دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
اموزش نصب فری فایر روی کامپیوتر

ببینید

اموزش نصب فری فایر روی کامپیوتر

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '38377795', uid: 'eBIpC', i le: 'فری فایر/جم بینهایت فری فایر/الماس رایگان فری فایر/هک فری فایر', use ame: 'a imaha', use id: '4451449', visi _c : '14.5 هزار', se de _ ame: 'a imaha', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38377795-3204__6586.jpg', du a io : '4:52', sda e: '5 روز پیش', da e_exac : '16 مهر 1400', li k: '/v/eBIpC', cha elId: '4451449', cha elUse ame: 'a imaha', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'a imaha', }; 4:52 ویدیو بعدی فری فایر/جم بینهایت فری فایر/الماس رایگان فری فایر/هک فری فایر از کانال a imaha نرو بعدی 8:28 فری فایر/هک الماس فری فایر/هک جم فری فایر/هک فری فایر از کانال a imaha 3:06 فری فایر. هدشات فری فایر.فری فایر.کاستوم فری فایر.فری فایر از کانال BORN²PLAY 6:25 گیم پلی فری فایر.فری فایر.هیرو شدن در فری فایر.فری فایر.هدشات فری فایر.فری فایر از کانال ATS Gami g 4:06 گیمپلی فری فایر باگ فری فایر هدشات فری فایر اموزش فری فایر از کانال A mi Riu e 4:22 گیمپلی فری فایر هدشات فری فایر باگ فری فایر کاستوم فری فایر از کانال A mi Riu e 2:27 فری فایر. هدشات فری فایر.فری فایر.کاستوم فری فایر.فری فایر.کاستوم با ارتمیس از کانال BORN²PLAY 0:59 فری فایر_ گیم پلی کاستوم فری فایر_ فری فایر_ هدشات فری فایر_ وانشات فری فایر از کانال HARLI 1:33 فری فایر گیم پلی فری فایر کاستوم فری فایر هدشات فری فایر فری فایر وانشات از کانال MPM FF 1:08 فری فایر.فیری فایر.گیم پلی فری فایر.هدشات فری فایر.کاستوم فری فایر.چالش فری فایر از کانال E e FF fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22759265-1078-b.jpg"," esumeUID":"T4w3o","du a io ":480,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =480&ca ego ies=educa io al& cha el=7501177&keywo ds=\u0646\u0635\u0628&keywo ds=\u0641\u0631\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u06cc\u0631&keywo ds=\u06a9\u0627\u0645\u067e\u06cc\u0648\u062a\u0631&keywo ds=\u0641\u0631\u06cc \u0641\u0627\u06cc\u0631&keywo ds=Ami .pie &keywo ds=F ee fi e&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =480&ca ego ies=educa io al& cha el=7501177&keywo ds=\u0646\u0635\u0628&keywo ds=\u0641\u0631\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u06cc\u0631&keywo ds=\u06a9\u0627\u0645\u067e\u06cc\u0648\u062a\u0631&keywo ds=\u0641\u0631\u06cc \u0641\u0627\u06cc\u0631&keywo ds=Ami .pie &keywo ds=F ee fi e&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","al Vmap":"h ps:\/\/dsp.apa a .com\/v1\/dsp\/bid?ads_ ype=mid oll&s a _delay=180&cha el=7501177&cha el_use ame=Ami .Pie &p ovide =Ab oad&ca _id=IAB5&device_ ype=desk op&pos_ ype=i _s eam&posTypeC %5Bi _s eam%5D=1&clie _ ype=web&keywo ds=\u0646\u0635\u0628&keywo ds=\u0641\u0631\u06cc&keywo ds=\u0641\u0627\u06cc\u0631&keywo ds=\u06a9\u0627\u0645\u067e\u06cc\u0648\u062a\u0631&keywo ds=\u0641\u0631\u06cc \u0641\u0627\u06cc\u0631&keywo ds=Ami .pie &keywo ds=F ee fi e","fo ceMidRoll": ue,"slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/T4w3o\/f\/T4w3o.m3u8?k=9652f"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s"," ype":"video\/mp4","label":"480p"},{"s c":"h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-720p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s"," ype":"video\/mp4","label":"720p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/22759265_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=248405, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=73628, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=115993, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=333998, RESOLUTION=854x480","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=588783, RESOLUTION=1280x720","h ps:\/\/hw18.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/1908b90243410973e8dffae13aa321e622759265-720p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImQwMTFlYTkxNDlkYmUxNTNlYjMyNzBlZWUzYzc2OTRlIiwiZXhwIjoxNjM0MjA4MTgyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.uJFHu3d0WhqRfR D1LIv68 ImqjTHFy5YA-q3Ys1f4s"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _739770", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); نصب فری فایر بر روی کامپیوتر 57,537 Ami .Pie 892 دنبال‌ کننده 57,537 بازدید 2,419 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p با کیفیت 720p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن سلام چطورین بچه ها من این ویدیو رو برا کسایی میزارم که می خوان فری رو رو کامپیوتر بازی کنن. راستی کامنت، لایک و فالو فراموش نشه رمز فایل زیپ هم : coffeeapps.i اینیستای ماهم فالو کنید ویدیو ها رو هم ببینید دمتون گرم h ps://www.i s ag am.com/shadow._.p.m/ 1 سال پیش آموزشی # فری فایر # Ami .pie # F ee fi e # فری Fi e # fe i fi e # f ee فایر # fe i fi e # f ee فایر # fe i fi e # فری Fi e # fe i fi e # fe i fi e # fe i fi e # fe i fi e # fe i fi e # FREE FIRE # fe i fi e # فری Fi e # fe i fi e # fe i fi e # fe i fi e # fe i fi e # fe i fi e Ami .Pie 892 دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش DUT MAX 2 روز پیش حاجی منو دی ان اس چیه یه توضیح میدی Ami .Pie بزن تو اینترنت میاره واست گزارش تخلف ami 2011 lego 2 روز پیش من گیم لوپ رو 31 گیر میکنه Ami .Pie دی ان اس بزن یا برنامه رو ببند دوباره باز کن یا سیستم رو ی بار ری استارت کن اگر نشد راه حل دیگه ای نمی دونم تو یوتوب بگردی هستش گزارش تخلف fa ca ۲ 4 روز پیش حاجی گیم لوپ من باز نمیکنه ارور میده چیکار کنم Ami .Pie چه اروری ؟ گزارش تخلف ⭐Ami Toxic⭐ 4 روز پیش داش برای من میزنه دانلود فایلد چی کار کنم ؟ Ami .Pie دی ان اس بزن گزارش تخلف u_11646374 1 هفته پیش سلام داش من یه سوال داشتم وقتی صفحه رو بزرگ می کنم باید چی بزنم صفحه کوچک بشه؟ Ami .Pie f11 گزارش تخلف ARTIN PRO GAMER 1 هفته پیش سلام من یه سوال دارم ممنون میشم یکی جواب بده.من فری فایر گوشی رو با گیم لوپ روی کامپیوتر دان کردم وقتی میرم رو اپدیت میره گوگل پلی و از اونجا اپدیتش میکنه ولی مشکل اینکه توی اون گوشی شبیه سازی شده که رفته تو گوگل پلی اینترنت وصل نیست ولی کامپیوترم اینترنت داشت میشه بگید چطوری اینترنتشو وصل کنم؟ Ami .Pie دی ان اس بزن گزارش تخلف ℳℝ CARLOSヅ 1 هفته پیش عالی خیلی دنبالش بودم گزارش تخلف PAARHAM11228 2 هفته پیش باری من همش رو 25% گیر کرده نمیاره همش هم دوباره نصب میکنم بازم نمیاره Ami .Pie کجا ؟ واسه نصب کردن ؟ یا واسه لوود کردن بازی ؟ گزارش تخلف شوتی باز 3 هفته پیش روی این سیستم میاره am 4gig سی پی یو 2.6 گیگاهرتز گرافیک 1 گیگ Ami .Pie نمی دونم گزارش تخلف u_11497728 3 هفته پیش توی ویندوز 7 میخونه گیم لوپ و بازی رو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ Ami .Pie a e گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها ویدیوهای مشابه پخش خودکار 4:52 فری فایر/جم بینهایت فری فایر/الماس رایگان فری فایر/هک فری فایر a imaha 14.5 هزار بازدید 5 روز پیش 8:28 فری فایر/هک الماس فری فایر/هک جم فری فایر/هک فری فایر a imaha 5.2 هزار بازدید 2 روز پیش 3:06 فری فایر. هدشات فری فایر.فری فایر.کاستوم فری فایر.فری فایر BORN²PLAY 413 بازدید 6 روز پیش 6:25 گیم پلی فری فایر.فری فایر.هیرو شدن در فری فایر.فری فایر.هدشات فری فایر.فری فایر ATS Gami g 782 بازدید 1 روز پیش 4:06 گیمپلی فری فایر باگ فری فایر هدشات فری فایر اموزش فری فایر A mi Riu e 547 بازدید 2 روز پیش 4:22 گیمپلی فری فایر هدشات فری فایر باگ فری فایر کاستوم فری فایر A mi Riu e 2.1 هزار بازدید 6 روز پیش 2:27 فری فایر. هدشات فری فایر.فری فایر.کاستوم فری فایر.فری فایر.کاستوم با ارتمیس BORN²PLAY 2.6 هزار بازدید 2 روز پیش 0:59 فری فایر_ گیم پلی کاستوم فری فایر_ فری فایر_ هدشات فری فایر_ وانشات فری فایر HARLI 1.5 هزار بازدید 5 روز پیش 1:33 فری فایر گیم پلی فری فایر کاستوم فری فایر هدشات فری فایر فری فایر وانشات MPM FF 905 بازدید 3 روز پیش 1:08 فری فایر.فیری فایر.گیم پلی فری فایر.هدشات فری فایر.کاستوم فری فایر.چالش فری فایر E e FF 882 بازدید 2 روز پیش

امروز در سایت موجو جم به آموزش نصب و اجرای بازی فری فایر روی رایانه می پردازیم، با ما همراه باشید. مقدمه شاید برای شما هم این اتفاق رخ داده باشد که بنا به دلایل خاصی تمایل داشته باشید F ee Fi e را بر روی کامپیوتر یا لپ تاپ خود نصب و راه‌اندازی کنید. انجام این عمل امکان پذیر است و می توانید از طریق نصب شبیه ساز این کار را انجام دهید. حال این سوال پیش می آید که شبیه ساز چیست و چگونه عمل می کند؟ برنامه شبیه ساز اندروید در واقع ابزاری است که بر روی کامپیوتر نصب می‌شود و سپس محیط سیستم عامل اندروید را شبیه سازی می‌کند. این موضوع سبب می‌شود که کاربر بتواند به واسطه این برنامه نسبت به نصب و اجرای برنامه های اندروید در کامپیوتر خود اقدام کند. (استفاده از برنامه های شبیه ساز اندروید فرآیند آنچنان پیچیده ای را شامل نمی شود.)   آموزش نصب و اجرای بازی فری فایر روی رایانه | معرفی تعدادی از شبیه سازهای قدرتمند در این مقاله قصد داریم تعدادی از برنامه های شبیه ساز را به شما معرفی کنیم . در ادامه به طور مختصر نحوه استفاده از این برنامه ها و همچنین نصب و اجرای بازی F ee Fi e را به شما آموزش خواهیم داد. در حال حاضر تعداد خیلی زیادی برنامه شبیه ساز وجود دارد که بسیاری از آن ها رایگان می باشند. سیستم های مورد نیاز هر کدام متفاوت است. در اینجا به معرفی تعدادی از این شبیه سازهای رایگان خواهیم پرداخت. با خرید جم فری فایر جایگاه بهتری در بازی کسب کنید. BlueS acks (بلواستکس) بلواستکس  نرم افزاری حرفه ای که به شما این امکان را می دهد تا برنامه ها و بازی های اندروید خود را بصورت تمام صفحه در کامپیوتر ها و تبلت ها اجرا کنید. همچنین می توانید بصورت فوری و بدون نیاز به راه اندازی مجدد، بین اندروید و ویندوز سوئیچ کنید. برای اجرای این شبیه ساز به حداقل ۲ گیگ RAM نیاز دارید و باید حداقل ۴ گیگ فضای خالی برای نصب برنامه داشته باشید. با خرید جم از سایت موجو جم از بازی لذت ببرید. LDPlaye (ال دی پلیر) یک نرم افزار شبیه ساز اندروید برای کاربران ویندوز میباشد که به راحتی در ویندوز قابل اجرا میباشد. برنامه LDPlaye بر اساس اندروید ۵٫۱٫۱، از طیف گسترده ای از سازگاری در اجرایh ps://e .ldplaye . e / بازی با کارایی بالا، گرافیک بالا در کامپیوتر پشتیبانی می کند. برای اجرای این شبیه ساز به حداقل ۱ گیگ RAM (پیشنهاد می شود حداقل ۲ گیگ باشد) نیاز دارید باید حداقل ۲ گیگ فضای خالی برای نصب برنامه داشته باشید.     Nox (ناکس) نرم افزاری مفید برای افرادی که طرفدار اندروید هستند . به شما این امکان را می دهد تا برنامه ها و بازی های اندروید خود را بصورت تمام صفحه در ویندوز اجرا کنید. توسط این برنامه میتوانید اپلیکیشن های اندروید را بدون داشتن گوشی یا تبلت اندروید، دقیقا به همان صورت در ویندوز خود تست و استفاده کنید. برای اجرای این شبیه ساز باید حداقل ۱ گیگ RAM نیاز دارید و باید حداقل ۲ گیگ فضای خالی برای نصب برنامه داشته باشید.   MEmu (مِمو) نرم افزاری مفید برای افرادی که طرفدار اندروید هستند . به شما این امکان را می دهد تا برنامه ها و بازی های اندروید خود را بصورت تمام صفحه در ویندوز اجرا کنید. نرم افزار MEmu دارای اندروید نسخه ۵ و ۷٫۱ ( که از طریق کنترل پنل نرم افزار بصورت آنلاین نصب میشود ) میباشد. برای اجرای این شبیه ساز باید حداقل ۱ گیگ RAM نیاز دارید و باید حداقل ۲ گیگ فضای خالی برای نصب برنامه داشته باشید.     Te ce Gami g Buddy (تنسنت گیم بادی) نرم افزاری بسیار کاربردی می باشد که شما با استفاده از آن می توانید بازی های اندرویدی را بر روی PC خود بازی کنید ! این برنامه ابتدا مختص بازی PUBG بود اما رفته رفته بازی های زیادی به آن اضافه شدند. کار کردن با این شبیه ساز بسیار آسان می باشد و می توانید F ee Fi e  و بسیاری از بازی های اندرویدی را روی این شبیه ساز اجرا کنید. برای اجرای این شبیه ساز باید حداقل ۲ گیگ RAM نیاز دارید و باید حداقل ۲ گیگ فضای خالی برای نصب برنامه داشته باشید.       *مقدار RAM و فضای خالی گفته شده فقط برای نصب شبیه ساز می باشد.اجرای بازی F ee Fi e نیازمند مقدار RAM و فضای خالی بیشتری می باشد. نرم افزار مورد نیاز برای اجرای بازی F ee Fi e بسیاری فکر می کنند برای اجرای بازی F ee Fi e به RAM و پردازنده بالایی نیاز نیست چون بازی مخصوص گوشی موبایل می باشد و PC یا لپ تاپ از گوشی موبایل قوی تر است. در حالیکه اینطور نیست و باید سیستمی مناسب برای اجرای بازی بدون لگ و افت کیفیت داشته باشید. دلیل این امر این است که سیستم شما همزمان باید هم شبیه ساز را اجرا کند که به تنهایی برای سیستم سنگین می باشد هم باید بازی را از طریق شبیه ساز به اجرا درآورد که باعث می شود به سیستم شما فشار زیادی وارد شود. برای اجرای روان و بدون لگ بازی باید به نکات زیر توجه داشت : ۱- از شبیه ساز مناسب سیستم خود استفاده کنید. بین تمام نرم افزارهای شبیه ساز اندروید ۵ مورد را به اختصار توضیح دادیم در این بین می توان به سرعت بالای ۲ شبیه ساز LDplaye و Te ce Game Buddy نسبت به سایر شبیه سازها اشاره کرد. ۲- کارت گرافیک سیستم خود را بروزرسانی کنید. نسبت به نسخه کارت گرافیک خود اطلاع پیدا کنید و اگر اپدیت نیست از سایت های مختلف می توانید به روزرسانی هارا دریافت کنید. ۳- از فعال بودن VT) Vi ualiza io Tech ology) سیستم خود اطمینان پیدا کنید. برای فعال بودن VT می توانید از برنامه LeoMoo CPU-V استفاده کنید.   اگر سیستم شما دارای VT و فعال باشد هردو قسمت به صورت شکل بالا تیک خواهد خورد.اگر سمت چپ تیک نخورده باشد یعنی سیستم شما از VT پشتیبانی نمی کند و امکان دارد در بازی به مشکل بخورید. اما اگر سمت چپ تیک خورده باشد ولی سمت راست تصویر تیک نداشته باشد یعنی سیستم شما دارای VT می باشد ولی فعال نیست که برای فعال کردن آن باید از طریق منوی Boo سیستم خود استفاده کنید.برای اینکار می توانید در سایت های معتبر طریقه دسترسی منوی بوت سیستم خود را بفهمید. ۴- باید تنظیمات شبیه ساز خود را به درستی انجام دهید. برای اجرای بازی باید تنظیمات متناسب با سیستم خود را انجام دهید.که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. ۵- ویندوز مناسب نصب کنید. برای اجرای بازی باید حداقل از ویندوز ۸٫۱ یا ویندوز ۱۰ استفاده کنید. ویندوز ۸٫۱ سبک تر از ویندوز ۱۰ است و RAM کمتری را نیز اشغال می کند. ۶- به اینترنت خوبی دسترسی داشته باشید.   نصب بازی فری فایر روی رایانه | سخت افزار مورد نیاز برای اجرای بازی F ee Fi e برای فهمیدن مشخصات سخت افزاری خود می توانید کلید ویندوز (پنجره) + R را همزمان فشار دهید . (به طور خلاصه باید پنجره Ru را اجرا کنید) ،درآن جا عبارت dxdiag را وارد کنید و برروی ok بزنید. امکان دارد .در پنجره باز شده Yes را بزنید.   بعد از باز پنجره اصلی باید به نکات زیر توجه داشت : ۱- سرعت CPU سیستم شما باید بالاتر از ۲٫۵ گیگاهرتز باشد. ۲- حداقل Ram سیستم شما باید ۴ مگابایت باشد. ۳- ورژن Di ec X شما باید بالاتر از ۱۱ باشد. ۴- گرافیک شما باید حداقل Nvidia G 620 باشد . اگر مدل کارت گرافیک شما فرق می کند باید حداقل هم تراز این مدل کارت گرافیک باشد. *در مورد مشخصات سخت افزاری می توانید بر روی آیکون My Compu e کلیک راست کرده و P ope is را انتخاب کنید . اطلاعات مختصری از سخت افزار خود مشاهده کنید ولی روش بالا اطلاعات کامل سخت افزار سیستم شما را نشان می دهد. شبیه سازهای پیشنهادی برای نصب بعد از اتمام مراحل بالا نوبت به انتخاب شبیه ساز می رسد. در بین این نرم افزارها ۲ شبیه ساز LDplaye و Te ce Game Buddy بهتر از سایر گزینه ها می باشند. طی تجربیات چند تن از گیمرهای گروه F ee Fi e VIP این ۲ شبیه ساز از لگ و افت فریم کمتری نسبت به سایر شبیه سازها برخوردار هستند همچنین با بیشتر سیستم ها سازگار هستند. در ادامه با آموزش نصب و اجرای بازی فری فایر روی رایانه با ما همراه باشید.   نصب بازی فری فایر روی رایانه |نصب و اجرای شبیه ساز برای نصب شبیه ساز ابتدا باید به فایل مورد نظر دسترسی داشته باشید. شما می توانید فایل نصب LDplaye را از سایت های معتبر تهیه کنید . همچنین فایل نصبی Te ce GameBuddy را می توانید از سایت اصلیه خود برنامه یعنی gameloop.fu تهیه نمایید. برای ورود به سایت به VPN نیاز دارید. ما نصب LDplaye را به صورت کامل توضیح خواهیم داد و سپس نصب Te ce Game Buddy را به صورت مختصر بیان می کنیم. نصب و اجرای LDplaye فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید . سپس برروی فایل نصبی کلیک کنید تا پنجره زیر ظاهر شود.(نسخه نصبی LD playe 3.79)   نرم افزار به صورت پیش فرض برروی درایو C نصب خواهد شد. اگر درایو دیگری مدنظرتان است از قسمت گوشه پایین سمت راست Cus omize را بزنید و مسیر نصب نرم افزار را تغییر دهید. (اگر یکی از درایوهای شما SSD می باشد بازی را حتما برروی آن درایو نصب کنید تا بازی از سرعت بیشتری برخوردار باشد) بعد از انتخاب درایو و پوشه مورد نظر برروی I s all کلیک کنید. نرم افزار در حال نصب شدن می باشد و امکان دارد نصب آن طول بکشد که سرعت آن بستگی به سیستم شما دارد. بعد از نصب نرم افزار بر روی Fi ish کلیک کنید. تنظیمات ثانویه اگر بازی به صورت خودکار اجرا شد بگذارید بازی به صورت کامل بارگذاری شود. اگر به صورت خودکار اجرا نشد فایل اجرای بازی را در پوشه ای که آن را نصب کرده اید اجرا کنید تا بارگذاری شود. بگذارید تا کامل بارگذاری شود. بعد از بارگذاری کامل نرم افزار باید این صفحه ظاهر شود.   بعد از نصب نرم افزار ابتدا شبیه ساز خود را تنظیم کنید . ما حداقل تنظیمات را به شما می گوییم. در قسمت گوشه بالا سمت راست روی علامت ۳خط کلیک کنید و در پنجره باز شده Se i gs را انتخاب کنید.   در پنجره ظاهر شده تنظیمات زیر را انجام دهید. توجه کنید که این ها حداقل هستند و شما می توانید تنظیمات را نسبت به سطح سیستم خود بالاتر ببرید.   بعد از انجام تنظیمات بالا برروی Save کلیک کنید. سپس نرم افزار را ببند و دوباره اجرا کنید. بعد از انجام تنظیمات بر روی Sys em apps کلیک کنید و در آن پوشه Play S o e را انتخاب کنید.   بعد از انتخاب Play S o e در قسمت سرچ F eeFi e را پیدا کنید و آن را نصب کنید.   بعد از نصب بازی آن را اجرا کنید و از بازی لذت ببرید. * اگر برای اجرای بازی نیاز به VPN دارید ما نرم افزار ۱.۱.۱.۱ را به شما پیشنهاد میکنیم .   نصب بازی فری فایر روی رایانه |نصب و اجرای Te ce Game Buddy برای نصب کافی این نرم افزار کافیست فایل دانلود شده اجرا کنید تا مراحل نصب آغاز شود . همانند نرم افزار قبلی پوشه مورد نظر را انتخاب می کنید سپس بر روی I s all کلیک کنید تا نرم افزار نصب شود. بعد از نصب شدن نرم افزار به صورت خودکار اجرا می شود و شروع به دانلود فایل های مورد نظر خود می کند. باید صبر کنید تا دانلود تمام شود. سپس از بخش GameCe e بازی F ee Fi e را پیدا کنید و برروی آن کلیک کنید. در پنجره باز شده بر روی Dow load کلیک کنید تا بازی دانلود شود.     بعد از نصب بازی را اجرا کنید و از بازی لذت ببرید. امیدواریم با از مقاله آموزشی نصب بازی فری فایر روی رایانه بهره کافی برده باشید ???? در مورد فری فایر بیشتر بخوانید…   آموزش اجرای اخبار اکشن بازی رایانه روی فایر فری نصب های و 10760 نمایش ها

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب