دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
انواع نزدیکی

انواع نزدیکی

Which homes will su vive his bushfi e seaso ? Ja ua y 5, 2014 7.12pm GMT

Philip Gibbo s, Geoff Ca y, Aus alia Na io al U ive si y Au ho s Philip Gibbo s Se io Lec u e , Aus alia Na io al U ive si y Geoff Ca y Associa e P ofesso , Bushfi e Scie ce, Fe e School of E vi o me a d Socie y, Aus alia Na io al U ive si y Disclosu e s a eme Philip Gibbo s eceives fu di g f om he Aus alia Gove me h ough i s Na io al E vi o me al Resea ch P og am, he Aus alia Resea ch Cou cil, he Aus alia Bu eau of S a is ics, he ACT Gove me , G ee i g Aus alia a d he I e a io al U io fo he Co se va io of Na u e (IUCN). Geoff Ca y eceives fu di g f om he Bushfi e CRC a d he Bushfi e a d Na u al Haza ds CRC, a d has ece ly ecieved fu di g f om he Na io al Heal h a d Medical Resea ch Cou cil, Aus alia G ee house Office/Depa me of Clima e Cha ge G ee house Ac io i Regio al Aus alia fu di g schemes, NSW Depa me of E vi o me a d Co se va io , US Na io al Scie ce Fou da io . Pa e s Aus alia Na io al U ive si y p ovides fu di g as a membe of The Co ve sa io AU. The Co ve sa io UK eceives fu di g f om hese o ga isa io s View he full lis People livi g i he bush ca ’ ely oo heavily o co olled bu -offs o p o ec hei home. AAP Image/Cha el Te Email Twi e Facebook Li kedI Wha sApp Messe ge Af e he ea ly o se of he 2013-14 bushfi e seaso , i is wo h eviewi g which homes a e mo e likely o be lef s a di g whe he fi es i evi ably e u . O e of he mos impo a fac o s o o e is ha mos house losses du i g bushfi es i Aus alia have occu ed wi hi 100 me es of bushla d - a d vi ually all losses wi hi 700 me es of bushla d. So he measu es discussed he e ela e p i cipally o houses close o bushla d a eas. Clea i g ea by haza ds The si gle mos effec ive haza d educ io measu e du i g he 2009 Black Sa u day bushfi es was clea i g a ive ees a d sh ubs wi hi abou 40 me es of homes. A low cove of ees a d sh ubs i his zo e will ac o educe adia hea a d he volume of embe s showe i g a house a d also c ea es a a ea whe e adequa ely equipped i dividuals a e mo e likely o successfully defe d a house. The ype of ga de a ou d a home is also impo a . Houses amo g em a a ive bushla d a e a g ea e isk ha houses su ou ded by a pla ed ga de . Some esea ch sugges s ha his is because of he amou of fi e fuel (such as dead leaves) a g ou d level, si ce pla ed ga de s e d o be mo e ma icu ed. P elimi a y esul s f om a s udy we a e doi g sugges ha he e may be some p o ec io affo ded by ga de s ha a e egula ly wa e ed. The upwi d dis a ce f om houses o i ac bushla d is a o he c ucial va iable. Houses close o i ac bushla d a e a g ea e isk. The e is addi io al isk fo houses close o bushla d ha is publicly ma aged, such as a s a e fo es o a io al pa k. The easo fo his is u clea , bu may be because his bushla d occu s as la ge, co i uous pa ches a d of e o s eepe e ai . The e is o evide ce ha a io al pa ks p ese g ea e isk ha o he ypes of public la d, such as s a e-ow ed la d ha is logged. Will bu -offs save my home? Despi e a focus o haza d educ io bu i g by ma y comme a o s af e bushfi es i Aus alia, we fou d i was o as effec ive as he measu es lis ed above. O Black Sa u day, he e was o ly a mode a e educ io i isk o houses f om haza d educ io bu i g, bu o ly whe e i was u de ake close o houses a d wi hi five yea s. The e is evide ce ha haza d educ io bu i g helps limi he sp ead of bushfi es ha bu i mode a e wea he , bu has less effec o bushfi es bu i g du i g ex eme a d ca as ophic co di io s. Ye mos houses a e des oyed du i g bushfi es bu i g i ex eme a d ca as ophic fi e wea he . Fo example, he small ow of Ma ysville i Vic o ia was devas a ed o Black Sa u day, despi e a i g of p evious haza d educ io bu i g. Ma ysville af e he Black Sa u day fi es i 2009, filmed by he Cou y Fi e Au ho i y. Haza d educ io bu i g is also a challe ge fo fi e ma ageme age cies. While he effec is sho -lived, las i g less ha five yea s, he e a e o he fac o s o ma age, i cludi g he effec s f om he smoke o people’s heal h, ha he wi dow of ime fo haza d educ io bu i g i a y yea ca be sho , a d he eve -p ese isk of bu -offs ge i g ou of co ol, such as i Ma ga e Rive i Wes e Aus alia wo yea s ago, whe 34 houses we e des oyed. Thus, home ow e s should o see haza d educ io bu i g as he si gle solu io ha will p o ec hei houses f om bushfi es. I ’s impossible o save eve y house The combi a io of all of he above ac io s — clea i g close o houses, mai ai i g ea ga de s, bei g fu he f om bushla d a d egula haza d educ io bu i g close o houses — ca subs a ially educe house losses du i g bushfi es i Aus alia. Howeve , i is o feasible o apply all of hese measu es a eve y house. If you live close o bushla d you ca o simply move you house. Pe i-u ba a eas, like he Blue Mou ai s i NSW, a ac ma y people because of he bushla d a d i s associa ed wildlife, so b oad-scale clea i g is u likely o be ole a ed by hese commu i ies. Haza d educ io bu i g ea eve y house is also o feasible. Thus, o ly some of hese isk fac o s will eve be add essed a mos houses i bushla d a eas. Fu he , he e a e o he fac o s ha i flue ce whe he a house will su vive a bushfi e such as buildi g desig , whe he a fi e b igade is i a e da ce a d local wea he co di io s. Fo example, bushfi es ca ge e a e co vec ive wi ds ha a e s o g e ough o ip off he oof of a house. A house is vi ually impossible o defe d if his happe s. We mus accep ha houses will co i ue o be des oyed by bushfi es i Aus alia. S a egies such as safe places a d ea ly evacua io s mus he efo e emai u de s o g co side a io fo people livi g i bushfi e-p o e a eas. A d we mus ca efully co side whe e ew houses should be buil . House losses a d u ecessa y dea hs will co i ue o i c ease i Aus alia if we keep buildi g homes i bushfi e-p o e a eas. * You ca ead mo e Co ve sa io a icles o bushfi es he e. Fi e Bushfi es Fi e figh i g house fi e safe y Bushfi e s a egy

زندگی سالمسلامت جنسی رابطه جنسی (سکس) و انواع روش‌های آمیزش؛ آموزش رابطه جنسی توسط محسن مسعودی فر - 1400/03/26 4

. d-pos -sha i g-classic { posi io : ela ive; heigh : 20px; } . d-pos -sha i g { ma gi -lef : -3px; ma gi - igh : -3px; z-i dex: 2; whi e-space: ow ap; opaci y: 0; } . d-pos -sha i g. d-social-show-all { whi e-space: o mal; } . d-js-loaded . d-pos -sha i g { -webki - a si io : opaci y 0.3s; a si io : opaci y 0.3s; opaci y: 1; } . d-pos -sha i g-classic + . d-pos -sha i g { ma gi - op: 15px; /* espo sive po ai pho e */ } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-classic + . d-pos -sha i g { ma gi - op: 8px; } } . d-pos -sha i g- op { ma gi -bo om: 30px; } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g- op { ma gi -bo om: 20px; } } . d-pos -sha i g-bo om { bo de -s yle: solid; bo de -colo : #ededed; bo de -wid h: 1px 0; paddi g: 21px 0; ma gi -bo om: 42px; } . d-pos -sha i g-bo om . d-pos -sha i g { ma gi -bo om: -7px; } . d-pos -sha i g-visible, . d-social-sha i g-hidde { display: i li e-block; } . d-social-sha i g-hidde ul { display: o e; } . d-social-show-all . d-pulldow -fil e -lis { display: i li e-block; } . d-social- e wo k, . d-social-ha dle { posi io : ela ive; display: i li e-block; ma gi : 0 3px 7px; heigh : 40px; mi -wid h: 40px; fo -size: 11px; ex -alig : ce e ; ve ical-alig : middle; } . d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps- o ex . d-social-ha dle . d-social-bu -ico { bo de - op- igh - adius: 2px; bo de -bo om- igh - adius: 2px; } . d-social- e wo k { colo : #000; ove flow: hidde ; } . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op-lef - adius: 2px; bo de -bo om-lef - adius: 2px; } . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - op- igh - adius: 2px; bo de -bo om- igh - adius: 2px; } . d-social- e wo k:hove { opaci y: 0.8 !impo a ; } . d-social-ha dle { colo : #444; bo de : 1px solid #e9e9e9; bo de - adius: 2px; } . d-social-ha dle . d-social-bu - ex { fo -weigh : 700; } . d-social-ha dle . d-social-bu - ex :befo e { backg ou d-colo : #000; opaci y: 0.08; } . d-social-sha e- ex { ma gi - igh : 18px; } . d-social-sha e- ex :befo e, . d-social-sha e- ex :af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : 100%; wid h: 0; heigh : 0; bo de -s yle: solid; } . d-social-sha e- ex :befo e { bo de -wid h: 9px 0 9px 11px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #e9e9e9; } . d-social-sha e- ex :af e { bo de -wid h: 8px 0 8px 10px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #fff; } . d-social-bu - ex , . d-social-bu -ico { display: i li e-block; posi io : ela ive; } . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 13px; paddi g- igh : 13px; li e-heigh : 40px; z-i dex: 1; } . d-social-bu -ico i { posi io : ela ive; op: -1px; ve ical-alig : middle; } . d-social-bu - ex { ma gi -lef : -6px; paddi g-lef : 12px; paddi g- igh : 17px; li e-heigh : 40px; } . d-social-bu - ex :befo e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 12px; lef : 0; wid h: 1px; heigh : 16px; backg ou d-colo : #fff; opaci y: 0.2; z-i dex: 1; } . d-social-ha dle i, . d-social-facebook i, . d-social- eddi i, . d-social-li kedi i, . d-social- umbl i, . d-social-s umbleupo i, . d-social-vk i, . d-social-vibe i { fo -size: 14px; } . d-social- eleg am i { fo -size: 16px; } . d-social-mail i, . d-social-li e i, . d-social-p i i { fo -size: 15px; } . d-social-ha dle . d-ico -sha e { op: -1px; lef : -1px; } . d-social- wi e . d-ico - wi e { fo -size: 12px; } . d-social-pi e es . d-ico -pi e es { fo -size: 13px; } . d-social-wha sapp . d-ico -wha sapp { fo -size: 18px; } . d-social- eddi . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 12px; } . d-social- eddi . d-ico - eddi { lef : -1px; } . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 12px; } . d-social- eleg am . d-ico - eleg am { lef : -1px; } . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-s umbleupo . d-ico -s umbleupo { lef : -2px; } . d-social-digg . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-digg . d-ico -digg { lef : -2px; fo -size: 17px; } . d-social-vk . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 11px; } . d-social-vk . d-ico -vk { lef : -2px; } . d-social- ave . d-ico - ave { lef : -1px; fo -size: 16px; } . d-social-expa d- abs i { op: -2px; lef : -1px; fo -size: 16px; } @media (mi -wid h: 767px) { . d-social-li e, . d-social-vibe { display: o e; } } . d-ps-bg . d-social- e wo k { colo : #fff; } . d-ps-bg . d-social-facebook . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-facebook . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #516eab; } . d-ps-bg . d-social- wi e . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- wi e . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #29c5f6; } . d-ps-bg . d-social-pi e es . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #ca212a; } . d-ps-bg . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #7bbf6a; } . d-ps-bg . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- eddi . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #f54200; } . d-ps-bg . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-bg . d-social-digg . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-bg . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-p i . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #333; } . d-ps-bg . d-social-li kedi . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #0266a0; } . d-ps-bg . d-social- umbl . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- umbl . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #3e5a70; } . d-ps-bg . d-social- eleg am . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #179cde; } . d-ps-bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #ee4813; } . d-ps-bg . d-social-vk . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-vk . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #4c75a3; } . d-ps-bg . d-social-li e . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-li e . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #00b900; } . d-ps-bg . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social-vibe . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #5d54a4; } . d-ps-bg . d-social- ave . d-social-bu -ico , . d-ps-bg . d-social- ave . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #3ec729; } . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k { colo : #fff; } . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-da k-bg . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { li e-heigh : 38px; bo de -wid h: 1px; bo de -s yle: solid; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de -lef -wid h: 0; } . d-ps-bo de . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { backg ou d-colo : #000; opaci y: 0.08; } . d-ps-bo de . d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - igh -wid h: 0; } . d-ps-bo de . d-ps-paddi g . d-social- e wo k. d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { bo de - igh -wid h: 1px; } . d-ps-bo de -g ey . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -g ey . d-social-bu - ex { bo de -colo : #e9e9e9; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-facebook . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-facebook . d-social-bu - ex { bo de -colo : #516eab; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- wi e . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- wi e . d-social-bu - ex { bo de -colo : #29c5f6; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-pi e es . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { bo de -colo : #ca212a; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { bo de -colo : #7bbf6a; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eddi . d-social-bu - ex { bo de -colo : #f54200; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-digg . d-social-bu - ex { bo de -colo : #000; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-p i . d-social-bu - ex { bo de -colo : #333; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li kedi . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { bo de -colo : #0266a0; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- umbl . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- umbl . d-social-bu - ex { bo de -colo : #3e5a70; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eleg am . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { bo de -colo : #179cde; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { bo de -colo : #ee4813; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vk . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vk . d-social-bu - ex { bo de -colo : #4c75a3; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li e . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-li e . d-social-bu - ex { bo de -colo : #00b900; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu - ex { bo de -colo : #5d54a4; } . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu -ico , . d-ps-bo de -colo ed . d-social-vibe . d-social-bu - ex { bo de -colo : #3ec729; } . d-ps-ico -bg . d-social-bu -ico { heigh : 100%; bo de -colo : a spa e !impo a ; } . d-ps-ico -bg . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { colo : #fff; } . d-ps-ico -bg . d-social-facebook . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #516eab; } . d-ps-ico -bg . d-social- wi e . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -bg . d-social-pi e es . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #ca212a; } . d-ps-ico -bg . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -bg . d-social- eddi . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #f54200; } . d-ps-ico -bg . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ico -bg . d-social-digg . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #000; } . d-ps-ico -bg . d-social-p i . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #333; } . d-ps-ico -bg . d-social-li kedi . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #0266a0; } . d-ps-ico -bg . d-social- umbl . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -bg . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #179cde; } . d-ps-ico -bg . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #ee4813; } . d-ps-ico -bg . d-social-vk . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -bg . d-social-li e . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #00b900; } . d-ps-ico -bg . d-social-vibe . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -bg . d-social- ave . d-social-bu -ico { backg ou d-colo : #3ec729; } . d-ps-ico -bg . d-social-bu - ex { ma gi -lef : -3px; } . d-ps-ico -bg . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :af e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 50%; -webki - a sfo m: a sla eY(-50%); a sfo m: a sla eY(-50%); lef : calc(100% + 1px); wid h: 0; heigh : 0; bo de -s yle: solid; bo de -wid h: 9px 0 9px 11px; bo de -colo : a spa e a spa e a spa e #000; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { paddi g-lef : 20px; } . d-ps-ico -a ow . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-ico -a ow. d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :af e { lef : 100%; } . d-ps-ico -a ow . d-social-facebook . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #516eab; } . d-ps-ico -a ow . d-social- wi e . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -a ow . d-social-pi e es . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #ca212a; } . d-ps-ico -a ow . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -a ow . d-social- eddi . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #f54200; } . d-ps-ico -a ow . d-social-mail . d-social-bu -ico :af e , . d-ps-ico -a ow . d-social-digg . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #000; } . d-ps-ico -a ow . d-social-p i . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #333; } . d-ps-ico -a ow . d-social-li kedi . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #0266a0; } . d-ps-ico -a ow . d-social- umbl . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -a ow . d-social- eleg am . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #179cde; } . d-ps-ico -a ow . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #ee4813; } . d-ps-ico -a ow . d-social-vk . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -a ow . d-social-li e . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #00b900; } . d-ps-ico -a ow . d-social-vibe . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -a ow . d-social- ave . d-social-bu -ico :af e { bo de -lef -colo : #3ec729; } . d-ps-ico -a ow . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico :af e { display: o e; } . d-ps-ico -colo . d-social-facebook . d-social-bu -ico { colo : #516eab; } . d-ps-ico -colo . d-social- wi e . d-social-bu -ico { colo : #29c5f6; } . d-ps-ico -colo . d-social-pi e es . d-social-bu -ico { colo : #ca212a; } . d-ps-ico -colo . d-social-wha sapp . d-social-bu -ico { colo : #7bbf6a; } . d-ps-ico -colo . d-social- eddi . d-social-bu -ico { colo : #f54200; } . d-ps-ico -colo . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ico -colo . d-social-digg . d-social-bu -ico { colo : #000; } . d-ps-ico -colo . d-social-p i . d-social-bu -ico { colo : #333; } . d-ps-ico -colo . d-social-li kedi . d-social-bu -ico { colo : #0266a0; } . d-ps-ico -colo . d-social- umbl . d-social-bu -ico { colo : #3e5a70; } . d-ps-ico -colo . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { colo : #179cde; } . d-ps-ico -colo . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico { colo : #ee4813; } . d-ps-ico -colo . d-social-vk . d-social-bu -ico { colo : #4c75a3; } . d-ps-ico -colo . d-social-li e . d-social-bu -ico { colo : #00b900; } . d-ps-ico -colo . d-social-vibe . d-social-bu -ico { colo : #5d54a4; } . d-ps-ico -colo . d-social- ave . d-social-bu -ico { colo : #3ec729; } . d-ps- ex -colo . d-social-bu - ex { fo -weigh : 700; } . d-ps- ex -colo . d-social-facebook . d-social-bu - ex { colo : #516eab; } . d-ps- ex -colo . d-social- wi e . d-social-bu - ex { colo : #29c5f6; } . d-ps- ex -colo . d-social-pi e es . d-social-bu - ex { colo : #ca212a; } . d-ps- ex -colo . d-social-wha sapp . d-social-bu - ex { colo : #7bbf6a; } . d-ps- ex -colo . d-social- eddi . d-social-bu - ex { colo : #f54200; } . d-ps- ex -colo . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps- ex -colo . d-social-digg . d-social-bu - ex { colo : #000; } . d-ps- ex -colo . d-social-p i . d-social-bu - ex { colo : #333; } . d-ps- ex -colo . d-social-li kedi . d-social-bu - ex { colo : #0266a0; } . d-ps- ex -colo . d-social- umbl . d-social-bu - ex { colo : #3e5a70; } . d-ps- ex -colo . d-social- eleg am . d-social-bu - ex { colo : #179cde; } . d-ps- ex -colo . d-social-s umbleupo . d-social-bu - ex { colo : #ee4813; } . d-ps- ex -colo . d-social-vk . d-social-bu - ex { colo : #4c75a3; } . d-ps- ex -colo . d-social-li e . d-social-bu - ex { colo : #00b900; } . d-ps- ex -colo . d-social-vibe . d-social-bu - ex { colo : #5d54a4; } . d-ps- ex -colo . d-social- ave . d-social-bu - ex { colo : #3ec729; } . d-ps- ex -colo . d-social-expa d- abs . d-social-bu - ex { colo : #b1b1b1; } . d-ps- o ex . d-social-bu -ico { wid h: 40px; } . d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { display: o e; } . d-ps-paddi g . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 17px; paddi g- igh : 17px; } . d-ps-paddi g . d-social-ha dle . d-social-bu -ico { wid h: 40px; } . d-ps-paddi g . d-social- eddi . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social- eleg am . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 16px; } . d-ps-paddi g . d-social-s umbleupo . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 13px; } . d-ps-paddi g . d-social-vk . d-social-bu -ico { paddi g- igh : 14px; } . d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { paddi g-lef : 13px; } . d-ps- ou ded . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op-lef - adius: 100px; bo de -bo om-lef - adius: 100px; } . d-ps- ou ded . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - op- igh - adius: 100px; bo de -bo om- igh - adius: 100px; } . d-ps- ou ded. d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { bo de - op- igh - adius: 100px; bo de -bo om- igh - adius: 100px; } . d-ps- ou ded . d-social-expa d- abs { bo de - adius: 100px; } . d-ps-ba . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(0, 0, 0, 0.31); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(0, 0, 0, 0.31); } . d-ps-ba . d-social-mail . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-digg . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-mail . d-social-bu - ex , . d-ps-ba . d-social-digg . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.28); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.28); } . d-ps-ba . d-social-p i . d-social-bu -ico , . d-ps-ba . d-social-p i . d-social-bu - ex { -webki -box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.2); box-shadow: i se 0px -3px 0px 0px gba(255, 255, 255, 0.2); } . d-ps-big . d-social-bu -ico { display: block; li e-heigh : 60px; } . d-ps-big . d-social-bu -ico . d-ico -sha e { wid h: au o; } . d-ps-big . d-social-ha dle . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-big . d-social-sha e- ex . d-social-bu -ico { wid h: 90px; } . d-ps-big . d-social-expa d- abs . d-social-bu -ico { wid h: 60px; } @media (max-wid h: 767px) { . d-ps-big . d-social-sha e- ex { display: o e; } } . d-ps-big . d-social-facebook i, . d-ps-big . d-social- eddi i, . d-ps-big . d-social-mail i, . d-ps-big . d-social-li kedi i, . d-ps-big . d-social- umbl i, . d-ps-big . d-social-s umbleupo i { ma gi - op: -2px; } . d-ps-big . d-social-facebook i, . d-ps-big . d-social- eddi i, . d-ps-big . d-social-li kedi i, . d-ps-big . d-social- umbl i, . d-ps-big . d-social-s umbleupo i, . d-ps-big . d-social-vk i, . d-ps-big . d-social-vibe i, . d-ps-big . d-social-sha e- ex i { fo -size: 22px; } . d-ps-big . d-social- eleg am i { fo -size: 24px; } . d-ps-big . d-social-mail i, . d-ps-big . d-social-li e i, . d-ps-big . d-social-p i i { fo -size: 23px; } . d-ps-big . d-social- wi e i, . d-ps-big . d-social-expa d- abs i { fo -size: 20px; } . d-ps-big . d-social-wha sapp i, . d-ps-big . d-social- ave i { fo -size: 26px; } . d-ps-big . d-social-pi e es . d-ico -pi e es { fo -size: 21px; } . d-ps-big . d-social- eleg am . d-ico - eleg am { lef : 1px; } . d-ps-big . d-social-s umbleupo . d-ico -s umbleupo { lef : -2px; } . d-ps-big . d-social-digg . d-ico -digg { lef : -1px; fo -size: 25px; } . d-ps-big . d-social-vk . d-ico -vk { lef : -1px; } . d-ps-big . d-social- ave . d-ico - ave { lef : 0; } . d-ps-big . d-social-bu - ex { ma gi -lef : 0; paddi g- op: 0; paddi g-lef : 17px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k, . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-ha dle { heigh : 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k { wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-sha e- ex . d-social-bu -ico { li e-heigh : 40px; } . d-ps-big. d-ps- o ex . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex { display: block; li e-heigh : 1; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social- e wo k, . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-ha dle { heigh : 90px; fo -size: 13px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social- e wo k { mi -wid h: 60px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu -ico { bo de -bo om-lef - adius: 0; bo de - op- igh - adius: 2px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g. d-ps-ba . d-social-bu -ico { -webki -box-shadow: o e; box-shadow: o e; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu - ex { display: block; paddi g-bo om: 17px; li e-heigh : 1; bo de - op-lef - adius: 0; bo de - op- igh - adius: 0; bo de -bo om-lef - adius: 2px; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-ps-big. d-ps-paddi g . d-social-expa d- abs i { li e-heigh : 90px; } . d-ps- ogap { ma gi -lef : 0; ma gi - igh : 0; } . d-ps- ogap . d-social- e wo k, . d-ps- ogap . d-social-ha dle { ma gi -lef : 0; ma gi - igh : 0; bo de - adius: 0; } . d-ps- ogap . d-social- e wo k . d-social-bu -ico , . d-ps- ogap . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { bo de - adius: 0; } . d-ps- ogap . d-social-expa d- abs { bo de - adius: 0; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu -ico { heigh : 100%; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu -ico :befo e { co e : ''; posi io : absolu e; op: 0; lef : 0; wid h: 100%; heigh : 100%; backg ou d-colo : gba(0, 0, 0, 0.31); } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu - ex { paddi g-lef : 17px; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social- e wo k . d-social-bu - ex :befo e { display: o e; } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-mail . d-social-bu -ico :befo e, . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-digg . d-social-bu -ico :befo e { backg ou d-colo : gba(255, 255, 255, 0.2); } . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-p i . d-social-bu -ico :befo e { backg ou d-colo : gba(255, 255, 255, 0.1); } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-s yle1 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle3 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle5 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle14 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex , . d-pos -sha i g-s yle16 . d-social-sha e- ex . d-social-bu - ex { display: o e !impo a ; } } @media (max-wid h: 767px) { . d-pos -sha i g-s yle2 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle4 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle6 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle7 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle15 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle17 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle18 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle19 . d-social-sha e- ex , . d-pos -sha i g-s yle20 . d-social-sha e- ex { display: o e !impo a ; } } Wha sApp Teleg am Li kedi Twi e Facebook Email

سکس سکس، رابطه جنسی یا آمیزش جنسی برای افراد مختلف معناهای متفاوتی دارد. چرا که هر فردی در زمان های مختلف به دنبال یکی از انواع سکس است. اما بطور کلی و عامیانه وقتی حرف از داشتن رابطه جنسی می شود، منظور دخول واژنی یا به عبارت ساده تر، وارد کردن آلت تناسلی مرد به واژن زن می باشد. اگرچه سکس بخش مهمی از چرخه زندگی انسان ها می باشد، اما خیلی از جوامع صحبت آزادانه در مورد آن را ممنوع یا زشت می دانند. در این مطلب سعی شده است سکس را از نظر علمی بررسی کنیم. به تمام سوالات شما در خصوص رابطه جنسی جواب دهیم. و علاوه بر آن، با خواندن این مطلب، با ساختار بدن در سکس، پوزیشن‌های سکس و انواع سکس (رابطه جنسی) هم آگاه می‌شوید. هر گونه سوال و یا مشکل در مورد رابطه جنسی و بهبود عملکرد آن را می توانید با مشاورین زنان و زایمان، متخصصین اورولوژیست و یا روانشناسان در میان بگذارید. در این مقاله می‌خوانید: تأثیرات رابطه جنسی بر بدن و سلامت چیست؟انواع روش های آمیزش جنسیآموزش سکسروش صحیح رابطه جنسی و ایمن بودن سکسپوزیشن‌های سکس و انواع آنبهترین روش های دخول چیست؟رابطه جنسی بدون دخولحساس‌ترین نقاط بدن زن و مرد در رابطه جنسیارضا شدن در رابطه جنسیمدت زمان رابطه جنسیمناسب ترین زمانها برای برقراری رابطه جنسیتعداد دفعات سکس نرمال در هفته چند بار است؟تأثیر ازدواج بر سکسعشق و رابطه جنسیخطرات و مشکلات روابط جنسیباور های دینی، فرهنگی و اجتماعی در رابطه با سکسسوالات متداولراهنمای مراجعه به پزشک تأثیرات رابطه جنسی بر بدن و سلامت چیست؟ داشتن یک زندگی جنسی سالم هم از نظر روحی روانی و هم از نظر فیزیکی مفید است. رابطه جنسی به شما راهی برای برقراری ارتباط فیزیکی با فرد دیگر می دهد. از طرفی لذت جنسی هم فواید زیادی از نظر سلامت فردی و اجتماعی به همراه دارد. وقتی که فرد به ارگاسم برسد، بدن شما حسی قوی از ارضای طبیعی پیدا می کند. چرا که بدن در موقع ارگاسم هورمون اندورفین که کاهش دهنده طبیعی درد است را آزاد می‌کند، و که حس خوبی ایجاد می‌کند. فواید سکس از نظر سلامت فردی شامل موارد زیر است: سلامت عمومی بهتر خواب بهتر اعتماد به نفس بالاتر تناسب اندام بهتر تنش و استرس کمتر عمر طولانی تر علاوه بر موارد فوق سکس می تواند به سلامت اجتماعی افراد نیز کمک کند. به عنوان مثال فردی که یک رابطه جنسی سالم و رضایت بخش با شریک جنسی خود دارد، یک صمیمیت و حال خوب دو طرفه را تجربه می کند. همچنین اعتماد به نفسی که در فرد شکل می گیرد منجر به مسئولیت پذیری بیشتر و بهبود روابط اجتماعی آن شخص می شود. [ eadmo e li k=”h ps://doc o e o.com/blog/be efi s-of-havi g-sex/” i le=”آشنایی با تمام فواید سکس” eadmo e_ ex =”بیشتر بخوانید:”] تأثیر سکس و فشار خون بر یکدیگر در خانم هایی که در سنین بالا به ارضای جنسی می رسند، احتمال داشتن فشار خون بالا کمتر است. اگرچه در آقایان مسن اینگونه نیست. آیا فشارخون بالا بر سکس تاثیر می گذارد؟ فشار خون بالا به تدریج و بدون هیچ علامتی به ارگان های بدن آسیب می رساند و درنهایت آن ها را از کار می اندازد. این بیماری نه تنها باعث گرفتگی رگ های قلب و مغز می شود، که عروق آلت تناسلی را نیز تنگ و خونرسانی به آن را دشوار می کند. در نتیجه فشار خون بالا می تواند بر شور جنسی و همچنین توانایی مرد در نعوظ آلت تناسلی اثر بگذارد. داروهای مربوط به درمان فشار خون بالا نیز همین اثرات را دارند. با وجود اینکه در خیلی از مواقع افراد مبتلا به فشار خون بالا در رابطه جنسی مشکلی ندارند، اما بهترین راهکار مشورت با پزشک می باشد. به ویژه اگر مشکلاتی مثل اختلال در نعوظ نیز مشاهده شوند. اثر رابطه جنسی بر ضربان قلب سکس موجب افزایش میزان ضربان قلب می شود. علاوه بر آن به تنظیم کردن میزان استروژن و تستوسترون بدن شما نیز کمک می کند. وقتی یکی از این هورمون ها کمتر از میزان طبیعی مورد نیاز بدن باشد، برای فرد مشکلاتی مانند پوکی استخوان یا مشکلات قلبی به همراه خواهد داشت. اگر فشارخون بالا دارید یا قرص های فشارخون مصرف می کنید، برای بهتر شدن رابطه جنسی با پزشک مشورت کنید. انواع روش های آمیزش جنسی انواع گوناگونی از روش های آمیزش یا رابطه جنسی وجود دارد. در اینجا به شرح و بررسی انواع سکس می‌پردازیم. 1. تحریک کردن با لمس تحریک بخش های مختلف بدن احساسات مختلفی ایجاد می کند. لمس تمامی نقاط بدن برای کشف نقاط حساس بدن شریک ‌جنسی نوعی از رابطه بدون دخول است که موجب شناخت و اعتماد می شود. در برخی افراد ممکن است گردن حساس تر باشد، در برخی پا ها و …. این تحریک ها می تواند با لمس کردن، بوسیدن یا مکیدن نقاط مختلف بدن صورت بگیرند. نقاط حساس بدن خود و شریک جنسی خود را بدانید و در مرحله ی معاشقه سعی کنید بدن شریک جنسی خود را لمس کنید. در ادامه ی مطلب، با نقاط حساس بدن زنان و مردان آشنا خواهید شد. 2. رابطه دهانی (اورال سکس – O al Sex) لیسیدن آلت تناسلی، خوردن آلت تناسلی و مکیدن آلت تناسلی؛ همه نام‌های دیگر رابطه دهانی هستند و می‌توان آن را یکی از انواع سکس دانست. در این رابطه از دهان برای تحریک اندام جنسیِ شریک جنسی استفاده می شود. برخی افراد رابطه دهانی را دوست دارند و برخی دیگر ندارند. یا حتی برخی دوست دارند رابطه دهانی دریافت کنند، ولی خود رابطه دهانی را انجام نمی دهند. همه این حالات طبیعی می باشند. همه چیز بستگی به علایق خود فرد دارد و باید شریک جنسی خود را نیز از آن ها مطلع کند. رابطه دهانی در هر دو جنس مرد یا زن رایج می باشد. از طریق رابطه دهانی احتمال بارداری وجود ندارد، اما ممکن است به بیماری‌های مقاربتی مبتلا شوید. احتمال ابتلا به این بیماری ها، در روابط مقعدی و واژنی بیشتر از رابطه دهانی می باشد. 3. رابطه مقعدی (سکس آنال – A al Sex) رابطه مقعدی یکی از انواع آلترناتیو سکس است که با وارد شدن آلت تناسلی مرد یا اسباب‌بازی‌های جنسی به درون مقعد (باسن) پارتنر همراه است. برخی افراد از این رابطه لذت می‌برند و برخی دیگر، اصلا آن را دوست ندارند. رابطه جنسی برای هر دو طرف باید با حس خوب و لذت همراه باشد. پس اگر شما علاقه ای به رابطه مقعدی ندارید، نباید کسی شما را بابت آن تحت فشار قرار بدهد. اگر عضلات خود را شل نکنید، آرامش نداشته باشید و از روان کننده ها استفاده نکنید، رابطه مقعدی می‌تواند آسیب زا باشد. گاهی اوقات داشتن رابطه مقعدی (آنال) می‌تواند منجر به بروز خونریزی مقعدی هم بشود. 4. رابطه با انگشت یا دست (انگشت کردن – Fi ge i g) در این رابطه، تحریک اندام های جنسی و ارضای جنسی برای طرفین با استفاده از انگشت‌ها یا دست صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان گفت رابطه با دست، همان خودارضایی به همراه شریک جنسی و به دست او است. دقیق‌اش را بخواهید، نمی‌توان استفاده از دست برای رابطه جنسی را یکی از انواع سکس دانست. این نوع از رابطه جنسی تنها بخشی از یک رابطه است و اغلب اوقات هم از این نوع رابطه برای پیش‌نوازی و آماده‌سازی پارتنر استفاده می‌شود. 5. خودارضایی (Mas u ba io ) خود ارضایی نوع ایمن‌تری از رابطه جنسی است. در بلند مدت با تکرار زیاد، این عمل عوارضی برای فرد خواهد داشت. برای شناخت بهتر خودارضایی و آسیب های احتمالی آن، مقاله « خودارضایی چیست و چه عوارضی دارد؟» را مطالعه کنید. خودارضایی هم در مورد مردان و هم در مورد زنان صادق است و از انواع سکس است که فرد سعی می‌کند رابطه جنسی را برای خودش شبیه‌سازی کند. 6. رابطه واژنی (سکس واژینال – Vagi al Sex) وقتی حرف از رابطه جنسی می‌شود، ذهنیت عموم افراد مستقیما به سمت وارد شدن آلت تناسلی مرد به واژن می‌رود. رابطه واژنی (همان سکس از جلو) یکی از روش‌های آمیزش است و تنها روشی است که می‌تواند منجر به بارداری شود. به همین دلیل در صورت درخواست طرفین، به اقدامات جلوگیری از بارداری نیاز دارد. همچنین مانند رابطه دهانی و مقعدی احتمال ابتلا به بیماری مقاربتی نیز در این نوع سکس وجود دارد. به طور قابل توجه، ۱۸ درصد ارگاسم‌های خانم ها از طریق رابطه واژنی اتفاق می‌افتد. به این علت که کلیتوریس (بخشی از واژن که مرکز تحریکات و لذت در خانم‌ها است) در این حالت تحریک می‌شود. اگرچه رابطه واژنی چه با تحریک کلیتوریس چه بدون آن می تواند لذت بخش و همراه با ارگاسم باشد، اما تحریک آن کارآمدتر است. ۱۸ درصد ارگاسم های خانم ها از طریق رابطه واژنی می باشد. به این علت که کلیتوریس در این حالت درگیر می باشد. کلیتوریس و واژن 7.رابطه با ابزارهای جنسی (Sex Toys) این ابزارها به هر گونه وسیله یا شی‌ای که لذت جنسی را افزایش بدهد و ارگاسم را آسان تر کند، اطلاق می‌شود. در صورت استفاده صحیح و ایمن، این ابزار می‌توانند لذت جدیدی وارد رابطه جنسی کنند. البته لازم است قبل از استفاده از هر وسیله ای در سکس، با روانشناس یا اورولوژیست مشورت کنید. چون ممکن است این ابزارها مضر هم باشند. برخی از ابزارهای جنسی رایج: ویبراتورها (لرزشگرها): ویبراتور دو نوع داخلی و خارجی دارد که با ایجاد لرزش در بخش‌های مختلف بدن تحریک ایجاد می‌کند. نوع خارجی مثل تحریک کننده کلیتوریس و نوع داخلی برای وارد کردن به واژن یا مقعد طراحی شده اند. اسباب بازی های مقعدی: ابزار هایی که به طور ویژه برای تحریک عصب های انتهای مقعد طراحی شده‌اند و معمولا با نام «بات پلاگ» (منبع: ویکی پدیا فارسی) شناخته می‌شوند. ابزار هایی مثل دستبند، پا بند و چشم بند. دیلدو: از رایج ترین ابزار ها، دیلدو می باشد. دیلدو یا آلت مصنوعی برای دخول در رابطه های دهانی، واژنی و مقعدی طراحی شده اند. حلقه آلت تناسلی مرد (cock i gs): نوعی حلقه که آلت تناسلی مرد وارد آن می شود و در انتهای آلت قرار می گیرد. این حلقه ها با کاهش بازگشت جریان خون از آلت فرد به بدن، منجر به بهبود در نعوظ آلت مرد می شوند (منبع: ویکی پدیا فارسی) صندلی و مبلمان مخصوص سکس عوارض استفاده از اسباب بازی های جنسی: شاید به شما توصیه شود که برای داشتن تنوع و یا جلوگیری از مشکلات متعدد با همسر خود، از راهکارهایی غیرمعمول را امتحان کنید. اما باید در جریان باشید که استفاده از این ابزارهای جنسی می تواند به ضرر شما باشد. زیرا سکس شما را شرطی می کند. تحریک مصنوعی با ابزارهای خارجی ممکن است شما را وابسته کند. اگر شما برای تحریک شدن یا ارگاسم به چنین ابزارهایی وابسته شوید، ممکن است دیگر نتوانید به طور عادی سکس کنید. پس برای استفاده از هر ابزاری با روانشناس معتبر و با تجربه مشورت کنید. علاوه بر نگرانی بالا، باید شرایط استفاده از این ابزارها را با فرهنگ اسلامی حاکم بر جامعه نیز وفق دهید. برای اینکه نظرات و حکم فقها را در مورد این ابزارها بدانید، می توانید حکم شرعی استفاده از آلت مصنوعی مردانه و دیگر ابزارها را بخوانید. 8.رابطه تلفنی رابطه جنسی تلفنی از طریق صحبت در مورد اعمال جنسی یا تخیلات شما می باشد. این روش، فقط یک روش برای صمیمیت میان زوج‌های دور از هم که نمی‌توانند به صورت فیزیکی رابطه جنسی داشته باشند نیست؛ بلکه برای تمامی زوج ها کارایی دارد. در این نوع از انواع سکس، طرفین سعی می‌کنند درباره تمایلات جنسی‌شان با هم صحبت کنند. رابطه تلفنی یا ردوبدل کردن پیامک بین زوجین می تواند تا حدی هیجان به رابطه وارد کند. اما افراط در هر کدام از این روشها می تواند آسیب زا باشد. زیرا سکس شما را شرطی می کند. در صورتی که از رابطه جنسی با همسرتان خسته شده اید بهتر است قبل از امتحان کردن هر روشی با روانشناس مشورت کنید. [ale b _li k=”h ps://doc o e o.com” b _ ex =”مشاوره با پزشک”]توجه: مطلبی که مطالعه می‌کنید صرفا جنبه‌ی افزایش آگاهی دارد.[/ale ] آموزش سکس سکس یک فرایند پیچیده است و داشتن یک سکس خوب از شرایط فیزیکی و روانی بدن تاثیر می‌پذیرد. رابطه جنسی فقط به هدف تولید مثل نیست؛ بلکه در اغلب موارد برای لذت بردن از آن انجام می گیرد. به دلیل همین پیچیدگی‌ها، یادگیری و آموزش روش های صحیح سکس اهمیت بسیار بالایی دارند. با این وجود هنوز در برخی جوامع صحبت کردن در مورد سکس در عموم را ممنوع یا ناخوشایند می‌دانند. سعی کنید برای آموزش سکس به منابع معتبری رجوع کنید. اگر در این راستا کنجکاوی‌ها یا نگرانی‌هایی دارید که نمی‌توانید با کسی در میان بگذارید، می‌توانید از مشاوره تلفنی یا پزشک زنان، متخصص اورولوژیست و یا روانشناس استفاده کنید. روش صحیح رابطه جنسی و ایمن بودن سکس برای داشتن رابطه جنسی بهتر باید ابتدا به یک شناخت کلی از بدن خود و چیزهایی که در سکس از آن لذت می‌برید برسید. با شریک جنسی خود در مورد علایق و لذت‌های شخصی صحبت کنید و بعد از شناخت خود به شناخت وی بپردازید. وقتی شما بدن خود و شریک‌تان را بشناسید، بدانید چه نقاطی از بدن تحریک پذیری و حساسیت بیشتری دارد، می توانید رابطه جنسی بهتر و رضایت بخش‌تری داشته باشید. سکس خوب به همین راحتی شکل می‌گیرد. مراحل سکس پیش نوازی: پیش نوازی یا همان معاشقه، یعنی در آغاز رابطه طرفین با بوسیدن، نوازش، لمس و مالیدن بخش های مختلف بدن یکدیگر یا حتی داشتن رابطه دهانی، یکدیگر را تحریک کنند. یک بخش مهم و لذت بخش از سکس، پیش نوازی می باشد به طوری گاهی برخی افراد فقط به پیش نوازی اکتفا می کنند و دخول یا روابط مقعدی و واژنی انجام نمی دهند. باید توجه داشت هر چه بیشتر پیش نوازی صورت بگیرد و زن و مرد بیشتر تحریک بشوند، دخول راحت تر بوده و میزان رضایت طرفین نیز بیشتر است. زمان استفاده از کاندوم: دقیقا قبل از دخول در زمانی که آلت مرد کاملا در حالت نعوظ قرار دارد، باید کاندوم رو روی آن کشید. دخول: باید با کمک دست، آلت مرد را به سمت واژن هدایت کرد. برای دخول نباید عجله داشت و باید به آرامی پیش رفت. وقتی آلت مرد کاملا وارد واژن شد با حرکات بدن آن را به داخل فشار داده و سپس بخشی از آن را بیرون بکشید و این عمل را تکرار کنید. به آرامی این عمل را انجام دهید و مطمئن شوید که شما و شریک جنسی‌تان اذیت نمی شوید و راحت هستید. هر لحظه که شما یا شریک شما احساس کردید اذیت می شوید می توانید وقفه ایجاد کنید و حالت دیگری از دخول را امتحان کنید. رسیدن به ارگاسم: وقتی بدن شما خیلی تحریک شود، فشار جنسی ایجاد شده ناگهان آزاد می شود که به این حالت ارگاسم گفته می شود. برای رسیدن به ارگاسم در خانم ها همانطور که گفته شد تحریک کلیتوریس از مهم ترین راهکارها است. گاها افراد در حین دخول با دست کلیتوریس را لمس می کنند تا تحریک آن همزمان ادامه پیدا کند. در مردان نیز عمل دخول موجب تحریک عصب های آلت مرد شده و معمولاً به ارگاسم و در نهایت انزال می رسند. پیش نوازی یا معاشقه بخش عاطفی سکس را شامل می شود و بسیار مرحله مهمی است. پوزیشن‌های سکس و انواع آن روش‌های آمیزش جنسی که معمولا از آن‌ها با عنوان پوزیشنِ سکس (Sex posi io ) یاد می‌شود، روش‌های هستند که افراد برای انجام معاشقه و سایر فعالیت‌های جنسی استفاده می‌کنند. پوزیشن در سکس به معنای حالت یا موقعیت قرار گرفتن زوج ها در حین سکس می باشد. باید بدانید که روش‌های آمیزش جنسی لزوما به دخول منتهی نمی‌شوند. راهنما‌های روش های آمیزش جنسی معمولا تاریخچه بسیار کهنی دارند. یکی از معروف ترین این راهنماها کتاب کاما سوترا از واتسیایانا (فیلسوف هندی) که معتقدند میان قرون یک تا شش، نگاشته شده است. پوزیشن سکس انواع مختلفی دارد که هر کدام به هدف خاصی صورت می گیرد. از معروف ترین پوزیشن ها، که احتمالا شما هم نام آن ها را شنیده اید، پوزیشن رو در رو، پوزیشن پهلو به پهلو، دخول از پشت، روش زن سوارکار، سکس ایستاده، نشسته، روش سگی یا داگی، شیوه قاشقی یا 99 و روش 69 (منبع: ویکی پدیا فارسی)؛ از روش های آمیزش جنسی هستند. شما باید در رابطه جنسی بتوانید بهترین پوزیشن سکس را انتخاب کنید و این تنها با شناخت و آگاهی حاصل می شود. در نتیجه در این زمینه با همسر خود صحبت کنید. در صورت نیاز برای آگاهی بهتر از پوزیشن های مناسب و عوارض برخی از آن ها می توانید با دکتر زنان مشورت کنید. بهترین روش های دخول چیست؟ دخول چیست؟ به طور کلی متخصصان پزشکی (متخصصین زنان و زایمان یا متخصصین اورولوژی) دخول را به عنوان یک فعالیت جنسی که در آن آلت تناسلی مرد وارد واژن می شود تعریف می کنند. همچنین وارد کردن آلت به مقعد را نیز شامل می شود. البته امروزه انواع مختلف رابطه جنسی در دسته دخول قرار می گیرد. بهترین روش دخول برای هر زوجی متفاوت است. اگر شما با یک فرد در رابطه باشید و یک پوزیشن سکس برای آن شخص لذت‌بخش باشد، بدین معنا نیست که همین پوزیشن برای فرد دیگر نیز حتما لذت بخش خواهد بود. همه چیز بر اساس علایق، خواسته ها و شیوه تحریک شدن شما و شریک جنسی شما دارد. برای برخی افراد دخول زمانی که عمیق باشد لذت بخش تر است. نه تنها از نظر فیزیکی احساس بهتری دارد بلکه با بیشتر نزدیک کردن بدن طرفین، باعث رضایت روانی نیز می شود. دخول عمیق می تواند واژنی یا مقعدی باشد. این نوع از رابطه می تواند دردناک باشد پس باید از مقدار بیشتری روان کننده، زمان بیشتری برای منعطف کردن اندام جنسی و پوزیشن های راحت تر استفاده کرد. به نقل از روانشناسان، در برخی از افراد، بهترین روش سکس را پوزیشن های دخول از پشت یا برخی پوزیشن های رو در رو  می‌دانند. به طور کلی از پوزیشن هایی که دخول، فشار جسمی و درد کمتری دارد ولی لذت جنسی بیشتری دارد؛ می توان به پوزیشن رو در رو اشاره کرد. همچنین روش های پهلو به پهلو و از پشت یا استفاده از بالش نیز مناسب هستند. اما برای درک درستی از پوزیشن با دکتر زنان مشورت کنید. رابطه جنسی بدون دخول شامل بوسیدن و تحریک نقاط حساس بدن برای رسیدن به ارگاسم است. رابطه جنسی بدون دخول رابطه جنسی بدون دخول برای افراد مختلف معناهای متفاوتی دارد. برخی هر نوع رابطه ای که شامل دخول به واژن نباشد را در این دسته قرار می دهند. اما برای برخی دیگر به معنای عدم دخول به همه روش‌ها است، یعنی نه با انگشت، نه با اسباب بازی‌های جنسی و نه سکس مقعدی. برخی از افراد این نوع از رابطه را برای داشتن یک سکس ایمن از نظر بارداری یا ابتلا به بیماری های مقاربتی استفاده می کنند. بسته به تعریف افراد، رابطه جنسی بدون دخول، روش های مختلفی را شامل می شود. اما به طور کلی می تواند شامل بوسیدن نقاط مختلف بدن یا ماساژ دادن به جهت تحریک و ارضای جنسی باشد. حساس‌ترین نقاط بدن زن و مرد در رابطه جنسی در بدن هر فردی یک سری نقاط حساس وجود دارند که در رابطه جنسی تحریک این نقاط موجب تحریک بیشتر فرد از نظر جنسی می‌شود. این نقاط در هر فردی متفاوت است. یعنی ممکن است لمس یک نقطه در فرد دیگری احساس لذت زیادی به او بدهد ولی در شما اینگونه نباشد. برخی از این نقاط شامل گردن، گوش، ناف و بخش پایینی شکم، لب و دهان، بخش داخلی مچ دست، سینه ها و نوک آن ها، پاها و دیگر موارد باشد. این ها موارد مشترک بین زن و مرد بودند. برخی نقاط نیز در مرد یا زن اختصاصی هستند. در بدن هر فردی یک سری نقاط حساس وجود دارند که در رابطه جنسی تحریک این نقاط موجب تحریک بیشتر فرد از نظر جنسی می شود. نقاط حساس جنسی در مرد در منطقه تناسلی نقاط حساسی در آقایان وجود دارند: ناحیه کلاهک: همان سر آلت می باشد، که با توجه به حدود ۴۰۰۰ عصب که به آن ختم می شوند حساس ترین نقطه در بدن مرد است. فرنولوم: بخش نرم زیر آلت تناسلی است، در جایی که بدنه آلت به کلاهک می رسد. بسیار حساس بوده و تحریک کننده ارگاسم است. بیضه ها: کیسه بیضه ها با عصب های بسیار حساسی که دارد برای تحریک  لذت جنسی مناسب هستند. فاصله میان مقعد و آلت تناسلی: ناحیه ای پایین تر از بیضه ها که با تحریک آن در نزدیکی زمان انزال، می توان فرد را به ارضای روانی نیز رساند. غده پروستات: این غده کوچک در ریشه آلت تناسلی قرار دارد که از طریق مقعد قابل دسترسی می باشد و حساسیت بالایی دارد. نقاط حساس جنسی در زن در خانم‌ها مناطق زیر از حساسیت بالایی برخوردار هستند و با تحریک کردن آنها می‌توانید به خانم‌ها حال لذت بدهید. تپه ونوس: بافتی تپه گونه که متشکل از چربی است و در بالای کلیتوریس قرار دارد. این بافت از عصب هایی تشکیل شده است که به اندام تناسلی متصل هستند. ماساژ و مالیدن این ناحیه به حالت حرکت به سمت بالا و پایین روی آن موجب تحریک غیر مستقیم کلیتورس و لب‌های واژن می‌شود. کلیتوریس: که گفته شد حساسیت و تأثیر بالایی در تحریک پذیری دارد. نقطه G: یا همان جی اسپات، ناحیه‌ای که تحریک مناسب آن می‌تواند منجر به فرایندانزال در خانم‌ها شود. با استفاده از انگشت یا ویبراتور منحنی شکل می توان به آن دستیابی پیدا کرد. در بخش بالایی حفره (سوراخ) واژن قرار دارد. نقطه A: بخش انتهایی واژن که پر از اعصاب تحریک پذیر است. با وارد کردن آلت تناسلی مرد یا دیلدو ها و تمرکز بر ایجاد فشار روی دیوار مقابل در هنگام خارح و داخل کردن آلت می توان آن را تحرک کرد. دهانه رحم نیز از دیگر نقاط تحریک‌پذیر در خانم‌ها می باشد که دستیابی به آن نیاز به دخول عمیق دارد. نقاط حساس در رابطه جنسی ارضا شدن در رابطه جنسی ارضا یا ارگاسم اوج لذت جنسی است و احساس بسیار خوبی به همراه دارد. اوج لذت جنسی یعنی ارضا شدن یا ارگاسم هم برای مرد و هم برای زن رخ می دهد. قبل یا در حین ارگاسم بدن شما متوجه تغییراتی می شود: صورت و سینه شما گرم و قرمز می شود. قلب با سرعت بیشتری می تپد. گرفتگی عضلانی در اندام جنسی رخ می دهد. یک احساس لذت خاص در اندام جنسی شما یا حتی کل بدن بوجود می آید. نقطه G یا همان جی اسپات در بخش بالایی حفره (سوراخ) واژن قرار دارد و تحریک مناسب آن می‌تواند منجر به انزال در خانم ها شود. مدت زمان رابطه جنسی برای بسیاری از افراد این سوال مطرح است که بهترین زمان برای رابطه جنسی چقدر است؟ از آنجایی که تعریف سکس برای هر کسی متفاوت است نمی توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد. بستگی به خواسته های طرفین رابطه دارد. به عنوان مثل طولانی بودن مدت پیش نوازی و غیره. به طور کلی پزشکان در کانادا و آمریکا، میانگین مدت زمان رابطه جنسی در انواع مختلف را به شرح زیر توضیح داده‌اند: کمتر از 3 دقیقه را به عنوان هشدار برای مشکلات بالینی و پزشکی می دانند. بین 3 تا 7 دقیقه؛ مناسب و کافی بوده. بین 7 تا 13 دقیقه؛ مطلوب و خوشایند می باشد و بین 10 تا 30 دقیقه طولانی به حساب می آید. نکته ی مهم: طول مدت سکس ممکن است در زوجهای مختلف، متفاوت باشد. از سمتی عوامل بسیاری می تواند بر طول مدت سکس تاثیر بگذارد. به عنوان مثال استرس ناشی از شرایط اقتصادی، مشکلات روانی مانند افسردگی یا استفاده از دارو مانند عوارض جانبی داروهای ضدافسردگی ممکن است بر سکس و زمان آن تاثیر زیادی بگذراد. در نتیجه مدت زمانی که به عنوان میانگین در بالا عنوان شده است، به هیچ وجه به عموم زوجین قابل تعمیم نیست. در صورتی که فکر می کنید در طول مدت رابطه جنسی مشکل دارید، حتما با روانشناس مشورت کنید. رابطه جنسی کمتر از 3 دقیقه نشان دهنده مشکل و سکس بالای 30 دقیقه نیز طولانی به حساب می آید. راه های طولانی تر کردن مدت زمان سکس استفاده از دارو های بهبود عملکرد جنسی، ژل‌ها و کاندوم های تأخیری می‌تواند از راه‌های طولانی کردن رابطه جنسی باشد. راهکار های زیر نیز می توانند تاثیر گذار باشند: وقتی یکی از طرفین به ارگاسم رسید، یک وقفه ایجاد شود و سپس تمرکز بر ارضا و لذت طرف مقابل باشد. به طور مداوم در مورد نیاز ها و خواسته های جنسی صحبت شود. این کار موجب لذت بیشتر طرفین از سکس می شود. اولویت بر به ارگاسم رسیدن زن باشد، چرا که معمولا دیرتر از مردان به ارگاسم می رسند. برای اینکار می توان با دست کلیتوریس را تحریک کرد یا رابطه دهانی داشت. قبل از دخول و در ابتدای کار تمرکز و وقت بیشتری روی پیش نوازی گذاشته شود. این کار هم به طولانی کردن رابطه و هم به لذت بیشتر برای طرفین کمک می کند. در حین رابطه کشیدن نفس های عمیق می تواند در به تاخیر انداختنِ ارگاسم کمک کند. لذت‌بخش‌تر کردن سکس تمرکز کامل بر رابطه جنسی: تلفن همراه خود را خاموش کنید یا کلا کنار بگذارید، تمام ذهن خود را روی حس های بدن خود، دنبال کردن احساسات و لذت خود و شریک جنسی خود قرار بدهید. سعی کنید نقاط تحریک پذیر جدیدی پیدا کنید و از تحریک آن ها استفاده کنید. در رابطه واژنی حتما به تحریک کلیتوریس توجه شود. استفاده از اسباب بازی های جنسی مثل ویبراتور ها برای تحریک بیشتر و راحت تر. باید به خواسته های طرف مقابل نیز توجه کرد، برخی افراد رابطه جنسی عاشقانه و آرام را ترجیح می دهند. ولی برخی دیگر از رابطه جنسی خشن لذت می برند. رابطه جنسی خشن رابطه جنسی خشن تعریف مشخص و دقیقی ندارد و بسته به علایق شخصی قابل تعریف است. برخی ممکن است بوسیدن همراه با خشونت را رابطه خشن بدانند و برخی نیز روابط BDSM. اما به طور کلی رابطه جنسی خشن به هر نوع فعالیت جنسی که با رفتار های تهاجمی و خشونت آمیز همراه باشد را شامل می شود. بیشتر راه های سکس خشن اگر به روش صحیح انجام نشوند می توانند آسیب زا باشند. مثلا در استفاده از دستبند یا پابند ها باید حتما توجه داشت که آسیبی به فرد مقابل نرسد. نکته ی مهم : اگر فکر می کنید درد زیادی را در حین سکس متحمل می شوید، یا اینکه فشار زیادی بر روی شماست؛ حتما با سکس تراپیست مشورت کنید. رابطه جنسی خشن به هر نوع فعالیت جنسی که با رفتار های تهاجمی و خشونت آمیز همراه باشد را شامل می شود. برای داشتن رابطه جنسی بهتر هر گونه حواسپرتی مانند گوشی موبایل را از خود دور کنید. مناسب ترین زمانها برای برقراری رابطه جنسی بهترین زمان دخول کی است؟ دخول می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز اتفاق بیفتد؛ اما یک‌سری ساعت‌ها وجود دارند که انجام رابطه جنسی در آن‌ها مزایایی را به دنبال خواهد داشت. برخی از دانشمندان و رفتارشناسان جنسی اظهار دارند که داشتن رابطه جنسی در ساعات اولیه صبح بهتر است. به همین دلیل است که بسیاری از زوج ها تجربه سکس در صبح را لذت بخش ترین سکس می دانند. متخصصان اظهار دارند که سطح ترشح هورمون تستوسترون و همچنین اندورفین‌ها در ساعت شروع روز بسیار بیشتر هستند؛ بنابراین احتمال رسیدن به اوج لذت جنسی و داشتن احساس عشق و لذت افزایش خواهد یافت. داشتن رابطه جنسی در ابتدای روز یک راهکار بسیار مؤثر برای شروع روز موفقیت‌آمیز است. این کار باعث سرحال شدن می‌شود و حتی در زیباتر شدن افراد نیز مؤثر خواهد بود. چرا که در نتیجه آزادسازی هورمون آندروسترون، بهبود گردش خون و همچنین افزایش گرمی و حرارت بدن منجر به زیباتر شدن پوست و مو خواهد شد. یک دلیل دیگر برای این‌که بگوییم بهترین زمان دخول در صبح است، افزایش سطح ایمونوگلوبولین در بدن بوده که موجب تقویت سیستم ایمنی بدن شده و شما را همواره سالم نگه می‌دارد. علاوه بر این، به دلیل این‌که شما چند ساعت در خواب به سر می‌بردید و ذهن شما آسوده بوده، احتمال این‌که در حین رابطه جنسی افکار شما به سمت مسائل دیگر از جمله مسائل سیاسی، اجتماعی، کاری و غیره منحرف شود، بسیار کاهش خواهد یافت. از طرفی می‌توان گفت که در این زمان مردان در اوج شهوت خود قرار دارند و می‌توانند یک رابطه جنسی بسیار لذت‌بخش را به ارمغان بیاورند. سکس در ساعات اولیه صبح به دلیل افزایش سطح هورمون تستوسترون و اندروفین ها؛ بهترین زمان برای رابطه جنسی است. تعداد دفعات سکس نرمال در هفته چند بار است؟ تعداد دخول نرمال در دنیای حقیقی از زوجی تا زوجی دیگر می تواند بسیار متفاوت باشد. بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که به صورت کلی زوج‌هایی که در دهه سوم زندگی خود قرار دارند بین یک تا سه بار در روز می توانند ارتباط داشته باشند. رابطه جنسی در دهه چهارم کم می شود و به دو بار در هفته خواهد رسید. ولی هیچ گونه قانونی برای اعدادی که در آن بیان شد موجود نمی باشد. ساری کوپر، متخصص روانشناس و یک درمانگر جنسی بعد از مطالعات بسیار در این زمینه نظر خود را در این رابطه اینطور منتشر کرد که «بر اساس نیاز روانی و جسمی زوجین برقراری رابطه جنسی 2 الی 3 بار در طول هفته می تواند مناسب ترین تعداد دفعات برقراری رابطه زناشویی باشد.» البته این دفعات مربوط به شرایط معمولی است و دفعات برقراری ارتباط جنسی و زناشویی در اوایل ازدواج، دوران بارداری و بعد از زایمان کاملا متفاوت و به طبع کمتر و بیشتر خواهد بود. تعداد ارتباط جنسی مناسب کدام است؟ اگر شما خوشحال باشید و رضایت داشته باشید حتی اگر تعداد رابطه جنسی شما از حد نرمال کمتر هم باشد، شما به اندازه ی کافی ارتباط جنسی دارید. بعضی از پزشکان اعتقاد دارند که این طبیعی نیست که هیچگونه میل جنسی در کار نباشد. ولی حقیقت این است که هیچ علمی برای شما بیان نمی‌کند که تعداد رابطه جنسی برای سالم بودن جسمی و عاطفی شما چه مقدار است. بر اساس نیاز روانی و جسمی زوجین، 2 الی 3 بار در طول هفته می تواند مناسب ترین تعداد دفعات برقراری رابطه زناشویی باشد. تأثیر ازدواج بر سکس سکس در ازدواج های بلند مدت نباید به یک عمل کسل کننده تبدیل بشود. هر چه سال ها می گذرند و سن شما بالاتر می رود، رابطه شما نیز باید بهتر بشود و صمیمیت بیشتری داشته باشد. داشتن رابطه جنسی با همسر می تواند لذت بخش تر باشد چرا که شما علایق، عادت ها و خواسته های یکدیگر را به خوبی می شناسید. اولین سکس در ازدواج اولین رابطه جنسی برای هر فرد تجربه ای بسیار مهم می باشد. در ایران به اولین رابطه جنسی که در شب ازدواج رخ می دهد، شب زفاف می گویند. بیشتر خانم ها از زمان تولد درون واژن خود پرده ای دارند که بکارت نامیده می شود. این پرده در اولین رابطه جنسی یا دخول به واژن ممکن است پاره شود. پاره شدن پرده بکارت با مقداری درد و خونریزی همراه است. در برخی افراد نیز در اثر برخی فشار ها یا ورزش ها ممکن است پرده بکارت پاره شده باشد (احتمال آن کم است). برای کاهش اضطراب اولین رابطه می توان از راه های زیر کمک گرفت: انتخاب یک شریک جنسی مناسب. پیش نوازی مناسب و به اندازه. آرام پیش رفتن. استفاده از کاندوم و روش های حفاظتی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های مقاربتی. عشق و رابطه جنسی عشق و رابطه جنسی رابطه ای صریح و مستقیم بایکدیگر دارند. هر دو یک دیگر را تکمیل می کنند و باعث بهبود یکدیگر می شوند. در بسیاری از تعاریف مرزی ظریف بین دو مفهوم سکس و عشق وجود دارد. برای داشتن بهترین سکس لازم است عاشق باشید و برای عاشق بودن نیز لازم است که بهترین رابطه جنسی را داشته باشید. اما همیشه نیز این فرمول اجرایی نیست. قطعا شما نیز روابطی را دیده اید که بدون داشتن روابط جنسی، عاشق هم هستند یا برعکس. در طولانی مدت، بیشتر زوج‌ها، با تغییر بدن‌ها در اثر افزایش سن و کاهش تمایلات جنسی، با چالش‌هایی روبرو می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهند که بیشتر زوج‌ها در صحبت صادقانه در مورد رابطه‌ی جنسی مشکل دارند اما زمانی که بتوانند این کار را کنند، به هم نزدیک‌تر خواهند شد.  عشق مهمتر است یا سکس؟ این سوالی است که در بسیاری از جلسات مشاوره مطرح می شود. اما از اساس سوالی است غلط. چرا که هر دو برای یک رابطه ی موفق لازم هستند. عشق، افراد را به نزدیک می‌کند، اما تنها چیزی نیست که برای با هم ماندن لازم است. از طرفی زوج‌ها باید نقش رابطه‌ی جنسی در روابط را هم درک کنند. تحقیقات پیشنهاد می‌کنند که یک ارتباط جنسی باکیفیت، به خصوص در اوایل رابطه، پایه‌ای برای دوام طولانی مدت رابطه ایجاد می‌کند. مطالعات نشان داده است که در واقع، حتی در صورت کاهش رضایت جنسی در بسیاری از روابط، سطح رضایت کلی بالا باقی می‌ماند. اما زمانی‌که سطح تمایل افراد به طور بسیار متفاوتی تغییر کند، مهم است که این نگرانی برطرف شود.  چگونه زوج‌ها می‌توانند در طول زمان هم رابطه ای عاشقانه داشته باشند و هم رابطه جنسی خوب؟ هیچ تجویز جهان‌شمولی برای داشتن یک زندگی جنسی سالم وجود ندارد. زوج‌های شادی وجودی دارند که چندین بار در هفته رابطه‌ی جنسی دارند و زوج‌هایی راضی نیز وجود دارند که به ندرت رابطه‌ی جنسی دارند. اما بسیاری از زوج‌ها به مشکلات جدی حول زندگی جنسیشان بر می‌خورند که این مشکلات اغلب به دلیل تفاوت در سطح تمایلات است. زمانی که یکی از طرفین تمایل جنسی بیشتری نسبت به دیگری دارد، ممکن است به سبب احساس رد شدن از یک طرف رابطه و احساس فشار از سوی طرف دیگر رابطه برای داشتن رابطه جنسی، رابطه‌شان به طور کلی تهدید شود. صحبت کردن واضح در مورد این نگرانی‌ها می‌تواند به تسکین احساسات آسیب‌دیده کمک کند. از سمتی فاکتور سن در کنار دیگر شرایط اجتماعی باعث می شود که شور و هیجان رابطه جنسی و عاشقانه در طی زمان کم شود. روانشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای برگرداندن شور و شوق، افراد باید با صراحت در مورد آن صحبت کرده و به خود اجازه دهند تا خود درونیشان را بروز دهند و یاد بگیرند که تنش‌های جنسی را تحمل کنند. سکس تراپست برای درمان مشکلات جنسی می تواند به شما بسیار کمک کند.  برای داشتن رابطه جنسی سالم با همسر خود صحبت کنید. خطرات و مشکلات روابط جنسی رابطه جنسی می تواند مشکلاتی به همراه داشته باشد. از ساده ترین مثال های آن می توان به بارداری ناخواسته و ابتلا به بیماری های مقاربتی اشاره کرد. علاوه بر این ها مشکلات دیگری نیز می تواند بوجود بیاید. این مشکلات می توانند اثرات روحی و روانی نیز داشته باشند و منجر به سردی در روابط بشوند. برای جلوگیری از بارداری ناخواسته راه هایی به نام کنترل تولد یا پیشگیری از بارداری وجود دارند که شامل استفاده از قرص ها، کاندوم ها و غیره می شود. در مورد بیماری های مقاربتی نیز استفاده از انواع کاندوم ها پیشنهاد می شود. دیگر مشکلات احتمالی که در ادامه مثال‌هایی از آنها را ذکر می‌کنیم می توانند دلایل مختلفی داشته باشند. شامل دلایل فیزیکی و روانی می باشد. بیماری هایی مثل دیابت، بیماری های قلبی عروقی، مشکلات عصبی، اختلالات هورمونی، بیماری های مزمن، مصرف الکل و غیره از جمله دلایل فیزیکی و پزشکی می باشند. اضطراب و فشار روحی، مشکل در روابط اجتماعی و عاطفی، احساس گناه و … نیز از جمله دلایل روانی هستند. همچنین مصرف برخی دارو ها نظیر دارو های ضدافسردگی، دارو های مربوط به فشار خون بالا و غیره نیز می توانند منجر به مشکلات زیر در آقایان یا خانم ها بشوند. مشکلات روابط جنسی در آقایان استرس، بیماری های دیگر یا دارو ها می توانند عاملی برای مشکلات در روابط جنسی باشند. اختلال عملکرد نعوظ (راست و سفت شدن آلت تناسلی): نوع رایج مشکل در مردان است که با بالا رفتن سن احتمال آن افزایش می یابد. اما یک مسئله‌ی طبیعی مربوط به کهولت سن نمی باشد. مشکلات در انزال مانند زودانزالی و دیر انزالی. کاهش میزان تستوسترون که می تواند به کاهش میل جنسی منجر شود. [ eadmo e li k=”h ps://doc o e o.com/blog/pe is-e la geme /” i le=”بهترین روش بزرگ کردن آلت تناسلی چیست؟” eadmo e_ ex =”بیشتر بخوانید:”] سندروم کوچک بودن آلت تناسلی در مردان (PDD) افراد مبتلا به این سندروم در عمل آلت کوچکی ندارند، بلکه نگرانی شدیدی در مورد کوچک بودن آلت مرد خود دارند. این افراد از اندازه آلت مردانه خود خجالت زده و مضطرب هستند در حالی ممکن است آلت مردانه ی آنها اندازه طبیعی داشته باشد. آگاهی از میانگین اندازه آلت تناسلی در مردان می تواند راهکاری برای جلوگیری از این سندروم باشد. در تحلیل آماری یک تحقیق که سال 2014 از بین حدود 15 هزار مرد صورت گرفت نتایج زیر بدست آمد: میانگین اندازه آلت در حالت خوابیده حدود 9 سانتی متراست. در حالت نعوظ (راست شده) میانگین اندازه آلت حدود 13 سانتی متر است. آلت بالای 6 اینچ (حدود 15 سانت) به ندرت دیده می شود. میانگین اندازه آلت مرد در حالت خوابیده حدود 9 سانتی متر و در حالت نعوظ 13 سانتی متر است. مشکلات روابط جنسی در خانم ها عدم توانایی تحریک نبود ارگاسم یا نرسیدن به اوج لذت جنسی احساس درد در هنگام مقاربت و دخول (dyspa eu ia) مشکلات روابط جنسی و تأثیر روانی برخی از مشکلات و عوامل خطر در روابط جنسی مربوط به هر دو جنس می باشند: کاهش میل جنسی – دوست نداشتن سکس و علت آن سرکوب و کاهش میل جنسی یا همان دوست نداشتن سکس یکی از مشکلاتی می باشد که هم در آقایان هم در خانم ها رخ می دهد. در مردان همراه با کمبود تستوسترون می باشد. الکل و دارو های غیر مجاز، نسخه های درمانی ای که فرد مصرف می کند، کم یا خیلی زیاد ورزش کردن می توانند از دیگر عوامل فیزیکی کاهش میل جنسی در مردان باشند. عوامل روانی مانند فشار روحی، استرس و یا مشکلات عاطفی نیز می توانند از دلایل این امر باشند. در خانم ها مشکلاتی مانند درد در حین سکس یا دخول (بیماری دخول دردناک یا dyspa eu ia)، بیماری های دیگر از جمله دیابت، فشار خون بالا، سرطان و بیماری عروق کرونری، نسخه های دارویی و غیره از دلایل کاهش میل جنسی می باشند. همچنین تغییرات هورمونی مانند زمان شیردهی و بارداری، استرس، فشار روحی، تجربه تلخ از سکس در گذشته و مشکلات عاطفی در روابط نیز از جمله دلایل در خانم ها می باشند. راه های افزایش میل جنسی داشتن سبک زندگی سالم تر. بهبود رژیم غذایی. ورزش و خواب برنامه ریزی شده و منظم. قطع مصرف الکل. تغییر نسخه های دارویی. تجویز تستوسترون در مردان. هورمون درمانی (مثل استروژن) در خانم ها. کاهش استرس. برقراری ارتباط خوب و صمیمی با شریک زندگی یا جنسی. آموزش سکس صحیح که از روش های موثر در درمان کاهش میل جنسی است. باور های دینی، فرهنگی و اجتماعی در رابطه با سکس تحقیقات نشان داده اند که افرادی که باور های دینی و مذهبی دارند، احتمال بیشتری دارد که اولین رابطه جنسی آن ها نسبت به بقیه افراد با تأخیر اتفاق بیفتد. بیشتر اوقات این تأخیر تا زمان ازدواج می باشد. تحقیقاتی که در مناطق چند دینی مثل کشور هایی که مسلمان ها و هندو ها در آن ها زندگی می کنند نشان داده است که این افراد نسبت به مسیحیان نگرانی های بیشتری در مغایرت سکس با باور های دینی دارند. مسلمانان نسبت به دیگر ادیان اغلب رابطه جنسی قبل از ازدواج ندارند. در فرهنگ و جامعه ما و از نظر دین اسلام رابطه جنسی به جز با ازدواج و عقد و محرم شدن با کسی که او را همسر خود بدانیم اشکال دارد و حرام است. رابطه آنال و مقعدی نیز کراهت دارد ولی حرام نمی باشد و اگر با رضایت همسر نباشد جایز نیست. سن قانونی رابطه جنسی سن قانونی داشتن رابطه جنسی بستگی به کشوری که در آن زندگی کنید متفاوت است. در جهان به طور میانگین این عدد 16 سال سن می باشد. در کشور های اروپایی معمولا 18 سالگی سن مجاز برای داشتن سکس و ازدواج به عنوان قانون ثبت شده است. در ایران سن قانونی ازدواج 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران می باشد. البته در کشور ما ممنوعیتی برای ازدواج اعلام نشده است فقط ازدواج در سنین کمتر از موارد گفته شده نیاز به رضایت ولی قانونی دارد و به شرط مصلحت دادگاه مورد تایید قانون می باشد. رابطه با پسر و دختر 15 ساله طبق قانون حاکم بر جامعه ما اگر رابطه شرعی شده باشد ایرادی ندارد. اما در صورت عدم رضایت طرفین یا شرعی نبودن رابطه‌ی آن ها گناه به حساب می آید و نوعی تجاوز جنسی محسوب می شود. حکم زنا با محارم در اسلام زنا دو نوع دارد: با محارم و با نامحرم. و هر دوی آن در قانون اساسی کشور ما ممنوع است. زنای با نامحرم زمانی که شما با یک فرد غریبه سکس داشته باشید و دخول صورت بگیرد می باشد. زنای با محارم از جمله سکس با خواهر، رابطه جنسی با خاله یا حتی رابطه جنسی مادر و پسر را شامل می شود. در دین اسلام گفته شده است که اگر فردی با محارم مثل خواهر و مادر زنا کند به حکم حاکم شرعی باید اعدام شود. همچنین در قانون اساسی کشور ما نیز آمده است زنای با محارم نسبی (خواهر-مادر-خاله-عمه) به هر شکلی مستوجب اعدام است. برای داشتن بهترین پوزیشن سکس با شریک جنسی خود مشورت کنید. سوالات متداول آیا برداشتن رحم بر رابطه جنسی اثر می گذارد؟ عمل برداشتن رحم می تواند بر احساس شما نسبت به سکس اثر داشته باشد. بعد از برداشتن رحم به شما توصیه می‌شود تا حدود 4 الی 6 هفته از داشتن رابطه جنسی دوری کنید. گاهی نیز ممکن است تا بعد از 6 هفته نیز آمادگی داشتن سکس را نداشته باشید چون در برخی افراد زمان بیشتری نیاز است. اگر بعد از گذشت مدت زمان لازم از برداشتن رحم، پس از سکس خونریزی داشتید باید با پزشک متخصص زنان، زایمان و نازایی مشورت کنید. برخی از خانم ها بعد از برداشتن رحم، احساس لذت و رضایت کمتری نسبت به سکس دارند. این حالت پس از کامل شدن دوران بهبودی از بین می رود و جای نگرانی ندارد. اگر این حالت برای شما مشکل ایجاد کرد با شریک خود در مورد آن حرف بزنید. چرا که حرف نزدن در مورد آن، نارضایتی و در ادامه استرس و فشار روحی به همراه دارد که از عوامل کاهش میل جنسی هستند. اگر همراه با رحم، برداشتن تخمدان نیز لازم باشد، در هر سنی که باشید با این عمل دچار یائسگی می‌شوید. تغییرات هورمونی که به علت یائسگی رخ می دهد می تواند بر رابطه جنسی شما اثر بگذارد. تأثیر سکس بر سینه خانم‌ها داشتن سکس بر سینه‌ زنان اثراتی دارد. تغییرات کوتاه مدت شامل تغییر در اندازه و ظاهر سینه‌‌ها در حین و تا مدتی بعد از سکس است. داشتن رابطه جنسی به طور موقت منجر به تغییر شکل و ظاهر جزئی در سینه های شما می‌شود که علت آن تغییرات جریان خون می‌باشد. سینه‌ها در این حالت پرتر و زیباتر به نظر می‌رسند و سیاهرگ‌های آن به راحتی قابل مشاهده می‌شوند. فقط سکس نیست که این اثرات را دارد، خانم ها ممکن است در طول دوران تخمک گذاری (روز های 12 تا 14 قبل از پریود) نیز این حالت را مشاهده کنند. مکمل ها و امگا 3 برای سکس خوب است؟ اگر تمایل و علاقه شما به سکس کاهش پیدا کرده است، ویتامین E می تواند به شما کمک کند. چرا که این ویتامین میزان تستوسترون را بالا می برد. همچنین این ویتامین موجب بهبود در تعداد اسپرم ها و حرکت آن ها می شود. ویتامین های گروه B نیز به تقویت سیستم عصبی و تحریک پذیری آن ها کمک می کند. تحقیقات نشان داده است که اسید چرب امگا 3 می تواند اضطراب و فشار های روحی را کاهش دهد. یعنی اگر این دو باعث کاهش میل جنسی شده باشند امگا 3 به شما کمک می کند. علاوه براین مصرف امگا 3 سطح هورمون دوپامین را نیز بالا می برد که به تحریک راحت تر کمک می کند. سکس و لکه بینی بعد از قاعدگی لکه بینی بعد از سکس می تواند چند دلیل داشته باشد. سکس می تواند به زخم شدن پوست واژن و خونریزی از واژن مننجر شود. به ویژه وقتی در اولین تجربه فشار زیادی وارد شود. خصوصا اگر از واژن به اندازه کافی مرطوب نشده باشد و از روان کننده ها استفاده نشده باشد. لکه بینی بعد از سکس همچنین می تواند نشانه‌ای برای بیماری های مقاربتی باشد. نظیر کلامیدیا یا سوزاک. بهتر است در صورت مشاهده خونریزی واژینال با پزشک زنان مشورت شود. اعتیاد جنسی چیست؟ اعتیاد جنسی یا اعتیاد به سکس، یکی از انواع اعتیاد است که مانند همه اعتیاد ها می تواند مخرب باشد. فرد معتاد به سکس دائما با افکار شهوانی درگیر است و فشار بسیار زیادی را برای برقراری رابطه جنسی احساس می کند. البته تشخیص اعتیاد به رابطه جنسی با میل جنسی بالا کمی سخت است. از نشانه های اعتیاد به سکس این است که فرد در تمام طول روز نمی تواند به هیچ چیز دیگه ای جز رابطه جنسی فکر کند و کارکرد اجتماعی و روزمره اش مختل می شود. انجام مداوم خود ارضایی، دیدن فیلم های پورن، روابط جنسی مجازی، عطش بی پایان نسبت به رابطه و وارد کردن فشار بسیار زیاد به شریک جنسی برای برقراری رابطه از دیگر نشانه های اعتیاد به رابطه جنسی هستند. برای ترک این اعتیاد و داشتن روابط سالم لازم است که از یک روانشناس سکس تراپیست کمک بگیرید تا در این زمینه یاری تان کند. سکس در بیماری مفید است؟ رابطه جنسی سیستم ایمنی بدن شما را تقویت می کند. در بسیاری از تحقیقات دیده شده است که سکس در فصل زمستان از بروز بیماری و سرماخوردگی پیشگیری می کند.در نتیجه در صورتی که مریض احوال هستید نیز می توانید با برقراری رابطه با همسرتان به بهبود سریع تر خود کمک نمایید. آیا داشتن روابط جنسی در هنگام شیوع کرونا بی‌خطر است؟ همه گیری کرونا بر روی روابط جنسی هم تاثیر گذاشته است. اگر با کسی رابطه دارید و با او زندگی می‌کنید، و محیط مشترکی دارید، قاعدتا نباید کرونا در روابط شما تفاوتی ایجاد کند. اما اگر یکی از شما علائم کرونا دارد، باید فاصله اجتماعی را رعایت کنید و از یکدیگر دوری کنید، حتی در خانه خودتان. در شرایط ایده‌آل، بهتر است که همه فاصله دو متری را رعایت کنند – حتی در خانه خودشان، اما واقعیت این است که همیشه ممکن نیست. مساله مهم دیگر این است که شاید شما علائم خفیفی داشته باشید، اما ویروس کرونا می‌تواند برای شریکتان خطرناک باشد. لذا حتی اگر علائمتان بسیار خفیف است نیز سعی کنید از شریکتان فاصله بگیرید. همانطور که می دانید ویروس کرونا با نفس کشیدن در محیط آلوده منتقل می شود. در نتیجه سکس با فرد درگیر کرونا، قطعا شما را درگیر خواهد کرد. در این شرایط سعی کنید با افراد جدید وارد رابطه نشوید. از علائم اعتیاد به سکس، این است که فرد در طول روز مدام به رابطه جنسی فکر می کند به صورتی که در عملکرد روزمره اش تاثیر دارد. رابطه جنسی در طول عمر چه تغییری می‌کند؟ رفتار جنسی به مرور زمان و در اثر سن، تجربه و روابط فرد تغییر می‌کند. ممکن است سیر تغییر بین زن و مرد متفاوت باشد. ممکن است زمانی که زن‌ها برای اولین بار جذابیت جنسی را کشف می‌کنند برای تغییر نگرش‌های فرهنگی درمورد رفتار جنسی و بی‌قید و بندی به مشکل برخورند. افزایش سن باعث تقویت اعتماد به نفس و مهارت در ایجاد ارتباط می‌شود که زندگی جنسی را بهتر می‌کند. مردان جوان اغلب نسبت به نحوه‌ی عملکرد، اندازه‌ی آلت جنسی یا انزال زودهنگام نگران هستند و اضطراب عملکرد زن و مرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مردان معمولا با افزایش سن دچار مشکلات برانگیختگی و نعوظ می‌شوند. بنابر گزارش زوج‌ها، زندگی جنسی در ۳۰ تا ۴۰ سالگی قوی‌تر است اما اغلب زوج‌های مسن احساس رضایت عمیق‌تری از رابطه جنسی دارند. اگر افراد با بسیاری از تغییراتی که زمان همراه خود می‌آورد وفق پیدا کنند، می‌توانند تا پایان عمر از سکس رضایت‌بخش لذت ببرند؛ این یعنی کمتر به دخول تکیه کنند و بیشتر به ماساژ، لمس تمام بدن و رابطه دهانی توجه کنند. آیا باید به همسرم در مورد فانتزی‌های جنسی خود بگویم؟ بسیاری از افراد تصور می‌کنند که فانتزی‌هایشان ممکن است نامناسب یا افراطی باشد یا توسط همسرشان پذیرفته نشود. اغلب، این چنین نیست. بیشتر افراد می‌گویند که ببشتر از هر کس دیگری، در مورد همسر خود فانتزی‌هایی دارند؛ فانتزی‌های زنان و مردان به طور گسترده‌ای شباهت دارد و به طور کلی، زوج‌هایی که طبق فانتزی‌هایشان عمل کرده‌اند، گزارش داده‌اند که اغلب این فانتزی‌ها به خوبی پیش رفته‌اند. آیا رد و بدل پیامک‌های جنسی برای رابطه خوب است؟ افرادی که در روابط طولانی مدت هستند، نسبت به افراد جوان‌تر و کسانی که تازه وارد رابطه شده‌اند، کمتر اقدام به رد و بدل پیام‌های جنسی می‌کنند. اما حدود ۱۲ درصد از این زوج‌ها گزارش داده‌اند که به یکدیگر چنین پیام‌هایی داده‌اند و تحقیقات نشان داده است که افرادی که این‌کار را کرده‌اند، رابطه  سالم‌تری دارند. زمانی که همسرتان از نظر جنسی، مستبد می‌شود، چه باید کرد؟ تعداد کمی از افرادی که در روابط شاد و طولانی مدت هستند، درخواست و فشار جنسی از سوی همسر خود را به عنوان تعرض جنسی توصیف می‌کنند. اما استبداد جنسی و نزدیکی ناخواسته – حتی اگر از نظر فیزیکی، پرخاشگرانه نباشد – یک نگرانی جدی است که زوج‌ها باید قبل از عادی شدن آن، در موردش حرف زده و به دنبال تعیین مجدد مرزها و قوانین زمینه‌ای سالم باشند. زنان با تمایل جنسی بالا، چگونه می‌توانند روابط را مدیریت کنند؟ کلیشه‌ی رایج این است که مردان نسبت به زنان تمایل جنسی بیشتری دارند و حتی با وجود افزایش سن، تمایل جنسی خود را حفظ می‌کنند. اما همیشه این‌گونه نیست و بسیاری از زنان، تمایل جنسی بیشتری نسبت به همسرانشان دارند. زنان با تمایل جنسی بالا، ممکن است به سبب حضور ذهنی بیشتر در طول رابطه‌ی جنسی و صحبت کردن راحت‌تر در مورد تمایلات و فانتزی‌هایشان، رضایت بیشتری را در طول رابطه‌ی جنسی تجربه کنند. اگر یک همسر پاسخگوی نیازهای جنسی من نباشد، چه باید کرد؟ بارها دیده و شنیده شده است که یکی از دلایل خیانت مردان و زنان، تامین نشدن نیازهایشان در روابط زناشویی بوده است. اما آیا پاسخگو نبودن می تواند بهانه ای برای خیانت باشد؟ قطعا خیر. در صورتی که در روابط زناشویی خود مشکل دارید و فکر می کنید که همسرتان نمی تواند پاسخگوی نیاز شما باشد، باید با او صحبت کنید. اگر مشکل حل نشد باید با روانشناس سکس تراپیست صحبت کنید. برای درمان مشکلات جنسی خود باید به روانشناس، روانپزشک، دکتر زنان یا دکتر اورولوژیست مراجعه کنید. راهنمای مراجعه به پزشک در صورتی که عملکرد نامناسب جنسی یا مشکلات مربوط به رابطه را در خود احساس کردید و برای شما ایجاد نگرانی کرد بهتر است حتما به مراکز درمانی مراجعه کنید یا با متخصص زنان و زایمان یا متخصص اورولوژی مشورت کنید. همچنین شما می توانید از هر جایی از طریق مشاوره تلفنی با متخصصین مشورت کنید. منبع: pla edpa e hood,helloclue,  a u alcycles, pla edpa e hood, mas e class, wome sheal hmag, heal hli e, medli eplus, medli eplus, webmd, my.clevela dcli ic, ge hefac s.heal h,wome sheal hmag, heal hli e, medical ews oday, medical ews oday, medici e e , mayocli ic, ,webmd, medical ews oday, heal hli e, mas e class, ave , flo.heal h, ve ywellmi d, eve ydayheal h, webmd, mayocli ic, sis a i, ave , wikipedia,  hs, pallmallmedical, heal his a Psychology oday

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب