دسته‌بندی‌ها

توجه : تمامی مطالب این سایت از طریق ربات جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران توسط آیدی موجود در بخش تماس با ما، به ما اطلاع داده تا مطلب حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).
اموزش تقسیم کسر

ببینید

اموزش تقسیم کسر

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false va ex Video = { id: '27022977', uid: '72XPO', i le: 'تقسیم کسر بر کسر', use ame: 'ma oucheh 13', use id: '8834166', visi _c : '2.5 هزار', se de _ ame: 'ma oucheh 13', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /27022977-2814__4863.jpg', du a io : '3:34', sda e: '10 ماه پیش', da e_exac : '27 آبان 1399', li k: '/v/72XPO', cha elId: '8834166', cha elUse ame: 'ma oucheh 13', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'ma oucheh 13', }; 3:34 ویدیو بعدی تقسیم کسر بر کسر از کانال ma oucheh 13 نرو بعدی 17:24 تقسیم کسر بر کسر با شکل از کانال آموزش ریاضی ششم 9:00 تقسیم کسر ۴ از کانال امین جعفری (تخصصی پایه پنجم) 7:16 تقسیم کسر 1 از کانال امین جعفری (تخصصی پایه پنجم) 8:33 تقسیم کسرها ( کسر بر کسر ) از کانال Hamid eza67625 1:09 تقسیم کسر ها از کانال Ha a 1388 12:22 تقسیم کسر ها ( بخش اول ) از کانال آموزش ریاضی ششم 1:24 تقسیم کسر در کسر از کانال alif2016 0:28 تقسیم کسر ها با فرمول از کانال each98 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; .a o a io -follow{posi io :absolu e;bo om:90px; igh :18px;wid h:60px;fo -size:14px;paddi g:5px;di ec io : l;bo de - adius:10px;backg ou d-colo : gba(0,0,0,.55);ove flow:hidde ;-webki - a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease; a si io :wid h .3s ease,bo de - adius .2s ease}.a o a io -follow.ope {wid h:250px}.a o a io -follow:befo e{co e :'';posi io :absolu e;wid h:250%;heigh :250%;lef :-20px;bo om:-20px;box-shadow:9px -10px 19px 10px #000 i se ;display:block;bo de - adius:50%;z-i dex:1}.a o a io -follow .ico -add{posi io :absolu e;bo om:0;lef :0;z-i dex:1;wid h:60px;heigh :60px;fo -size:1em;paddi g:43px 43px 8px 8px;bo de - adius:10px;fill:#fff}.a o a io -follow .ico -add,.a o a io -follow:befo e{-webki -a ima io :ico Visibili y .5s li ea ;a ima io :ico Visibili y .5s li ea }.a o a io -follow.ope .ico -add,.a o a io -follow.ope :befo e{display: o e}.a o a io -follow .i em{flex-g ow:1}.a o a io -follow .i em:las -child{display:i li e-flex;jus ify-co e :flex-e d;paddi g-lef :.5em}.a o a io -follow .w ap{wid h:240px;display:flex;flex-di ec io : ow;alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a {alig -i ems:ce e }.a o a io -follow .ava a . i le. i le. i le{display:block;max-wid h:100px;colo :#fff;whi e-space: ow ap;li e-heigh :1.5; ex -ove flow:ellipsis;ove flow:hidde ;paddi g-lef :.7em}.a o a io -follow .pic u e{wid h:50px;heigh :50px;flex-sh i k:0;box-shadow:0 0 7px 0 gba(0,0,0,.7)}.a o a io -follow .ava a .cap io ,.a o a io -follow .ava a . i le{max-wid h:140px;whi e-space: ow ap;ove flow:hidde ; ex -ove flow:ellipsis}.a o a io -follow .ava a . i le{fo -size:.8em;fo -weigh :400}.a o a io -follow .ava a .cap io {colo :#b3b3b3;fo -size:.7em;fo -weigh :300;ma gi - op:.5em}.a o a io -follow .bu o {fo -size:.72em}@keyf ames ico Visibili y{0%,70%{opaci y:0;visibili y:hidde }100%{opaci y:1;visibili y:visible}}@media sc ee a d (max-wid h:340px){.a o a io -follow{bo om:115px}}@media sc ee a d (max-wid h:600px){.a o a io -follow{bo om:65px;wid h:45px;fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:130px}.a o a io -follow .w ap{wid h:120px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:35px}.a o a io -follow .pic u e{wid h:35px;heigh :35px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}@media sc ee a d (max-wid h:768px) a d (mi -wid h:601px){.a o a io -follow{fo -size:13px}.a o a io -follow.ope {wid h:145px}.a o a io -follow .w ap{wid h:135px}.a o a io -follow .i em{flex-sh i k:0}.a o a io -follow .i em:fi s -child{wid h:30px}.a o a io -follow .ava a .de ails{display: o e}}.vjs-use -i ac ive: o (.vjs-paused) .a o a io -follow{bo om:15px; igh :18px} بهشتیان يار دنبال کردن (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18396976-2685-b.jpg"," esumeUID":"F1NLJ","du a io ":171,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =171&ca ego ies=educa io al& cha el=6426535&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631 \u0647\u0627&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =171&ca ego ies=educa io al& cha el=6426535&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u0628\u0647\u0634\u062a\u06cc\u0627\u0646&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645 \u06a9\u0633\u0631 \u0647\u0627&keywo ds=\u067e\u0646\u062c\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/F1NLJ\/f\/F1NLJ.m3u8?k=2f0b4"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/045e63da5046d42ef4bc3bea7feb676f18396976-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcwOTUyN2U0YTBmN2RmOWE3YjMwM2I1ZDBlNmRiZDI0IiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fkS2oiAkA hNkyRgOJYT- B Jo-hjZ0fcOy-BH h_uA"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/045e63da5046d42ef4bc3bea7feb676f18396976-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcwOTUyN2U0YTBmN2RmOWE3YjMwM2I1ZDBlNmRiZDI0IiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fkS2oiAkA hNkyRgOJYT- B Jo-hjZ0fcOy-BH h_uA"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/045e63da5046d42ef4bc3bea7feb676f18396976-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcwOTUyN2U0YTBmN2RmOWE3YjMwM2I1ZDBlNmRiZDI0IiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fkS2oiAkA hNkyRgOJYT- B Jo-hjZ0fcOy-BH h_uA"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/18396976_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom","a o a io s":{"du a io ":20,"da a":[{"s a ":80,"id":"a o a io -follow"}]}}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=273994, RESOLUTION=640x360","h ps:\/\/aspb1.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/045e63da5046d42ef4bc3bea7feb676f18396976-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcwOTUyN2U0YTBmN2RmOWE3YjMwM2I1ZDBlNmRiZDI0IiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fkS2oiAkA hNkyRgOJYT- B Jo-hjZ0fcOy-BH h_uA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=81107, RESOLUTION=264x148","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/045e63da5046d42ef4bc3bea7feb676f18396976-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcwOTUyN2U0YTBmN2RmOWE3YjMwM2I1ZDBlNmRiZDI0IiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fkS2oiAkA hNkyRgOJYT- B Jo-hjZ0fcOy-BH h_uA","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=132550, RESOLUTION=426x240","h ps:\/\/as7.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/045e63da5046d42ef4bc3bea7feb676f18396976-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6IjcwOTUyN2U0YTBmN2RmOWE3YjMwM2I1ZDBlNmRiZDI0IiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIxLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.fkS2oiAkA hNkyRgOJYT- B Jo-hjZ0fcOy-BH h_uA"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _178804", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); تقسیم کسر ها 32,270 بهشتیان يار 369 دنبال‌ کننده 32,270 بازدید 500 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن تقسیم کسر ها ریاضی پایه پنجم ابتدایی 1 سال پیش آموزشی # بهشتیان # تقسیم کسر ها # پنجم بهشتیان يار 369 دنبال کننده دنبال کردن ویدیوهای مشابه پخش خودکار 3:34 تقسیم کسر بر کسر ma oucheh 13 2.5 هزار بازدید 10 ماه پیش 17:24 تقسیم کسر بر کسر با شکل آموزش ریاضی ششم 27.1 هزار بازدید 1 سال پیش 9:00 تقسیم کسر ۴ امین جعفری (تخصصی پایه پنجم) 570 بازدید 10 ماه پیش 7:16 تقسیم کسر 1 امین جعفری (تخصصی پایه پنجم) 199 بازدید 10 ماه پیش 8:33 تقسیم کسرها ( کسر بر کسر ) Hamid eza67625 3.4 هزار بازدید 11 ماه پیش 1:09 تقسیم کسر ها Ha a 1388 1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش 12:22 تقسیم کسر ها ( بخش اول ) آموزش ریاضی ششم 1.1 هزار بازدید 11 ماه پیش 1:24 تقسیم کسر در کسر alif2016 19.5 هزار بازدید 4 سال پیش 0:28 تقسیم کسر ها با فرمول each98 1 هزار بازدید 2 سال پیش

داغترین‌ها: #هفته کودک #هفته پلیس va ex PLVideo = false; va ex Video = { id: '38476251', uid: 'vTHfq', i le: 'مورینیو آموزش می دهد | چطور بارسا را شکست دادم؟ | قسمت یک (زیرنویس فارسی)', use ame: 'GoalTV', use id: '9990286', visi _c : '11.6 هزار', se de _ ame: 'آپارات اسپورت', small_pos e : 'h ps://s a ic.cd .asse .apa a .com/av /38476251-6593__2458.jpg', du a io : '5:57', sda e: '1 روز پیش', da e_exac : '19 مهر 1400', li k: '/v/vTHfq', cha elId: '9990286', cha elUse ame: 'GoalTV', cha elUse id: '', cha elCap io : '', cha elDisplayName: 'آپارات اسپورت', }; 5:57 ویدیو بعدی مورینیو آموزش می دهد | چطور بارسا را شکست دادم؟ | قسمت یک (زیرنویس فارسی) از کانال آپارات اسپورت نرو بعدی 21:57 تقسیم کسر با کمک شکل از کانال m.j.vafada i 4:13 تقسیم کسر با کمک شکل ریاضی ششم (دست ورزی) از کانال ma yam.shishebo 5:24 پایه ششم - ریاضی - فصل دوم - تقسیم کسر به کمک شکل از کانال Baha es a _Sma _Boys_P ima y_School 3:34 تقسیم کسر بر کسر از کانال ma oucheh 13 1:07 ریاضی ششم | تقسیم کسر به کسر از کانال نادری بیست 19:28 ریاضی ششم - تقسیم کسر ها از کانال دبستان امیربیان 16:35 ریاضی ششم تقسیم کسر ومحاسبات با کسر از کانال جمیله زارع عبدالهی 8:33 تقسیم کسرها ( کسر بر کسر ) از کانال Hamid eza67625 fu c io i i Dox () { se Timeou (fu c io () { if ( ypeof Dox !== "u defi ed") { Dox.i i ialize(); } else i i Dox(); }, 1000); } fu c io ha dleSVAds(id, ype, sy cU l, sy cAdH ml) { va sy cAdBox = $(id), adSy cW appe = $('#adve ise'), empla e = ''; if (wi dow.disableVideoBa e || !sy cAdBox.le g h) e u ; if ( ype === 'sy c' && ( ypeof sy cU l !== 'u defi ed')) { if (isMobile) { sy cU l += (sy cU l === 'fo ceH ml') ? '' : '#mobile'; adSy cW appe .slideDow (); } else { if (wi dow.playe Name === ' omeo') { ap_playe .o Fi s Play(fu c io (e) { adSy cW appe .slideDow (); }); } else if (_sabaPlaye ) { _sabaPlaye .o ('fi s -play', fu c io () { adSy cW appe .slideDow (); }); } } va adCo e = ( '' + '' + ''); if (isMobile && !!sy cAdH ml.ma ch(/sy cAds\sv2/g)) { $('#playe Co ai e ').af e ($('#adve ise').css({paddi g: 0, ma gi : 0, heigh : '70px'})); $('#hideAdsAc io , #adve isePlaceme '). emove(); } sy cAdBox.h ml(adCo e ); } else { adSy cW appe .slideDow (); if (isMobile) { if (wi dow.isAb oad) { sy cAdBox.h ml(''); } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } else { sy cAdBox.h ml(''); i i Dox(); } } }; fu c io ha dleSy cAd(hasSy cAd, sy cAdU l, sy cAdH ml) { va id = '#sy cAds'; if (hasSy cAd) { ha dleSVAds(id, 'sy c', sy cAdU l, sy cAdH ml); } else { ha dleSVAds(id, '') } }; wi dow.playe Resou ceBaseU l = "/asse s/web/playe / omeo/"; va omeoVe sio = " omeo.106ae9a1e55eae7fe854.bu dle.js?eb29016f39030d0001c3"; omeoVe sio = omeoVe sio .spli (".")[1]; wi dow. omeoVe sio = omeoVe sio ; (fu c io (wi dow, ge RomeoSc ip ) { va op io s = {"pos e ":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20299778-8059-b.jpg"," esumeUID":"PXa7v","du a io ":180,"logo":"","se dEve s":false,"ad":{"adTag":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =180&ca ego ies=educa io al& cha el=7448491&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u06a9\u0645\u06a9&keywo ds=\u0634\u06a9\u0644&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","vmap":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/video\/si e\/vapa a \/zdy amic1?du a io =180&ca ego ies=educa io al& cha el=7448491&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062a\u0642\u0633\u06cc\u0645&keywo ds=\u06a9\u0633\u0631&keywo ds=\u06a9\u0645\u06a9&keywo ds=\u0634\u06a9\u0644&keywo ds=\u0622\u0645\u0648\u0632\u0634&keywo ds=\u062f\u0631\u0633\u06cc&keywo ds=\u0631\u06cc\u0627\u0636\u06cc \u0634\u0634\u0645&mimeFeed=hls&fo cedDSP=apa a dsp&displayma age =web&displayma age ve =Ab oad","slideAd":{"api":"h ps:\/\/click.sabavisio .com\/ge _camp.php?mode=api&id=79717","ico Timeou ":7000,"expa dTimeou ":10000,"s a A ":20},"pauseAdU i":"h ps:\/\/plus.sabavisio .com\/si e\/edf0f4c1-788f-44d3-bca7-b1da21f66a75\/ALL?zo es=3146-Z264"},"mul iSRC":[[{"s c":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/hls\/ma ifes \/visi ype\/si e\/videohash\/PXa7v\/f\/PXa7v.m3u8?k=79851"," ype":"applica io \/v d.apple.mpegu l"}],[{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-144p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ"," ype":"video\/mp4","label":"144p"},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-240p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ"," ype":"video\/mp4","label":"240p"},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-360p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ"," ype":"video\/mp4","label":"360p","defaul ": ue},{"s c":"h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-480p.ap ?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ"," ype":"video\/mp4","label":"480p"}]]," humbs":{"s c":"h ps:\/\/s a ic.cd .asse .apa a .com\/av \/20299778_ .v "},"isAb oad":false,"isEmbed":false,"la g":"fa","se si iveCo e ":false,"ski Class":" omeo- ue","isTV":false,"debug":false,"embedUsedI App":false,"e dEleme Id":"playe Recomme da io ","au oPlay": ue," ecomU l":"h ps:\/\/www.apa a .com\/video\/ ecom\/ ecom"}; va ma ifes Value = ["#EXTM3U","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=70418, RESOLUTION=264x468","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-144p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=183067, RESOLUTION=426x756","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-240p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=292498, RESOLUTION=640x1136","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-360p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ","#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1, BANDWIDTH=344236, RESOLUTION=720x1280","h ps:\/\/as11.cd .asse .apa a .com\/apa a -video\/df79a020be6052f4b664f0852834916b20299778-480p.ap \/chu k.m3u8?wmsAu hSig =eyJhbGciOiJIUzI1NiIsI R5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2 lbiI6ImJjZDZiYzFjNGE3ZjcwODM2NGM5YmZmZDYyMzdhY2RhIiwiZXhwIjoxNjM0MDc5OTIyLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.WbjujfJKMuEkTJD51M8-I_edSflHf2uhYv8Sai-4YOQ"]; if ( ypeof ma ifes Value !== "u defi ed") { y { va e c = ew Tex E code ('u f-8'); va ewMa ifes U l = URL.c ea eObjec URL( ew Blob([e c.e code(ma ifes Value.joi ("\ "))])); op io s.mul iSRC.u shif ([{s c: ewMa ifes U l, ype: 'blob'}]); } ca ch (e ) {} } wi dow.ap_playe = ge RomeoSc ip ("apa a Playe _824353", op io s); wi dow.playe Name = ' omeo'; wi dow.ap_playe .o Sy cAd(ha dleSy cAd); }(wi dow, wi dow. omeo)); آموزش تقسیم کسر به کمک شکل 67,778 SMART 1.3 هزار دنبال‌ کننده 67,778 بازدید 1,224 دانلود ویدیو با کیفیت 144p با کیفیت 240p با کیفیت 360p با کیفیت 480p اشتراک گذاری دریافت کد امبد گزارش تخلف دنبال کردن مدرس : پویا درویشی . آدرس وبلاگ : p7123.blogfa.com 1 سال پیش آموزشی # آموزش # درسی # ریاضی ششم # amoozesh # da si # amoozesh # iyazi sheshom # amoozesh # amoozesh # amoozesh # da si # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh # amoozesh SMART 1.3 هزار دنبال کننده دنبال کردن ترتیب نمایش u_11389472 1 ماه پیش سلام‌من‌نفهمیدم‌چطوری‌مخرج‌شد‌10؟؟؟ گزارش تخلف u_8017846 6 ماه پیش عالیییی ممنون امروز امتحان داشتم SMART خواهش می کنم عزیزم گزارش تخلف kia.ki g 6 ماه پیش خوب بود ممنون SMART خواهش می کنم گزارش تخلف SMART 6 ماه پیش سلام دوستان . واقعا از همه ی شما ها ممنونم ، واقعا حمایت کردید ، یعنی در لایک ، کامنت ، فالوو کردن ، واقعا ترکوندید ، و یعنی هرکی که ویدیو رو نگاه کرده اومده کامنت هم نوشته . واقعا ممنون دوستان عزیز ، ام سال می خوایم بترکونیمااااا. گزارش تخلف u_9447988 9 ماه پیش افرین ممنون خیلی خوب بود SMART خواهش می کنم گزارش تخلف u_8090350 9 ماه پیش ممنونم عالیی بود SMART ممنون گزارش تخلف #آرمی#بی تی اس#بنگتن❤ 9 ماه پیش دنبالین دنبالم کنین SMART ممنون . دنبال کردم گزارش تخلف u_9242695 9 ماه پیش سلام ممنون خیلی کمک کرد SMART خواهش میکنم گزارش تخلف peyma joke 10 ماه پیش خیلی ممنون واقن کمک کرد SMART خواهش می کنم گزارش تخلف Sa baza ahba 11 ماه پیش سلام اگه میشه تصویرتون رو بزرگتر کنید گزارش تخلف نمایش بیشتر دیدگاه ها ریاضی SMART 2/2 ذخیره لیست پخش 1 2:06 آموزس ضرب کسرها با شکل SMART 3:00 آموزش تقسیم کسر به کمک شکل SMART ویدیوهای مشابه پخش خودکار 5:57 مورینیو آموزش می دهد | چطور بارسا را شکست دادم؟ | قسمت یک (زیرنویس فارسی) آپارات اسپورت 11.6 هزار بازدید 1 روز پیش 21:57 تقسیم کسر با کمک شکل m.j.vafada i 26.3 هزار بازدید 11 ماه پیش 4:13 تقسیم کسر با کمک شکل ریاضی ششم (دست ورزی) ma yam.shishebo 131 بازدید 10 ماه پیش 5:24 پایه ششم - ریاضی - فصل دوم - تقسیم کسر به کمک شکل Baha es a _Sma _Boys_P ima y_School 3 هزار بازدید 10 ماه پیش 3:34 تقسیم کسر بر کسر ma oucheh 13 2.5 هزار بازدید 10 ماه پیش 1:07 ریاضی ششم | تقسیم کسر به کسر نادری بیست 17.3 هزار بازدید 1 سال پیش 19:28 ریاضی ششم - تقسیم کسر ها دبستان امیربیان 1.6 هزار بازدید 11 ماه پیش 16:35 ریاضی ششم تقسیم کسر ومحاسبات با کسر جمیله زارع عبدالهی 550 بازدید 11 ماه پیش 8:33 تقسیم کسرها ( کسر بر کسر ) Hamid eza67625 3.4 هزار بازدید 11 ماه پیش

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب