در خانه # فیلم طنز # ایروفیلم آیروفیلم 31.4 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_10682137 3 هفته پیش عالی گزارش تخلف ♡تک شاخ♡فالو=فالو♡ 1 ماه پیش واقعن کانالت عالی سرگرمی های خوبی داره کارتون های عالی تنها در خانه 1 و 2 عالی بود من هردوشون دو دیدم گزارش تخلف HODA 1 ماه پیش عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالی گزارش تخلف ba a umohamadali 2 ماه پیش کامنت پایینی خودت خری گزارش تخلف u_11209060 2 ماه پیش عالی عالی نبینی یعنی خری گزارش تخلف u_7646548 2 ماه پیش ترامپو!؟ ؟ گزارش تخلف امیر محمد عباسی فرد شماره تلفن ۰۹۰۳۶۰۷۸۸۶۰ 2 ماه پیش خیلی فیلم بی نظیری بود گزارش تخلف Lovely_la d 3 ماه پیش مردممم از خنده گزارش تخلف سینا 3 ماه پیش عالی بود گزارش تخلف کانال امیرعلی دنبال = دنبال 3 ماه پیش دنبالی دنبال کن گزارش تخلف فری فایر 3 ماه پیش عالی گزارش تخلف ویدیوهای مشابه پخش خودکار 1:53:55 فیت 259 - چقدر بدم بدنساز نشی ؟! فیت 12.8 هزار بازدید 2 روز پیش 0:30 خانه ی صورتی من در ساکورا اسکول! Mi aclsm i ❦♕ɴɢᴀʀɪɴ P̺͆l̺͆a̺͆y̺͆♕فُےـٱلَوٌفُےـٱلَوٌ❦ 427 بازدید 6 روز پیش 0:35 آموزش ساخت خانه باربی درخواستی سریال های باربی پرنسس 259 بازدید 5 روز پیش 1:42 طنز ساکورا اسکول با دوبله فارسی ℳɨЯムcεŁeⓢ ᗰᗩᖇIᑎᗴTTᗴ/ㄥ卂ᗪㄚ 乃ㄩᘜ 505 بازدید 6 روز پیش 4:44 دیانا و روما دوبله فارسی این داستان شغل های دیانا کیلیپ برتر( کانال را دنبال کنید) 207 بازدید 3 روز پیش 1:23 ماجراهای استیو و الکس قسمت 6 دوبله فارسی نو اندیشان فردا 247 بازدید 4 روز پیش 1:28:27 فیلم سینمایی تنها در خانه ۲ دوبله فارسی video kha e 1.2 هزار بازدید 1 ماه پیش 3:03 مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست دوبله فارسی تریلر فیلم های جدید 1.6 هزار بازدید 1 هفته پیش 1:20 خانه باربی من آیلا فلاح تبار 263 بازدید 1 هفته پیش 10:43 خانه پرسرو صدا قسمت ۴ دوبله فارسی ابوالفضل 116 بازدید 2 هفته پیش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب