دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
تبدیل تاریخ میلادی

تبدیل تاریخ میلادی

تبدیل تاریخ به شمسی میلادی قمری ، مبدل تاریخ

شاید پیش آمده باشد تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ویا میلادی به شمسی راجهت اموری مانند تبدیل تاریخ تولد و سن ، تبدیل تاریخ قراردادهای بین المللی یامسابقات جهانی و ... نیاز داشته اید.ازآنجاکه سال و ماه در تقویم میلادی مبنای تاریخ رسمی بسیاری ازکشورهای جهانست لذا درکشورهاییکه تقویم آنهابه سال و ماه میلادی نمیباشد لازمست تاریخ غیر میلادی به میلادی تبدیل شود. همین مسائل درمورد تاریخ قمری نیزبرقراربوده و تبدیل تاریخ شمسی به قمری و برعکس آن دربرخی موارد موردنیازست.

بکمک ابزار تبدیل تاریخ آنلاین سایت باحساب امکان تبدیل تاریخ شمسی میلادی قمری به یکدیگر آنلاین و براساس سال و تقویم دقیق فراهم میباشد.جهت استفاده ازاین قابلیت ابتدا لازمست نوع تبدیل تاریخ راازمیان سه گزینه موجود مشخص کنید.گزینه هاییکه برای مبدل تاریخ آنلاین وجود دارند عبارتند:

باانتخاب هریک ازموارد فوق بخش مربوطه فعال گردیده و باواردکردن سال و ماه و روز مورد نظر و فشار دادن تبدیل ، عملیات تبدیل تاریخ آنلاین برمبتای تقویم انتخابی انجام میگیرد.

تاریخ میلادی معادل نمایش داده شده برپایه تقویم میلادی جدیدیا گریگوری میباشدکه امروزه مبنای اصلی تاریخ میلادی جهان است.این تقویم ازاکتبر 1582 جایگزین تقویم ژولینی گردیده ودرادامه توضیحی پیرامون روش تبدیل خواهد آمد.

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیزدرکشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس ازانتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه Feb ua y دارای 28 روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه 29 روز خواهد داشت.

درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست بایدتعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون رابدست آورد و بااینکه سال خورشیدی 365 روز داردوهر 4 و یا 5 سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.

درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با226899 روز.

درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد 621یا622 رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا10 دی عدد 621 واز11 دی تاآخر سال شمسی عدد 622 اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز 10 دی به11ام و 11 دی به12ام تغییر مییابد.

درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (226899 روز) ازروزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل میشودکه نمایش دهنده تعداد روزها ازاول تاریخ شمسی تاروز مورد نظراست.

باکم کردن عدد 621 ویا 622 ازسال میلادی متناسب باتاریخ واردشده، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهدشد. حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکارراانجام داد. بدین ترتیب بامشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیزکامل میشود.

توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان محسوب میشودو نقش کلیدی درآیینهای مذهبی آنان دارد. روزها و ایام سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین تعیین میشوند. طول یکسال قمری 354یا355 روز دارد وهر ماه قمری معادل 29یا30 روزاست. درشکل رسمی تقویم قمری یکنواخت درجهان معروفست و ماههای فرد 30 روزه و ماههای زوج 29 روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم 30 روزه لحاظ میگردد. سالهای کبیسه تقویم قمری بافاصله 2یا3 سال از یکدیگر هستند و دریک دوره 30 ساله 11 سال کبیسه قمری وجوددارد. درتعیین سالهای کبیسه درهردوره 30 ساله روشهای متنوعی وجود دارد مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.

مبدا و سرآغاز سال تقویم هجری قمری هجرت پیامبر اسلام درسال 622 میلادی بوده و آغازاین تقویم درروز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز 19 h ماه July سال 622 میلادی جدید(گریگوری) و برابربا 27 تیر سال اول هجری شمسی میباشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی (دیگر مرسوم نیست) مصادف روز 16 h ماه July سال 622 ژولیانی میباشد.

مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ذکر شد و فقط نحوه کبیسه گیری نیاز بدقت دارد، چراکه دریک دوره 30 ساله وبافاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی دشواراست. درکنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل نیزمشخص میشود.

توجه داشته باشید تاریخ قمری تبدیلی ممکنست دربرخی موارد و حداکثر 1روز و در موارد نادر 2روزبا تقویم جاری آن سال متفاوت باشدواین تفاوت ناشی از30یا29 روزه گرفتن ماه یاسیستم کبیسه گیری متفاوتست.

مبدل تاریخ آنلاین شمسی میلادی قمری رامیتوان درمواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و محاسبه سن ویا قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته وآینده و .... بدون هیچگونه محدودیت استفاده نمود.

تاریخ امروز خورشیدی ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ جمعه - ۲۳ مهر ۱۴۰۰ میلادی 2021-10-15 F iday - 2021 15 Oc obe قمری ۱۴۴۳/۰۳/۰۸ الجمعة - ٨ ربيع الاول ١٤٤٣ برج فلکی میزان 00:00:00 AM تاریخ امروز خورشیدی ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ جمعه - ۲۳ مهر ۱۴۰۰ میلادی 2021-10-15 F iday - 2021 15 Oc obe قمری ۱۴۴۳/۰۳/۰۸ الجمعة - ٨ ربيع الاول ١٤٤٣ برج فلکی میزان اوقات شرعی به افق شهرها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویر احمد گلستان گیلان لرستان مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد اسلامشهر پاکدشت تهران بزرگ دماوند رباط کریم ری ساوجبلاغ شمیرانات شهریار فیروزکوه ورامین اذان صبح ۰۴ : ۴۶ طلوع خورشید ۰۶ : ۱۰ اذان ظهر ۱۱ : ۵۰ غروب خورشید ۱۷ : ۲۹ اذان مغرب ۱۷ : ۴۷ نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۸ 1400 سخن بزرگان در دایره‌ای کامدن و رفتن ماستآن را نه بدایت نه نهایت پیداستکس می‌نزند دمی در این معنی راستکاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست حکیم عمر خیام مهر ۱۴۰۰Sep embe - Oc obe 2021صفر - ربيع الاول - ١٤٤٣ ماه‌قبل ماه‌بعد ۱. فروردین۲. اردیبهشت۳. خرداد۴. تیر۵. اَمرداد۶. شهریور ۷. مهر۸. آبان۹. آذر۱۰. دی۱۱. بهمن۱۲. اسفند شیدسچپج ۲۷18١١۲۸19١٢۲۹20١٣۳۰21١٤۳۱22١٥۱23١٦۲24١٧۳25١٨۴26١٩۵27٢٠۶28٢١۷29٢٢۸30٢٣۹01٢٤۱۰02٢٥۱۱03٢٦۱۲04٢٧۱۳05٢٨۱۴06٢٩۱۵07٣٠۱۶08٠١۱۷09٠٢۱۸10٠٣۱۹11٠٤۲۰12٠٥۲۱13٠٦۲۲14٠٧۲۳15٠٨۲۴16٠٩۲۵17١٠۲۶18١١۲۷19١٢۲۸20١٣۲۹21١٤۳۰22١٥ برو به امروز 23 7 1400 0 1 2 T ue مناسبت های ماه مهر ۱ مهر آغاز حمله مغول به ایران در پاییز 598 خورشیدی ۵ مهر روز جهانی جهانگردی [ 27 Sep embe ] ۵ مهر اربعین حسینی [ ٢٠ صفر ] ۷ مهر روز آتش نشانی و ایمنی ۷ مهر سقوط هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان جنگ (کلاهدوز، نامجو، فلاحی، فکوری، جهان آرا) در سال 1360 ۸ مهر روزبزرگداشت مولوی ۸ مهر روز جهانی ناشنوایان [ 30 Sep embe ] ۸ مهر روز جهانی ترجمه و مترجم [ 30 Sep embe ] ۹ مهر روز جهانی سالمندان [ 1 Oc obe ] ۱۰ مهر مهر روز،جشن مهرگان ۱۳ مهر روز نیروی انتظامی ۱۳ مهر رحلت رسول اکرم؛شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ٢٨ صفر ] ۱۳ مهر روز جهانی معلم [ 5 Oc obe ] ۱۴ مهر روز دامپزشکی ۱۵ مهر شهادت امام رضا علیه السلام [ ٣٠ صفر ] ۱۶ مهر روز ملی کودک ۱۶ مهر هجرت پیامبر اکرم از مکه به مدینه [ ١ ربيع الاول ] ۱۷ مهر روز جهانی پست [ 9 Oc obe ] ۱۸ مهر روز جهانی مبارزه با حکم اعدام [ 10 Oc obe ] ۱۹ مهر روز جهانی دختر [ 11 Oc obe ] ۲۰ مهر روز بزرگداشت حافظ ۲۱ مهر جشن پیروزی کاوه و فریدون ۲۲ مهر روز جهانی استاندارد [ 14 Oc obe ] ۲۳ مهر روز جهانی عصای سفید [ 15 Oc obe ] ۲۳ مهر شهادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربيع الاول ] ۲۴ مهر روز جهانی غذا [ 16 Oc obe ] ۲۵ مهر روز جهانی ریشه کنی فقر [ 17 Oc obe ] ۲۶ مهر روز تربیت بدنی و ورزش ۲۷ مهر میلاد رسول اکرم به روایت اهل سنت [ ١٢ ربيع الاول ] ۲۹ مهر روز ملی کوهنورد 23 7 1400 0 1 2 T ue

تبدیل تاریخ نوع تبدیل خورشیدی (جلالی) به میلادی و قمری میلادی به خورشیدی (جلالی) و قمری قمری به خورشیدی (جلالی) و میلادی روز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ماه فروردین-ماه اول اردیبهشت-ماه دوم خرداد-ماه سوم تیر-ماه چهارم اَمرداد-ماه پنجم شهریور-ماه ششم مهر-ماه هفتم آبان-ماه هشتم آذر-ماه نهم دی-ماه دهم بهمن-ماه یازدهم اسفند-ماه دوازدهم سال برج فلکی : میزان خورشیدی: جمعه، ۲۳ مهر ۱۴۰۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ میلادی: F iday, Oc obe 15, 2021 2021-10-15 قمری: الجمعة، ٨ ربيع الاول ١٤٤٣ ۱۴۴۳/۰۳/۰۸ فاصله زمانی (سن) :0 روز سال ۱۴۰۰ کبیسه نیست.  مناسبتهای این روز

معرفی هنر نقالی و تولید کتاب های صوتی به لطف امکاناتی که فنآوری های جدید فراهم کرده اند، استقبال از آثار صوتی کتاب ها بسیار رونق گرفته است و به همین دلیل علاوه بر چاپ کتاب یا انتشار نسخه الکترونیکی، تولید و انتشار اثر صوتی آن کتاب هم در موفقیت آن کتاب بسیار موثر شده است. این امر باعث شده تولید اثر صوتی و نقالی کتب چاپی به عنوان یک کسب و کار مورد توجه افراد و شرکت های زیادی قرار گیرد. نکته ای که در تولید آثار صوتی نباید از آن غافل بود، جنبه هنری اجرای راوی یا راویان است؛ که باعث می شود این کار تنها یک روخوانی ساده و سرسری نباشد؛ بلکه یک روایت هنرمندانه و تأثیرگذار باشد. در میانه ی آثاری که به صورت صوتی هر روز عرضه می‌شوند نمونه های ارزشمندی از اجرا دیده می شود که نشانگر چشم انداز درخشان این هنر هستند. در ادامه می‌توانید یک حکایت تمثیلی  از ادبیات دهه‌ی سی خورشیدی با نام "قضیه‌ی خر دجّال" و با اجرای خانم نرگس سوری را گوش دهید.مطمئناً امثال این اجراهای هنرمندانه به مرور استانداردهای کتب صوتی فارسی را ارتقاء خواهد داد و قطعا در آینده شاهد آثار بهتری خواهیم بود.   پاورقی: به سبب اینکه بیش از هفتاد سال از نگارش متن فوق می‌گذرد برخی لغات ناآشنا به نظر می‌آیند که در ادامه توضیحاتی برای آن‌ها می‌آوریم: تعاریج عن‌دماغیه: تحوّل و دگرگونی در فکر و اندیشه؛  رجوع شود به مقاله حزب اراده ملیعنعنات: سنن و آداب و رسوم و افتخارات؛ رجوع شود به مقاله حزب اراده ملیلولهنگ: آفتابه گلیمآل اندیشپیزی افندی: پهلوان پنبهپزوائیلوچه پیچکفراستپیزرمحلّلدوالپاسوقون: دواندن اسب جهت تربیتچپریمسقط الرأس: زادگاهعر و تیزاشکلکمورکروج: مرکورکورمترهاتماکیاژ : گریمشلیتهدبیت حاج علی اکبری بُز اخفَشذوالکفلمگالومانی: جنون خود بزرگ بینیعجالةً اپلیکیشن Time.i اپلیکیشن سایت تایم، آماده‌ی استفاده‌ی شما عزیزان می باشد، نسخه‌ی اندروید اپلیکیشن تایم را می‌توانید از لینک روبرو دانلود کنید. دانلود از کافه بازار   دانلود مستقیم تقویم چاپی ۱۴۰۰ تقویم چاپی سال 1400 خورشیدی نسخه A3 دانلود نسخه A3 تقویم چاپی ۱۴۰۰ تقویم چاپی سال 1400خورشیدی نسخه A4 دانلود نسخه A4

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب